Help Print this page 

Document 32007R0587

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 587/2007 av den 30 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under lagringsåret 2007/08

OJ L 139, 31.5.2007, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/587/oj
Multilingual display
Text

31.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 587/2007

av den 30 maj 2007

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller beviljande av stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar under lagringsåret 2007/08

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 1255/1999 får stöd för privat lagring beviljas för lagringsbeständig ost och ost som är tillverkad av får- och/eller getmjölk och som kräver minst sex månaders lagring om prisutvecklingen och lagringssituationen för dessa ostar visar allvarlig obalans på marknaden som kan elimineras eller minskas genom säsongslagring.

(2)

Den säsongsbundenhet som präglar produktionen av vissa lagringsbeständiga ostar samt ostsorterna Pecorino Romano, Kefalotyri och Kasseri förstärks genom omvänd säsongsbundenhet hos konsumtionen. Dessutom förvärrar den fragmentariska produktionen av dessa ostar konsekvenserna av den nämnda säsongsbundenheten. Därför bör säsongslagring tillämpas för de kvantiteter som utgör skillnaden mellan produktionen under sommarmånaderna och produktionen under vintermånaderna.

(3)

Det bör specificeras vilka ostsorter som får omfattas av stödet och fastställa de maximala kvantiteter som stödet får gälla samt löptiden för kontrakten, på grundval av de faktiska marknadsbehoven och lagringsbeständigheten hos de berörda ostarna.

(4)

Det måste fastställas vad lagringskontrakten skall innehålla samt vilka åtgärder som krävs för att säkerställa identifieringen och kontrollen av de ostar som omfattas av kontrakt. Stödbeloppen bör bestämmas med hänsyn till lagringskostnaderna och den balans som skall upprätthållas mellan ostar för vilka stöd beviljas och övriga ostar på marknaden. På grundval av ovanstående och med hänsyn till tillgängliga resurser bör stödet ej ändras.

(5)

Det är lämpligt att fastställa utförliga bestämmelser när det gäller dokumentation, räkenskaper samt hur ofta och på vilket sätt kontroller skall genomföras. I fråga om kontroller bör det föreskrivas att medlemsstaterna får fastställa att uppdragstagaren helt eller delvis skall stå för kostnaderna.

(6)

Det bör klargöras att endast hela ostar kan komma i fråga för stöd för privat lagring.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för stöd från gemenskapen för privat lagring av vissa ostar (nedan kallat ”stödet”), i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1255/1999, för lagringsåret 2007/08.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   lagringsparti: en kvantitet på minst 2 ton ost av samma sort som inlagrats samma dag i samma lagerlokal,

b)   första kontraktsenliga lagringsdag: den dag som följer på inlagringsdagen,

c)   sista kontraktsenliga lagringsdag: den dag som föregår utlagringsdagen,

d)   lagringsår: den period under vilken osten får omfattas av en ordning för privat lagring, såsom anges i bilagan för varje osttyp.

Artikel 3

Ostar som får omfattas av stödet

1.   Stödet skall beviljas för vissa lagringsbeständiga ostar, ostar av sorten Pecorino Romano och av sorterna Kefalotyri och Kasseri enligt de villkor som anges i bilagan. Endast hela ostar kan komma i fråga för stöd.

2.   Ostarna skall ha framställts i gemenskapen och uppfylla följande krav:

a)

De skall vara försedda med uppgifter (outplånliga bokstäver) om framställningsföretag samt framställningsdag och -månad; dessa uppgifter får anges med kod.

b)

De skall ha genomgått kvalitetskontroll i vilken det fastställs att de uppvisar tillräckliga garantier för att de efter avslutad mogning skall kunna klassificeras enligt de kategorier som anges i bilagan.

Artikel 4

Lagringskontrakt

1.   Kontrakt om privat lagring av ostar skall slutas mellan interventionsorganet i den medlemsstat där ostarna lagras och fysiska eller juridiska personer, nedan kallade ”uppdragstagarna”.

2.   Lagringskontraktet skall upprättas skriftligt och på grundval av en ansökan om upprättande av ett kontrakt.

Denna begäran skall vara interventionsorganet till handa inom högst 30 dagar från och med inlagringsdagen och får endast gälla ostpartier för vilka inlagringen avslutats. Interventionsorganet skall registrera den dag då ansökan inkom.

