Help Print this page 

Document 32006D0596

Title and reference
2006/596/EG: Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3479]
  • No longer in force
OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj
Multilingual display
Text

6.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2006

om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013

[delgivet med nr K(2006) 3479]

(2006/596/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (1), särskilt artiklarna 5.3 och 8.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 om inrättande av en sammanhållningsfond skall Sammanhållningsfonden bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållning i gemenskapen för att främja en hållbar utveckling.

(2)

Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall de medlemsstater vara berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden där BNI per invånare, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för gemenskapen för 2001–2003, är lägre än 90 % av genomsnittlig BNI i EU-25.

(3)

Enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall också de medlemsstater som var berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden 2006 och som skulle ha fortsatt att vara det om gränsen för stöd hade legat kvar på 90 % av genomsnittlig BNI i EU-15, men som inte längre kommer att vara stödberättigade eftersom deras nominella BNI per invånare kommer att överstiga 90 % av genomsnittlig BNI i EU-25 mätt och beräknad enligt artikel 5.2 i samma förordning, under en övergångsperiod och på särskilda grunder vara berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

(4)

En förteckning över stödberättigade medlemsstater bör därför upprättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden den 1 januari 2007 skall vara de som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

De medlemsstater som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden, enligt artikel 8.3 i förordning (EG) nr 1083/2006, skall vara de som förtecknas i bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


BILAGA I

Förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden den 1 januari 2007

 

Tjeckien

 

Estland

 

Grekland

 

Cypern

 

Lettland

 

Litauen

 

Ungern

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenien

 

Slovakien


BILAGA II

Förteckning över medlemsstater som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden 1 januari 2007–31 december 2013

Spanien


Top