Help Print this page 

Document 32006D0235

Title and reference
2006/235/EG: Rådets beslut av den 27 februari 2006 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om sistnämnda lands deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning
  • In force
OJ L 90, 28.3.2006, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 240 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 240 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 105 - 105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/235/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/36


RÅDETS BESLUT

av den 27 februari 2006

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om sistnämnda lands deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

(2006/235/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen, 300.3 första stycket första meningen och 300.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den verksamhet som bedrivs av Europeiska miljöbyrån och av Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, vilka inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 1210/90 (2), har redan utsträckts till att omfatta andra europeiska länder genom bilaterala avtal som ingåtts av gemenskapen; miljöfrågorna har transnationell karaktär och det är viktigt att bygga ut det internationella samarbetet inom miljöområdet.

(2)

Den 20 juli 2000 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med Schweiziska edsförbundet om ett avtal om landets deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning.

(3)

Avtalet undertecknades på Europeiska gemenskapens vägnar den 26 oktober 2004, med förbehåll för dess ingående.

(4)

Avtalet bör godkännas av gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om sistnämnda lands deltagande i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 20 i avtalet (3).

Artikel 3

Gemenskapen skall företrädas av kommissionen i den gemensamma kommitté som skall inrättas enligt artikel 16 i avtalet.

Gemenskapens ståndpunkt när det gäller beslut som fattas i den gemensamma kommittén skall antas av rådet, som skall fatta beslut med kvalificerad majoritet på förslag från kommissionen, när det rör det ekonomiska bidraget från Schweiz och alla väsentliga undantag när det gäller införlivandet av gemenskapens rättsakter i bilaga I och ändringar till bilaga III.

För alla övriga beslut av den gemensamma kommittén, däribland om regelmässigt tillägg i bilaga I av rättsakter som ingår i gemenskapslagstiftningen, med erforderliga tekniska anpassningar av dem, samt i frågor om den gemensamma kommitténs arbetsordning, skall gemenskapens ståndpunkt antas av kommissionen.

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2006

På rådets vägnar

U. PLASSIK

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets Förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top

28.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 90/37


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om landets deltagande i Europeiska Miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

och

SCHWEIZISKA EDSFÖRBUNDET, nedan kallat ”Schweiz”,

nedan kallade ”de avtalsslutande parterna”,

SOM ERKÄNNER miljöfrågornas gränsöverskridande karaktär och vikten av att bygga ut det internationella samarbetet på miljöområdet,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 933/1999 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning,

SOM BEAKTAR att den verksamhet som bedrivs av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning redan har utsträckts till att omfatta andra europeiska länder genom bilaterala avtal som ingåtts av Europeiska gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Schweiz skall delta fullt ut i Europeiska miljöbyrån, nedan kallad ”byrån”, och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, nedan kallat ”nätverket”, samt tillämpa de rättsakter som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

Schweiz skall lämna ett ekonomiskt bidrag till den verksamhet som avses i artikel 1 (byrån och nätverket) i enlighet med följande:

a)

Det årliga bidraget för ett visst år skall vara lika med gemenskapens anslag till byråns budget för det aktuella året, dividerat med antalet medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

b)

Övriga villkor för Schweiz ekonomiska bidrag anges i bilaga II.

Artikel 3

Schweiz skall utan rösträtt delta fullt ut i byråns styrelse och associeras med arbetet i byråns vetenskapliga kommitté.

Artikel 4

Schweiz skall senast sex månader efter det att avtalet har trätt i kraft underrätta byrån om de huvudsakliga beståndsdelarna i sitt nationella informationsnätverk i enlighet med de rättsakter som förtecknas i bilaga I.

Artikel 5

Schweiz skall särskilt, bland de institutioner som avses i artikel 4 eller andra organisationer med säte inom landet, utse en nationell kontaktpunkt för samordning eller överföring av sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån och till de institutioner eller organ som ingår i nätverket, inbegripet de ämnescentra som avses i artikel 6.

