Help Print this page 

Document 32006D0595

Title and reference
2006/595/EG: Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3475]
  • No longer in force
OJ L 243, 6.9.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 25–27 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 133 - 135
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 25 - 27

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/595/oj
Multilingual display
Text

6.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2006

om upprättande av en förteckning över regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för 2007–2013

[delgivet med nr K(2006) 3475]

(2006/595/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (1), särskilt artiklarna 5.3 och 8.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 1083/2006 är syftet med konvergensmålet att snabbare uppnå konvergens för medlemsstaterna och de minst utvecklade regionerna.

(2)

Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet vara regioner som motsvarar nivå II i Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (nedan kallad ”NUTS II”) i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (2) och vars bruttonationalprodukt (BNP) per invånare mätt i köpkraftspariteter och beräknad på grundval av uppgifter för gemenskapen för 2000–2002 är lägre än 75 % av genomsnittlig BNP i EU-25 under samma period.

(3)

Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall också de regioner på NUTS II-nivå som skulle ha varit berättigade till stöd enligt konvergensmålet enligt artikel 5.1 i samma förordning om gränsen för stöd hade legat kvar på 75 % av genomsnittlig BNP i EU-15, men som inte längre kommer att vara stödberättigade eftersom deras nominella BNP per invånare kommer att överstiga 75 % av genomsnittlig BNP i EU-25 mätt och beräknad enligt samma artikel 5.1, under en övergångsperiod och på särskilda grunder vara berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet.

(4)

En förteckning över stödberättigade regioner bör därför upprättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet skall vara de som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

De regioner som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet, enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1083/2006, skall vara de som förtecknas i bilaga II.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(2)  EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.


BILAGA I

Förteckning över NUTS II-regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


BILAGA II

Förteckning över NUTS II-regioner som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


Top