Om ansökan kommer interventionsorganet tillhanda inom tio arbetsdagar efter det att ansökningstiden gått ut, får lagringskontraktet fortfarande slutas men stödbeloppet skall reduceras med 30 %.

3.   Lagringskontraktet skall upprättas för ett eller flera lagringspartier och bland annat omfatta villkor med avseende på

a)

den kvantitet ost som kontraktet gäller,

b)

de datum som rör kontraktets genomförande,

c)

stödbeloppet,

d)

angivande av lagerlokaler.

4.   Lagringskontraktet skall slutas inom högst 30 dagar räknat från och med dagen då ansökan registrerades.

5.   Kontrollåtgärderna, särskilt de som avses i artikel 7, skall omfattas av specifikationer som upprättas av interventionsorganet. Lagringskontraktet skall hänvisa till dessa specifikationer.

Artikel 5

Inlagring och utlagring

1.   Perioderna för inlagring och utlagring skall vara de som anges i bilagan.

2.   Utlagring skall ske i hela partier.

3.   Om det efter de första 60 kontraktsenliga lagringsdagarna konstateras att kvalitetsförsämringen hos ostarna är mer omfattande än vad som är normalt vid lagring, skall uppdragstagarna kunna få tillstånd att en gång per lagringsparti på egen bekostnad ersätta de defekta kvantiteterna.

När de defekta kvantiteterna konstateras vid kontroller under lagringen eller vid utlagringen, får det inte beviljas stöd för dessa kvantiteter. Dessutom får den återstående del av partiet som fortfarande berättigar till stöd inte understiga två ton.

Andra stycket skall gälla vid utlagring av ett lagringsparti innan den utlagringsperiod som avses i punkt 1 inleds eller innan den kortast tillåtna lagringsperiod som avses i artikel 8.2 har löpt ut.

4.   För att beräkna stödet för ersatta kvantiteter skall i det fall som avses i punkt 3 första stycket den dag då den kontraktsenliga lagringen påbörjas räknas som den första dagen i den kontraktsenliga lagringen.

Artikel 6

Lagringsvillkor

1.   Medlemsstaten skall försäkra sig om att samtliga av de villkor som berättigar till utbetalning av stödet är uppfyllda.

2.   Uppdragstagaren eller, på medlemsstatens begäran eller med medlemsstatens tillstånd, den lageransvarige, skall se till att det behöriga organ som ansvarar för kontrollen har tillgång till alla handlingar som gör det möjligt för detta att särskilt försäkra sig om följande beträffande de produkter som placerats i privat lager:

a)

Ägandeförhållandet vid tidpunkten för inlagringen.

b)

Ostarnas ursprung och framställningsdag.

c)

Inlagringsdatum.

d)

Förekomst i lager och lagrets adress.

e)

Utlagringsdatum.

3.   Uppdragstagaren, eller i förekommande fall den lageransvarige, skall föra kontraktsvisa lagerräkenskaper som skall finnas tillgängliga vid lagret och omfatta följande:

a)

Förteckning över partilöpnumren för de produkter som placerats i privat lager.

b)

Inlagrings- och utlagringsdatum.

c)

Antalet ostar samt deras vikt, angivet per lagringsparti.

d)

Produkternas placering i magasinet.

4.   De lagrade produkterna skall vara lätta att indentifiera, lätt åtkomliga och åtskilda efter kontrakt. De lagrade ostarna skall förses med särskild märkning.

Artikel 7

Kontroller

1.   Vid inlagringen skall det behöriga organet utföra kontroller, särskilt för att försäkra sig om att de lagrade produkterna är stödberättigande och för att hindra alla möjligheter att ersätta produkterna under den kontraktsenliga lagringen.

2.   Den behöriga myndigheten skall göra oanmälda stickprovskontroller för att konstatera att produkterna finns i lager. Det uttagna provet skall vara representativt och motsvara minst 10 % av den totala avtalade kvantitet som omfattas av stöd för privat lagring.

Denna kontroll skall förutom en granskning av den lagerbokföring som avses i artikel 6.3 omfatta en fysisk kontroll av produkternas vikt och art samt en identifiering av dem. Dessa fysiska kontroller bör omfatta minst 5 % av den kvantitet som ingår i den oanmälda stickprovskontrollen.