Artikel 6

Schweiz får, inom den tidsperiod som anges i artikel 4, också utse sådana institutioner eller andra organisationer med säte inom landet som uttryckligen kan få i uppgift att samarbeta med byrån i vissa frågor av särskilt intresse. En institution som har utsetts på detta sätt bör kunna träffa en överenskommelse med byrån om att den skall fungera som ett ämnescentrum inom nätverket för särskilda uppgifter. Dessa ämnescentra skall samarbeta med andra institutioner som ingår i nätverket.

Artikel 7

Senast sex månader efter det att den information som avses i artiklarna 4, 5 och 6 har mottagits skall byråns styrelse göra en översyn av nätverkets huvuddelar med hänsyn till Schweiz deltagande.

Artikel 8

Schweiz bör med förbehåll för att sekretessen är skyddad tillhandahålla uppgifter i enlighet med de skyldigheter och den praxis som fastställs i byråns arbetsprogram.

Artikel 9

Byrån får med de institutioner och organ som utsetts av Schweiz och som ingår i nätverket enligt artiklarna 4, 5 och 6 komma överens om de arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppdrag som byrån kan tilldela dessa institutioner och organ skall kunna utföras med framgång.

Artikel 10

Miljöinformation som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och skall vara tillgänglig för allmänheten, under förutsättning att konfidentiell information är skyddad i lika hög grad i Schweiz som i gemenskapen.

Artikel 11

Byrån skall vara juridisk person i Schweiz och i Schweiz åtnjuta den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt landets lagstiftning.

Artikel 12

Schweiz skall på byrån tillämpa protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, vilket bifogas som bilaga III.

Artikel 13

Genom undantag från artikel 12.2 a i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper får schweiziska medborgare som åtnjuter fullständiga medborgerliga rättigheter anställas på kontrakt av byråns verkställande direktör.

Artikel 14

Bestämmelserna om gemenskapens finansiella kontroll i Schweiz avseende deltagarna i byråns och nätverkets verksamhet återfinns i bilaga IV.

Artikel 15

De avtalsslutande parterna skall vidta de allmänna eller särskilda åtgärder som fordras för att de skall fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. De skall se till att de mål som anges i detta avtal uppnås.

Artikel 16

1.   En gemensam kommitté, sammansatt av företrädare för de avtalsslutande parterna, skall sörja för att detta avtal tillämpas korrekt. Kommittén skall sammanträda på begäran av en avtalsslutande part.

2.   Den gemensamma kommittén skall anordna ett åsiktsutbyte om följderna av sådan gemenskapslagstiftning som innebär ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 eller av andra rättsliga instrument som anges i detta avtal och i tillämpliga fall även om förväntade följder avseende det ekonomiska bidrag som fastställs i artikel 2 och i bilaga II till detta avtal.

3.   I överensstämmelse med de avtalsslutande parternas egna interna förfaranden får den gemensamma kommittén fatta beslut om ändring av bilagorna till detta avtal eller om andra åtgärder för att detta avtal skall fungera väl.

4.   Kommittén skall fatta sina beslut i samförstånd.

Artikel 17

Bilagorna till avtalet, inklusive tillägget, utgör en integrerad del av detta.

Artikel 18

Detta avtal skall, å ena sidan, tillämpas på de territorier där Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i fördraget och, å andra sidan, på Schweiz territorium.

Artikel 19

Detta avtal ingås på obestämd tid. Varje avtalsslutande part får säga upp avtalet genom anmälan till den andra avtalsslutande parten. Avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen för en sådan anmälan.

Artikel 20

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna i enlighet med deras egna interna förfaranden. Det träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då de avtalsslutande parterna har underrättat varandra om att de erforderliga förfarandena har genomförts.

Artikel 21

1.   Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter äger lika giltighet.

2.   Den maltesiska språkversionen skall bekräftas av de avtalsslutande parterna genom skriftväxling. Denna version har därefter samma giltighet som de språkversioner som avses i punkt 1.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


BILAGA I

Tillämpliga rättsakter

När de rättsakter som anges i denna bilaga innehåller hänvisningar till medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen eller krav på förbindelser med gemenskapen, skall för tillämpningen av detta avtal dessa hänvisningar gälla Schweiz i lika mån.

