Help Print this page 

Document 32007D0188

Title and reference
2007/188/EG: Kommissionens beslut av den 26 mars 2007 om ändring av beslut 2006/596/EG om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013 när det gäller Bulgarien och Rumänien [delgivet med nr K(2007) 1282]
  • No longer in force
OJ L 87, 28.3.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 407–408 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 246 - 247

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/188/oj
Multilingual display
Text

28.3.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/13


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 mars 2007

om ändring av beslut 2006/596/EG om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013 när det gäller Bulgarien och Rumänien

[delgivet med nr K(2007) 1282]

(2007/188/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (1), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2006/596/EG (2) upprättades en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013.

(2)

Efter anslutningen bör Bulgarien och Rumänien tas med i förteckningen över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013.

(3)

Beslut 2006/596/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För tydlighetens skull och för att skapa klarhet angående rättsläget bör detta beslut gälla från och med anslutningsdagen för Bulgarien och Rumänien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2006/596/EG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 2007.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2006 (EUT L 411, 30.12.2006, s. 6).

(2)  EUT L 243, 6.9.2006, s. 47.


BILAGA

”BILAGA I

Förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden den 1 januari 2007

 

Bulgarien

 

Tjeckien

 

Estland

 

Grekland

 

Cypern

 

Lettland

 

Litauen

 

Ungern

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

Slovenien

 

Slovakien”


Top