Help Print this page 

Document 32007R0807

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 807/2007 av den 10 juli 2007 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 181, 11.7.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/807/oj
Multilingual display
Text

11.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 181/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 807/2007

av den 10 juli 2007

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Tillståndet enligt del B i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 att använda metaldehyd i ekologiskt jordbruk gick ut den 31 mars 2006.

(2)

Flera medlemsstater har uppgivit att det i deras länder inte finns några rimliga alternativ för de ekologiska jordbrukarna till metaldehyd för bekämpning av sniglar hos vissa jordbruksgrödor.

(3)

Således måste tillståndet att använda metaldehyd förlängas under en begränsad period, i väntan på forskningsresultat för nya molluskbekämpningsmetoder och större utbud på alternativa ämnen.

(4)

Bilaga II i förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 394/2007 (EUT L 98, 13.4.2007, s. 3).


BILAGA

I tabell III (”Ämnen som endast får användas i fällor och/eller dispenserer”) i del B punkt 1 (”Växtskyddsprodukter”) i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall datumet ”31 mars 2006” ersättas med ”31 mars 2008” för ”Metaldehyd”.


Top