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), ändrad genom följande rättsakter:

Rådets förordning (EG) nr 933/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).


BILAGA II

Schweiz finansiella bidrag till Europeiska miljöbyrån

1.

Det ekonomiska bidrag som Schweiz ett visst år skall betala till Europeiska unionens budget för sitt deltagande i byrån skall vara lika med gemenskapens anslag till byrån för det aktuella året, dividerat med antalet medlemsstater i gemenskapen.

2.

Schweiz bidrag kommer att förvaltas i enlighet med budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.

Kostnader för resa och uppehälle för schweiziska företrädares och experters deltagande i Europeiska miljöbyråns verksamhet eller möten i samband med genomförandet av byråns arbetsprogram skall återbetalas av byrån på samma grundval och enligt samma förfaranden som för närvarande gäller för experter från gemenskapens medlemsstater.

4.

Efter att avtalet trätt i kraft och i början av varje efterföljande år skall Europeiska gemenskapernas kommission, nedan kallad ”kommissionen”, skicka en betalningsuppmaning till Schweiz motsvarande dess bidrag till byrån i enlighet med detta avtal. Under det första kalenderåret skall Schweiz betala ett bidrag som är proportionellt mot den del av året som deltagandet omfattar. Därefter skall bidraget erläggas i enlighet med avtalet.

Bidragsbeloppet skall anges i euro och betalas in på kommissionens bankkonto i euro.

5.

Under förutsättning att kommissionen skickar betalningsuppmaningen före den 1 april, skall Schweiz betala in sitt bidrag senast den 1 maj, och i annat fall senast 30 dagar efter det att betalningsuppmaningen skickats.

Vid varje försening i betalningen av bidraget skall Schweiz betala ränta på det belopp som var utestående på förfallodagen. Räntesatsen skall motsvara den som Europeiska centralbanken på förfallodagen tillämpar för sina transaktioner i euro, med ett tillägg av 1,5 procentenheter.


BILAGA III

Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel 28 i Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna, skall dessa gemenskaper och Europeiska investeringsbanken åtnjuta sådan immunitet och sådana privilegier inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de skall kunna utföra sina uppgifter,

HAR ENATS OM följande bestämmelser som skall fogas till detta fördrag.

KAPITEL I

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH TRANSAKTIONER

Artikel 1

Gemenskapernas lokaler och byggnader skall vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras eller exproprieras.

Gemenskapernas egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från domstolen bli föremål för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2

Gemenskapernas arkiv skall vara okränkbara.

Artikel 3

Gemenskaperna, deras tillgångar, inkomster och övrig egendom skall vara befriade från alla direkta skatter.

Medlemsstaternas regeringar skall i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom när gemenskaperna för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen inom gemenskaperna snedvrids.

Ingen befrielse skall beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.

Artikel 4

Gemenskaperna skall vara befriade från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av varor som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en stat får inte avyttras – vare sig detta sker mot betalning eller inte – inom denna stats territorium, om det inte sker på villkor som godkänts av den statens regering.

Gemenskaperna skall också vara befriade från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av gemenskapernas publikationer.

Artikel 5

Europeiska kol- och stålgemenskapen får inneha valutor av alla slag och får ha konton i vilken valuta som helst.

KAPITEL II

MEDDELANDEN OCH IDENTITETSHANDLINGAR

Artikel 6

Vad avser gemenskapernas officiella meddelanden och översändandet av alla deras dokument skall gemenskapernas institutioner inom varje medlemsstats territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga ger diplomatiska beskickningar.

Officiell korrespondens och andra former av officiella meddelanden som gemenskapernas institutioner skickar får inte censureras.

Artikel 7

1.   Identitetshandling i den form som rådet skall fastställa kan av ordförandena för gemenskapernas institutioner utställas till ledamöter, medlemmar och anställda i gemenskapernas institutioner och skall godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter. Dessa identitetshandlingar skall utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna.

Kommissionen får sluta avtal om att dessa identitetshandlingar skall gälla som giltiga resehandlingar inom tredje lands territorium.

