Help Print this page 

Document 32007R0334

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 334/2007 av den 28 mars 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(Text av betydelse för EES).
  • No longer in force
OJ L 88, 29.3.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 214–214 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/334/oj
Multilingual display
Text

29.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 88/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 334/2007

av den 28 mars 2007

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1592/2002 skall produkter, delar och anordningar uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad ”Chicagokonventionen”) i den lydelse den hade i mars 2002 för volym I och i november 1999 för volym II, med undantag för dess tillägg.

(2)

Chicagokonventionen och dess tillägg har ändrats sedan förordning (EG) nr 1592/2002 antogs.

(3)

Därför bör förordning (EG) nr 1592/2002 ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 54.3 i samma förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som inrättas genom artikel 54 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i förordning (EG) nr 1592/2002 skall första stycket ersättas med följande:

”1.   Produkter, delar och anordningar skall uppfylla miljöskyddskraven i ändring 8 i volym 1 och i ändring 5 i volym II i bilaga 16 till Chicagokonventionen i dess lydelse den 24 november 2005, med undantag för tilläggen till bilaga 16.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).


Top