Help Print this page 

Document 32006D0978

Title and reference
2006/978/EG: Rådets beslut av den 19 december 2006 om fortsatt beviljande efter den 1 januari 2007 av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre till Republiken El Salvador
  • In force
OJ L 365, 21.12.2006, p. 86–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 494–494 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 231 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 231 - 231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/978/oj
Multilingual display
Text

21.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 365/86


RÅDETS BESLUT

av den 19 december 2006

om fortsatt beviljande efter den 1 januari 2007 av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre till Republiken El Salvador

(2006/978/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 9.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/924/EG (2) av den 21 december 2005 fördes El Salvador upp i förteckningen över utvecklingsländer som från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008 omfattas av den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som föreskrivs i förordning (EG) nr 980/2005.

(2)

I enlighet med ovannämnda förordning är ett beviljande av den särskilda stimulansordningen efter 1 januari 2007 till länder som står inför särskilda konstitutionella restriktioner för ratificeringen av högst två av de sexton konventioner som förtecknas i del A i bilaga III till samma förordning underställt rådets beslut.

(3)

I enlighet med samma förordning har kommissionen lämnat en rapport till rådet om El Salvadors efterlevnad av de åtaganden som anges i den förordningen; i rapporten föreslår kommissionen en fortsatt tillämpning av den särskilda stimulansordningen efter den 1 januari 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Republiken El Salvador skall från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2008 fortsätta att omfattas av den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som föreskrivs i artikel 1 i förordning (EG) nr 980/2005.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.

(2)  EUT L 337, 22.12.2005, s. 50.


Top