2.   Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om Europeiska kol- och stålgemenskapens immunitet och privilegier skall dock även fortsättningsvis vara tillämpliga på de av institutionernas ledamöter, medlemmar och anställda som den dag då detta fördrag träder i kraft besitter en sådan identitetshandling som föreskrivs i den artikeln, till dess att bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel är tillämpliga.

KAPITEL III

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

Europaparlamentets ledamöter skall, vad avser tull- och valutakontroll,

a)

av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utomlands i offentligt uppdrag,

b)

av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 9

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 10

Under Europaparlamentets sessioner skall dess ledamöter åtnjuta

a)

vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b)

vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten skall även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

KAPITEL IV

FÖRETRÄDARE FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I ARBETET I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS INSTITUTIONER

Artikel 11

Företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i gemenskapernas institutioner, deras rådgivare och tekniska experter skall i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Denna artikel skall även vara tillämplig på ledamöter av gemenskapernas rådgivande organ.

KAPITEL V

TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA I EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel 12

Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av statstillhörighet skall tjänstemän och övriga anställda i gemenskaperna

a)

åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som de har begått i sin tjänsteutövning, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, om inte annat följer av bestämmelserna i de fördrag som dels behandlar reglerna för tjänstemännens och de anställdas ansvar gentemot gemenskaperna, dels domstolens behörighet att döma i tvister mellan gemenskaperna och deras tjänstemän och övriga anställda; de skall åtnjuta denna immunitet även efter det att deras uppdrag har upphört,

b)

tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda familjemedlemmar vara undantagna från bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

c)

beviljas samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsbestämmelser som normalt beviljas tjänstemän i internationella organisationer,

d)

då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga,

e)

ha rätt att tullfritt införa ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där de är medborgare, samt ha rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 13

Gemenskapens tjänstemän och övriga anställda skall vara skyldiga att betala skatt till gemenskaperna på de löner och arvoden de får av gemenskaperna enligt de villkor och det förfarande som rådet på förslag från kommissionen har fastställt.

De skall vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av gemenskaperna.

Artikel 14

Gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i gemenskaperna bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjänstetillträde vid gemenskaperna var skatterättsligt bosatta, skall – vad avser inkomst – och förmögenhetsbeskattning samt arvsskatt och tillämpningen av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts mellan gemenskapernas medlemsstater – i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna befinner sig inom en av gemenskapernas medlemsstater. Detta gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet, och för barn som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

Lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats territorium i vilken de uppehåller sig, skall vara befriad från arvsskatt i den staten. Vid fastställande av sådan skatt skall den lösa egendomen anses finnas i den stat där personerna skatterättsligt är bosatta, om inte annat följer av tredje lands rätt och eventuell tillämpning av bestämmelser i internationella avtal om dubbelbeskattning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel skall inte hänsyn tas till en bostadsort som enbart beror på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.

Artikel 15

Rådet skall enhälligt och på förslag från kommissionen fastställa ordningen för sociala förmåner för gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda.

Artikel 16

Rådet skall på förslag från kommissionen och efter att ha samrått med övriga berörda institutioner, besluta vilka grupper av gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket och artikel 14 helt eller delvis skall tillämpas på.

Medlemsstaternas regeringar skall regelbundet underrättas om namn, ställning och adress på de tjänstemän och övriga anställda som ingår i dessa grupper.

KAPITEL VI

IMMUNITET OCH PRIVILEGIER FÖR TREDJE LANDS BESKICKNINGAR ACKREDITERADE HOS EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel 17

Den medlemsstat på vars territorium gemenskaperna har sitt säte skall bevilja tredje lands beskickning som är ackrediterad hos gemenskaperna immunitet och privilegier enligt diplomatisk sedvänja.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Privilegier, immunitet och lättnader skall endast beviljas gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda om det ligger i gemenskapernas intresse.

Var och en av gemenskapernas institutioner skall upphäva den immunitet som har beviljats en tjänsteman eller en annan anställd, om institutionen anser att upphävandet av immuniteten inte strider mot gemenskapernas intresse.

