Help Print this page 

Document 32006R0699

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 699/2006 av den 5 maj 2006 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 när det gäller villkoren för tillgång för fjäderfä till rastgårdar utomhus
  • No longer in force
OJ L 121, 6.5.2006, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 304–305 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 59

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/699/oj
Multilingual display
Text

6.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 121/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 699/2006

av den 5 maj 2006

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 när det gäller villkoren för tillgång för fjäderfä till rastgårdar utomhus

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt de principer som styr det ekologiska jordbrukets produktionsmetoder bör djuren när väderleksförhållandena tillåter ha tillgång till betesmarker utomhus.

(2)

När gemenskapen eller en medlemsstat i samband med särskilda djurhälsoproblem ställer upp krav som leder till att däggdjur inte har möjlighet att vistas utomhus, medger gällande regler för ekologisk produktion undantag från denna princip. Inget undantag medges emellertid när det gäller ekologisk uppfödning av fjäderfä.

(3)

Mot bakgrund av den oro som råder för att fågelinfluensan skall spridas, bör försiktighetsåtgärder beaktas. Dessa kan medföra att fjäderfä måste hållas inomhus. Av konsekvens- och tydlighetsskäl, och för att upprätthålla den ekologiska fjäderfäproduktionen, bör producenterna kunna hålla sina fjäderfän inomhus utan att mista sin status som ekologiska producenter när restriktioner (såsom veterinärrestriktioner) vidtas mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen för att skydda människors eller djurs hälsa.

(4)

Att begränsa tillgången till rastgårdar utomhus för fjäderfä som är vana att alltid ha tillgång till utomhusvistelse kan innebära risker för deras välbefinnande. För att minska de negativa konsekvenserna av sådana åtgärder, bör djuren ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material, som gör det möjligt för alla fåglar att inta grovfoder, sprätta och ströbada allt efter behov.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Det finns ett akut behov av åtgärderna i denna förordning, eftersom restriktioner redan har införts i vissa medlemsstater. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall följande punkt 8.4.7 läggas till:

”8.4.7

Utan att det påverkar bestämmelserna i punkterna 8.4.2 och 8.4.5 får fjäderfä hållas inomhus om restriktioner (även veterinära restriktioner), som vidtas mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen för att skydda människors eller djurs hälsa, gör att fjäderfä inte alls, eller bara i begränsad omfattning, får tillgång till rastgårdar utomhus.

När fjäderfä hålls inomhus skall de ha ständig tillgång till tillräckliga mängder grovfoder och passande material som gör att deras etologiska behov kan tillgodoses.

Kommissionen skall senast den 15 oktober 2006 ha granskat tillämpningen av denna punkt, framför allt i förhållande till djurhälsokrav.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 592/2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 13).


Top