Help Print this page 

Document 32006R0797

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 797/2006 av den 22 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris
  • In force
OJ L 144, 31.5.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 443–445 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 86 - 88

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/797/oj
Multilingual display
Text

31.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 797/2006

av den 22 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1785/2003 i fråga om importreglerna för ris

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 36 och artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 10.1 i rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2) skall vid import till och export från gemenskapen av någon av de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen en importlicens respektive en exportlicens läggas fram. I syfte att förenkla förfarandena för de ekonomiska aktörerna bör det vara möjligt att göra undantag från kravet på att lägga fram en importlicens då någon sådan inte krävs för förvaltningen av viss import av ris. Det är därför lämpligt att ge kommissionen möjlighet att göra undantag från denna skyldighet.

(2)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Indien i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (3), godkänt genom rådets beslut 2004/617/EG (4), skall tullsatsen vid import av råris av vissa sorters basmatiris med ursprung i Indien vara noll.

(3)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Pakistan i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (5), godkänt genom rådets beslut 2004/618/EG (6), skall tullsatsen vid import av råris av vissa sorters basmatiris med ursprung i Pakistan vara noll.

(4)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater avseende metoden för beräkning av tullar för råris (7), godkänt genom rådets beslut 2005/476/EG (8), fastställs mekanismen för beräkning och regelbundet fastställande av tullar vid import av råris med KN-nummer 1006 20.

(5)

I avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Thailand i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för ris som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994 (9), godkänt genom rådets beslut 2005/593/EG (10), fastställs dels mekanismen för beräkning och regelbundet fastställande av tullar vid import av helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30, dels tullsatsen vid import av brutet ris med KN-nummer 1006 40 00 till 65 EUR per ton.

(6)

De fyra beslut som anges ovan ger kommissionen möjlighet att göra undantag från förordning (EG) nr 1785/2003 för att nämnda avtal skall kunna tillämpas fullt ut. Undantagen är tillämpliga längst till och med den 30 juni 2006.

(7)

Förordning (EG) nr 1785/2003 bör därför ändras med avseende på fastställandet av tullar för de olika rissorter som omfattas av dessa avtal.

(8)

För att tullfri import skall kunna beviljas måste basmatiriset vara av en sort som anges i avtalen. För att garantera att basmatiris som importeras tullfritt verkligen uppfyller detta krav borde kommissionen anta särskilda regler.

(9)

Förordning (EG) nr 1785/2003 bör därför ändras. För att garantera aktörerna att denna nya importordning fortsätter att gälla efter det att tidsfristen för tillämpningen av undantaget gått ut bör denna ändring gälla från och med den 1 juli 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1785/2003 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10 skall följande läggas till:

”1a   I de fall det för förvaltningen av viss risimport inte krävs någon importlicens får kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2, göra undantag från punkt 1 första stycket i denna artikel.”

2.

I artikel 11 skall punkt 2 utgå.

3.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 11a

1.   Genom undantag från artikel 11.1 skall kommissionen inom tio dagar från utgången av den berörda referensperioden fastställa tullen på råris med KN-nummer 1006 20 till

a)

30 EUR per ton i följande fall:

då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret inte uppnår det årliga referensvärde som avses i punkt 3 första stycket, minskat med 15 %,

då det konstaterats att importen av råris under de sex första månaderna av regleringsåret inte uppnår det årliga delreferensvärde som avses i punkt 3 andra stycket, minskat med 15 %;

b)

42,5 EUR per ton i följande fall:

då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret överstiger det årliga referensvärde som avses i punkt 3 första stycket, minskat med 15 %, och inte överstiger samma årliga referensvärde, ökat med 15 %,

då det konstaterats att importen av råris under de första sex månaderna av regleringsåret överstiger det delreferensvärde som avses i punkt 3 andra stycket, minskat med 15 %, och inte överstiger samma delreferensvärde, ökat med 15 %;

c)

65 EUR per ton i följande fall:

då det konstaterats att importen av råris under hela det gångna regleringsåret överstiger det årliga referensvärde som avses i punkt 3 första stycket, ökat med 15 %,

då det konstaterats att importen av råris under de sex första månaderna av regleringsåret överstiger det årliga delreferensvärde som avses i punkt 3 andra stycket, ökat med 15 %.

Kommissionen skall endast fastställa den tull som skall tillämpas om de beräkningar som gjorts genom tillämpning av denna punkt leder till att tullen ändras. Till dess att en ny tillämplig tullsats fastställs skall den tidigare fastställda tullsatsen tillämpas.

2.   För beräkningen av den import som avses i punkt 1 skall hänsyn tas till de kvantiteter för vilka importlicenser för råris med KN-nummer 1006 20 har utfärdats i enlighet med artikel 10.1 under motsvarande referensperiod, med undantag av de importlicenser för basmatiris som avses i artikel 11b.

3.   Den årliga referenskvantiteten skall fastställas till 437 678 ton för regleringsåret 2005/2006. Denna kvantitet skall ökas med 6 000 ton per år för regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008.

För varje regleringsår motsvarar delreferensvärdet hälften av det årliga referensvärde som avses i första stycket.

Artikel 11b

Genom undantag från artikel 11.1 får för råris av sorterna basmati med KN-nummer 1006 20 17 och 1006 20 98, som anges i bilaga IIIa, nolltullsats användas enligt de villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.

Artikel 11c

1.   Genom undantag från artikel 11.1 skall kommissionen inom tio dagar efter utgången av den berörda referensperioden fastställa tullen på helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30 till

a)

175 EUR per ton i följande fall:

då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under hela det gångna regleringsåret överstiger 387 743 ton,

då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under de sex första månaderna av regleringsåret överstiger 182 239 ton,

b)

145 EUR per ton i följande fall:

då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under hela det gångna regleringsåret inte överstiger 387 743 ton,

då det konstaterats att importen av helt eller delvis slipat ris under de sex första månaderna av regleringsåret inte överstiger 182 239 ton.

Kommissionen skall endast fastställa den tull som skall tillämpas om de beräkningar som gjorts genom tillämpning av denna punkt leder till att tullen ändras. Till dess att en ny tillämplig tullsats fastställs skall den tidigare fastställda tullsatsen tillämpas.

2.   För beräkningen av den import som avses i punkt 1 skall hänsyn tas till de kvantiteter för vilka importlicenser för helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 1006 30 har utfärdats i enlighet med artikel 10.1 under den motsvarande referensperioden.

Artikel 11d

Genom undantag från artikel 11.1 skall importtullen för brutet ris med KN-nummer 1006 40 00 vara 65 EUR per ton.”

4.

Följande bilaga läggs till:

”BILAGA IIIa

Sorter basmatiris som avses i artikel 11b

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa (Basmati)

Ranbir (Basmati)

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC–19)

Typ–3 (Dehradun)”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 42, 14.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 19.

(4)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 17. Beslutet ändrat genom beslut 2005/476/EG (EUT L 170, 1.7.2005, s. 67).

(5)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 25.

(6)  EUT L 279, 28.8.2004, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2005/476/EG.

(7)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 69.

(8)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 67.

(9)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 26.

(10)  EUT L 346, 29.12.2005, s. 24.


Top