Artikel 19

Gemenskapernas institutioner skall vid tillämpningen av detta protokoll samarbeta med de berörda medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

Artikel 20

Artiklarna 12–15 och 18 skall vara tillämpliga på kommissionens ledamöter.

Artikel 21

Artiklarna 12–15 och artikel 18 skall vara tillämpliga på domstolens domare, generaladvokater, justitiesekreterare och biträdande referenter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3 i protokollen om stadgan för domstolen vad avser immunitet mot rättsliga förfaranden för domare och generaladvokater.

Artikel 22

Detta protokoll skall även vara tillämpligt på Europeiska investeringsbanken, på ledamöterna av dess organ, dess personal och de företrädare för medlemsstaterna som deltar i bankens arbete, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om bankens stadga.

Europeiska investeringsbanken skall dessutom vara befriad från alla skatter eller liknande avgifter vid de tillfällen då dess kapital utökas och från de olika formaliteter som kan vara förknippade därmed i den stat där banken har sitt säte. På samma sätt skall bankens upplösning eller likvidation inte medföra några skatter eller avgifter. Slutligen skall den verksamhet som banken och dess organ bedriver i enlighet med dess stadga inte vara föremål för någon omsättningsskatt.

Artikel 23

Detta protokoll skall också tillämpas på Europeiska centralbanken, medlemmarna av dess beslutande organ och dess personal, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken skall dessutom vara befriad från alla skatter och liknande avgifter på grund av en ökning av dess kapital och från olika formaliteter som kan vara förenade därmed i den stat där banken har sitt säte. Bankens och dess beslutande organs verksamhet enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken skall inte påföras någon omsättningsskatt.

Ovannämnda bestämmelser skall också tillämpas på Europeiska monetära institutet. Dess upplösning eller likvidation skall inte medföra någon beskattning.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Bryssel den åttonde april nittonhundrasextiofem.


BILAGA IV

Finansiell kontroll avseende schweiziska deltagare i verksamheten vid Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Artikel 1

Direktkommunikation

Kommissionen skall stå i direkt kontakt med alla fysiska och juridiska personer som är etablerade i Schweiz och som deltar i byråns och nätverkets verksamhet i egenskap av avtalspart, deltagare i något av byråns program, underentreprenörer eller mottagare av utbetalningar från byråns eller kommissionens budget. Dessa personer får direkt till kommissionen och byrån sända all relevant information och dokumentation som de skall överlämna på grundval av de instrument som ligger till grund för detta avtal och på grundval av de avtal som ingåtts och de beslut som fattats enligt dem.

Artikel 2

Granskningar

1.   I enlighet med rådets förordning (EG, Euroatom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 och den budgetförordning som antogs av byrån den 26 mars 2003, kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 23 december 2002 samt övriga instrument som ligger till grund för detta avtal, kan det i de avtal och överenskommelser som ingås med och beslut som fattas gemensamt med mottagare som är etablerade i Schweiz fastställas att kommissionens eller byråns tjänstemän eller andra personer som bemyndigats av kommissionen när som helst får genomföra vetenskapliga, finansiella, tekniska och andra granskningar hos dessa mottagare och hos deras underentreprenörer.

2.   Byråns och kommissionens tjänstemän, och andra personer som bemyndigats av kommissionen, skall ha passande tillträde till anläggningar, arbeten och dokument samt till all information, däribland i elektronisk form, som är nödvändig för att dessa granskningar skall kunna genomföras. Denna rätt till tillträde skall fastläggas uttryckligen i de avtal eller överenskommelser som ingås med tillämpning av de instrument som ligger till grund för detta avtal.

3.   Europeiska gemenskapernas revisionsrätt skall ha samma rättigheter som kommissionen.

4.   Granskningarna får genomföras till och med fem år efter det att avtalet löpt ut eller i enlighet med de villkor som anges i de ingångna avtalen och överenskommelserna och de fattade besluten.

5.   Den schweiziska federala revisionsmyndigheten skall underrättas i förväg om de granskningar som genomförs på schweiziskt territorium. En sådan underrättelse utgör inte ett rättsligt krav för att dessa granskningar skall kunna genomföras.

