Help Print this page 

Document 32006R0592

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 592/2006 av den 12 april 2006 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 104, 13.4.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 26–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 23 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/592/oj
Multilingual display
Text

13.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 592/2006

av den 12 april 2006

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 av den 15 mars 2002 om ändring av bilagorna I, II och VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel och om närmare bestämmelser för överföringen av uppgifter om användningen av kopparföreningar (2) förlängdes tillståndet att använda komposterat eller fermenterat hushållsavfall i ekologiskt jordbruk för en period på fyra år och fastställdes det en rad villkor för användningen, i avvaktan på att det efter utgången av den perioden eventuellt skulle ske en översyn av dessa villkor i ljuset av nya gemenskapsbestämmelser om hushållsavfall.

(2)

Fyraårsperioden löper ut den 31 mars 2006 och det har ännu inte införts nya gemenskapsbestämmelser om användningen av hushållsavfall. Det är därför lämpligt att behålla tillståndet att använda komposterat eller fermenterat hushållsavfall i ekologiskt jordbruk på nuvarande villkor, men utan tidsbegränsning.

(3)

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1916/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 10).

(2)  EGT L 75, 16.3.2002, s. 21. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 746/2004 (EUT L 122, 26.4.2004, s. 10).


BILAGA

I tabellen i del A i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 (”Gödselmedel och markberedningsmedel”) skall följande strykas vid rubriken ”Komposterat eller fermenterat hushållsavfall”: ”Endast under en period som löper ut den 31 mars 2006”.


Top