Help Print this page 

Document 32006R1192

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1192/2006 av den 4 augusti 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 i fråga om förteckningar över godkända anläggningar i medlemsstaterna (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 215, 5.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 156–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 172 - 173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1192/oj
Multilingual display
Text

5.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2006

av den 4 augusti 2006

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 i fråga om förteckningar över godkända anläggningar i medlemsstaterna

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 26.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs särskilda krav rörande bestämmelser om animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 skall animaliska biprodukter bearbetas, lagras och hållas avskilda i godkända och övervakade anläggningar som den berörda medlemsstaten utsett, eller bortskaffas på lämpligt sätt, så att man eliminerar risken för att patogener och/eller restsubstanser av ämnen sprids. I kapitlen III och IV i den förordningen fastställs krav rörande godkännandet av sådana anläggningar.

(3)

Enligt artikel 26.4 i förordning (EG) nr 1774/2002 skall medlemsstaterna upprätta förteckningar över anläggningar som godkänts i enlighet med den förordningen.

(4)

Det är därför nödvändigt att fastställa genomförandebestämmelser för dessa förteckningar över godkända anläggningar, även när det gäller hur man skall presentera uppgifterna i sådana förteckningar på nationella webbplatser som kommissionen och allmänheten har tillgång till. När det gäller dessa förteckningar är det också nödvändigt att inrätta en webbplats som kommissionen skall ansvara för.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till denna förordning fastställs genomförandebestämmelser för förteckningar över godkända anläggningar, enligt artikel 26.4 i förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 208/2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 25).


BILAGA

FÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 26.4 I FÖRORDNING (EG) NR 1774/2002

1.   TILLGÅNG TILL FÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR

För att bistå medlemsstaterna i deras arbete med att upprätta aktuella förteckningar över godkända anläggningar enligt artikel 26.4 i förordning (EG) nr 1774/2002 (nedan kallade ”godkända anläggningar”) och göra dem tillgängliga för medlemsstaterna och allmänheten, skall kommissionen tillhandahålla en webbplats med länkar till de nationella webbplatser, enligt punkt 2.1 a i denna bilaga, som varje medlemsstat ansvarar för.

2.   DE NATIONELLA WEBBPLATSERNAS UTFORMNING

2.1   Huvudförteckningar på nationella webbplatser

a)

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen en länkadress till en enda nationell webbplats där det finns en huvudförteckning över förteckningarna över alla godkända anläggningar inom statens territorium (nedan kallad ”huvudförteckning”).

b)

En huvudförteckning skall uppta en sida och vara ifylld på ett eller flera av gemenskapens officiella språk.

2.2   De nationella webbplatsernas struktur

a)

De nationella webbplatser som avses i punkt 2.1 a i denna bilaga skall tas fram av de centrala behöriga myndigheterna eller, i tillämpliga fall, någon av de andra myndigheter som avses i artikel 2.1 i) i förordning (EG) nr 1774/2002.

b)

De huvudförteckningar som avses i punkt 2.1 a skall omfatta länkar till andra webbsidor som ligger på samma webbplats och som innehåller förteckningar över de godkända anläggningarna.

I de fall då den centrala behöriga myndighet som avses i punkt 2.2 a inte ansvarar för vissa förteckningar över godkända anläggningar, skall huvudförteckningen istället omfatta länkar till andra webbplatser som innehåller förteckningar och som någon annan behörig myndighet eller enhet eller, i tillämpliga fall, något annat organ ansvarar för.

3.   LAYOUT OCH KODER FÖR NATIONELLA FÖRTECKNINGAR ÖVER GODKÄNDA ANLÄGGNINGAR

Layouten för nationella förteckningar, inklusive relevanta uppgifter och koder, skall fastställas så att uppgifterna om godkända anläggningar blir lättillgängliga och de nationella förteckningarna är lättlästa.

4.   TEKNISKA SPECIFIKATIONER

De uppgifter och den verksamhet som anges i punkterna 2 och 3 skall utföras i enlighet med de tekniska specifikationer som kommissionen offentliggjort på Internet.


Top