Artikel 3

Kontroller på plats

1.   Inom ramen för detta avtal bemyndigas kommissionen (OLAF) att genomföra kontroller och inspektioner på schweiziskt territorium i enlighet med de bestämmelser och villkor som anges i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 av den 11 november 1996.

2.   Dessa kontroller och inspektioner på plats skall förberedas och genomföras av kommissionen i nära samarbete med den schweiziska federala revisionsmyndigheten eller med andra behöriga schweiziska myndigheter som utsetts av den schweiziska federala revisionsmyndigheten, vilka skall underrättas i god tid om föremålet för, syftet med och den rättsliga grunden för kontrollerna och inspektionerna, så att de kan tillhandahålla erforderlig hjälp. För detta ändamål får tjänstemän från behöriga schweiziska myndigheter delta i kontrollerna och inspektionerna på plats.

3.   Om berörda schweiziska myndigheter så önskar, skall kontrollerna och inspektionerna på plats genomföras av kommissionen tillsammans med dessa myndigheter.

4.   Om deltagarna i programmet motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats, skall de schweiziska myndigheterna, i överensstämmelse med nationella bestämmelser, ge kommissionens granskare den assistans som är nödvändig för de skall kunna fullgöra sina uppdrag avseende kontroll och inspektion på plats.

5.   Kommissionen skall snarast möjligt underrätta den schweiziska federala revisionsmyndigheten om alla omständigheter eller misstankar rörande någon oegentlighet som kommissionen har fått kännedom om i samband med genomförandet av kontrollen eller inspektionen på plats. Kommissionen skall under alla omständigheter informera ovannämnda myndighet om resultatet av dessa kontroller och inspektioner.

Artikel 4

Information och samråd

1.   För att säkerställa att denna bilaga genomförs på rätt sätt skall behöriga myndigheter i Schweiz och gemenskapen regelbundet utbyta information, och de skall genomföra samråd när en av parterna begär detta.

2.   Behöriga schweiziska myndigheter skall utan dröjsmål meddela byrån och kommissionen alla omständigheter som de fått kännedom om och som ger anledning till misstanke om att det förekommit oegentligheter i samband med ingåendet och genomförandet av avtal och överenskommelser som ingåtts med tillämpning av de instrument som ligger till grund för detta avtal.

Artikel 5

Sekretess

Uppgifter som meddelats eller erhållits i enlighet med denna bilaga skall, oavsett form, omfattas av tystnadsplikt och ges samma skydd som motsvarande uppgifter har enligt schweiziskt lagstiftning och enligt de motsvarande bestämmelser som är tillämpliga på gemenskapsinstitutioner. Uppgifterna får endast överlämnas till personer inom gemenskapsinstitutionerna, i medlemsstaterna eller i Schweiz som i kraft av sin befattning skall ha vetskap om dem, och de får inte användas i andra syften än att säkerställa ett effektivt skydd av de avtalsslutande parternas finansiella intressen.

Artikel 6

Administrativa åtgärder och påföljder

Utan att det påverkar tillämpningen av schweizisk straffrätt får byrån eller kommissionen föreskriva administrativa åtgärder och påföljder i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

Artikel 7

Återbetalning och verkställande

Beslut som byrån eller kommissionen fattar inom ramen för tillämpningsområdet för detta avtal, och som medför betalningsskyldighet för andra än stater, skall vara verkställbara i Schweiz. Beslutet om att verkställighet skall ske skall bifogas avförandet utan andra formaliteter än kontroll av avgörandets äkthet. Denna kontroll skall utföras av den myndighet som den schweiziska regeringen utsett och anmält till byrån eller kommissionen. Verkställigheten skall ske i enlighet med de civilprocessrättsliga regler som gäller i Schweiz. Det är Europeiska gemenskapernas domstol som ansvarar för kontrollen av att det verkställbara beslutet är lagligt.

Domar som Europeiska gemenskapernas domstol avkunnar i enlighet med en skiljedomsklausul skall vara verkställbara på samma villkor.

Top