Help Print this page 

Document 32006R1052

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1052/2006 av den 11 juli 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 189, 12.7.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1052/oj
Multilingual display
Text

12.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 189/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1052/2006

av den 11 juli 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2222/2000 om finansiella bestämmelser för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (1), särskilt artikel 12.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000 (2) fastställs regler som gäller det automatiska återtagandet av outnyttjade anslag och där anges särskilt att för 2004 och 2005 skall detta ske den 31 december det andra året efter det år då det finansiella åtagandet gjorts (n+2-regeln för automatiskt återtagande), vilket återspeglar bestämmelserna i artikel 31.2 i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (3).

(2)

Bulgarien och i synnerhet Rumänien drabbades 2005 av allvarliga översvämningar som förvärrade svårigheterna vid genomförandet av föranslutningsåtgärderna och som sannolikt hade följder för anslagsförbrukningen för 2004 och 2005.

(3)

Det finns alltså skäl att tillämpa en n+3-regel om automatiskt återtagande på Bulgarien och Rumänien för 2004 och 2005.

(4)

Förordning (EG) nr 2222/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7.3 i förordning (EG) nr 2222/2000 skall ersättas med följande:

”3.   Med hänsyn till kraven i artikel 10 skall kommissionen återta varje del av ett åtagande som inte har reglerats genom förskottsbetalningen eller för vilket den inte har mottagit en godtagbar betalningsansökan senast följande datum:

a)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2000: den 31 december 2004.

b)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2001: den 31 december 2005.

c)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2002: den 31 december 2006.

d)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2003: den 31 december 2006.

e)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2004: den 31 december 2007.

f)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2005: den 31 december 2008.

g)

För anslag motsvarande den årliga tilldelningen för 2006: den 31 december 2008.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).

(2)  EGT L 253, 7.10.2000, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 188/2003 (EUT L 27, 1.2.2003, s. 14).

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).


Top