3.   Vid utgången av den kontraktsenliga lagringsperioden skall det behöriga organet kontrollera att produkterna finns i lagret. Om produkterna behålls i lager efter det att den maximala kontraktsenliga lagringsperioden har löpt ut får kontrollen göras i samband med utlagringen.

Med hänsyn till den kontroll som avses i första stycket skall uppdragstagaren, samtidigt som han uppger vilka partier som berörs, underrätta det behöriga organet minst fem arbetsdagar innan den kontraktsenliga lagringen löper ut eller utlagringen inleds, om denna sker under eller efter lagringsperioden.

Medlemsstaten får godkänna en frist som är kortare än den frist på fem arbetsdagar som avses i andra stycket.

4.   De kontroller som genomförts enligt punkterna 1, 2 och 3 skall ligga till grund för en rapport i vilken det skall ingå uppgifter om

a)

kontrolldagen,

b)

kontrollens längd,

c)

de vidtagna åtgärderna.

Kontrollrapporten skall undertecknas av den ansvarige tjänstemannen och kontrasigneras av uppdragstagaren eller, i förekommande fall, av den lageransvarige och den skall finnas med i betalningsunderlaget.

5.   Vid oegentligheter som berör minst 5 % av de kvantiteter som kontrollerats, skall kontrollen utsträckas till att omfatta ett större prov som bestäms av det behöriga organet.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa fall inom fyra veckor.

6.   Medlemsstaterna får föreskriva att uppdragstagaren helt eller delvis skall stå för kontrollkostnaderna.

Artikel 8

Lagringsstöd

1.   Stödbeloppen skall fastställas enligt följande:

i)

0,38 euro per ton och per dag kontraktsenlig lagring för lagringsbeständig ost.

ii)

0,45 euro per ton och per dag kontraktsenlig lagring för Pecorino Romano.

iii)

0,59 euro per ton och per dag kontraktsenlig lagring för Kefalotyri och Kasseri.

2.   Stöd får ej beviljas om den kontraktsenliga lagringen understiger 60 dagar. Det maximala stödbeloppet får inte vara högre än det belopp som motsvarar en kontraktsenlig lagring under 180 dagar.

Om den tidsfrist som fastställs i artikel 7.3 andra alternativt tredje stycket inte iakttas av uppdragstagaren skall stödet minskas med 15 % och endast betalas för den period för vilken uppdragstagaren på ett för det behöriga organet tillfredsställande sätt kan bevisa att ostarna har lagerhållits kontraktsenligt.

3.   Stödet skall på begäran av uppdragstagaren betalas ut vid utgången av den kontraktsenliga lagringsperioden inom en tidsfrist på 120 dagar räknat från och med dagen för mottagande av ansökan, förutsatt att de kontroller som avses i artikel 7.3 har utförts och att villkoren för att stödet skall betalas ut har uppfyllts.

Om en administrativ undersökning om berättigandet till stöd pågår, skall dock utbetalningen göras först sedan stödberättigandet har bekräftats.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EGT L 307, 25.11.2005, s. 2).


BILAGA

Ostkategorier

Stödberättigande kvantiteter

Ostarnas minimiålder

Inlagringsperiod

Utlagringsperiod

Lagringsbeständiga franska ostar:

skyddad ursprungsbeteckning för sorterna Beaufort eller Comté

”label rouge” för sorten Emmental grand cru

klass A eller B för sorterna Emmental eller Gruyère

16 000 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga tyska ostar:

”Markenkäse” eller ”Klasse fein” Emmentaler/Bergkäse

1 000 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga irländska ostar:

Irish longkeeping cheese.

Emmental, special grade

900 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga österrikiska ostar:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga finska ostar:

”I luokka”

1 700 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga svenska ostar:

”Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga polska ostar:

”Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga slovenska ostar:

”Ementalec/Zbrinc”

200 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga litauiska ostar:

”Goja/Džiugas”

700 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga lettiska ostar:

”Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Lagringsbeständiga ungerska ostar:

”Hajdú”

300 ton

10 dagar

1 juni–30 september 2007

1 oktober 2007–31 mars 2008

Pecorino Romano

19 000 ton

90 dagar och framställda efter den 1 oktober 2006

1 juni–31 december 2007

Före den 31 mars 2008

Kefalotyri och Kasseri framställda av får- eller getmjölk eller en blandning av dessa

2 500 ton

90 dagar och framställda efter den 30 november 2006

1 juni–30 november 2007

Före den 31 mars 2008


Top