Help Print this page 

Document 32005R2153

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2153/2005 av den 23 december 2005 om stödordningen för privat lagring av olivolja
  • No longer in force
OJ L 342, 24.12.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 475–482 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 69 - 76

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2153/oj
Multilingual display
Text

24.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 342/39


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2153/2005

av den 23 december 2005

om stödordningen för privat lagring av olivolja

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EG) nr 865/2004 föreskrivs möjligheten att införa en ordning för privat lagring av olivolja vid allvarliga störningar på marknaden i vissa regioner i gemenskapen.

(2)

För att ordningen snabbt skall kunna införas vid behov, bör det fastställas tillämpningsföreskrifter för nämnda förordning. Ordningen för stöd till privat lagring måste grunda sig på avtal med aktörer och som erbjuder tillräckliga garantier som godkänts av medlemsstaterna på grundval av vissa fastställda villkor.

(3)

För att kunna öka stödordningens marknadseffekter på producentnivå och för att underlätta kontrollen av den, måste stödet inriktas på lagring av otappad jungfruolja.

(4)

Det bör finnas tillgång till uppgifter om utvecklingen i fråga om priser och olivoljeproduktion. Sådana uppgifter är nödvändiga för en kontinuerlig övervakning av olivoljemarknaden, så att det blir möjligt att fastställa om det förekommer en allvarlig störning av marknaden.

(5)

För att marknadssituationen skall avspeglas på bästa sätt bör stödbeloppet fastställas för de marknadssektorer som är i behov av stöd. De klasser olivolja som berörs anges i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 865/2004.

(6)

För att det skall finnas tillgång till uttömmande uppgifter för varje anbud, är det nödvändigt att fastställa vilka uppgifter som skall anges i anbuden samt villkoren för inlämnande och prövning av anbud.

(7)

Anbudsförfarandena måste inledas på grundval av vissa villkor, bland annat när det gäller inlämningsfristerna och minimikvantiteten för varje anbud. För att anbuden skall kunna påverka marknadsläget bör de i första hand avse en lång lagringstid och en kvantitet som avspeglar situationen inom sektorn.

(8)

Anbudets verkställande bör garanteras genom en säkerhet som ställs enligt bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (2), vars belopp och löptid bör stå i förhållande till riskerna för prisvariationer på marknaden och det faktiska antalet lagringsdagar som berättigar till stöd.

(9)

För att anbuden skall kunna godkännas får de inte överstiga ett maximalt stödbelopp per lagringsdag som bör fastställas med hänsyn till marknaden för olivolja. Anbuden måste vara representativa och de maximala kvantiteter som anges i anbudsförfarandet måste iakttas för varje kategori eller region som fastställts.

(10)

Det är nödvändigt att fastställa de väsentliga uppgifter som skall anges i avtalet. För att undvika störningar på marknaden bör kommissionen kunna ändra avtalens löptid med hänsyn bland annat till skördeprognoserna för det regleringsår som följer efter det regleringsår då avtalet slöts.

(11)

För att stödordningen skall kunna förvaltas på lämpligt sätt måste det anges under vilka villkor förskott på stödet får beviljas, vilka kontroller av stödberättigande som är nödvändiga, tillsammans med vissa föreskrifter för beräkning av stödet och de uppgifter som medlemsstaterna skall lämna till kommissionen.

(12)

För tydlighetens och öppenhetens skull bör kommissionens förordning (EG) nr 2768/98 av den 21 december 1998 om stödordningen för privat lagring av olivolja (3) upphöra att gälla och ersättas med en ny förordning.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för olivolja och bordsoliver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De behöriga organen i producentmedlemsstaterna skall sluta avtal om privat lagring av otappad jungfruolja enligt de villkor som fastställs i denna förordning.

2.   I syfte att fastställa det stöd som skall beviljas för att genomföra avtal om privat lagring av otappad jungfruolja får kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 865/2004, inleda tidsbegränsade anbudsförfaranden. Under ett tidsbegränsat anbudsförfarande skall delanbud infordras.

Artikel 2

1.   Ett tidsbegränsat anbudsförfarande får inledas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det förekommer allvarliga störningar på marknaden i vissa regioner av gemenskapen och dessa kan minskas eller hävas genom privat lagring av otappad jungfruolja, och

b)

det genomsnittspris som noterats på marknaden under minst två veckor har understigit

1 779 euro/ton för extra jungfruolja,

1 710 euro/ton för jungfruolja,

1 524 euro/ton för bomolja med ett innehåll av fria fettsyror på 2 grader. Detta belopp skall minskas med 36,70 euro/ton för varje extra surhetsgrad.

2.   I det tidsbegränsade anbudsförfarandet skall det fastställas en maximal kvantitet för hela anbudsförfarandet och det får fastställas maximala kvantiteter för varje

klass av jungfruolja som anges i del 1 i bilagan I till förordning (EG) nr 865/2004,

region eller medlemsstat i gemenskapen.

Det tidsbegränsade anbudsförfarandet får begränsas till vissa av de klasser av jungfruolja eller av de regioner som avses i första stycket.

Det tidsbegränsade anbudsförfarandet får avslutas före löptidens utgång i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 865/2004.

Artikel 3

Delanbud får endast lämnas av aktörer inom olivoljesektorn som godkänts av de behöriga organen i medlemsstaten i fråga.

Medlemsstaterna skall fastställa kriterier och förfarande för godkännande av aktörer som tillhör någon av följande kategorier:

a)

En organisation för olivoljeproducenter med minst 700 producenter, när den verkar som producentorganisation och för att öka förädlingsvärdet av oliver och olivolja.

b)

En producentorganisation som omfattar minst 25 % av olivoljeproducenterna eller av olivoljeproduktionen i den region där den har sitt säte.

c)

En sammanslutning av producentorganisationer från flera ekonomiska regioner, som är sammansatt av minst tio sådana producentorganisationer som avses i a och b, eller ett antal organisationer som tillsammans står för minst 5 % av olivoljeproduktionen i den berörda medlemsstaten.

d)

En pressningsanläggning vars installationer möjliggör framställning av minst två ton olivolja per åttatimmars arbetsdag och som under de två närmast föregående regleringsåren gett en avkastning på minst 500 ton jungfruolivolja.

e)

Förpackningsföretag som inom en och samma medlemsstat har en kapacitet på minst 6 ton olja per åttatimmars arbetsdag och som under de två föregående regleringsåren tappade sammanlagt minst 500 ton olivolja.

Om en eller flera producentorganisationer eller organisationer som arbetar med att öka förädlingsvärdet av oliver och olivolja är medlemmar i en sådan organisation som avses i a i andra stycket, skall de olivoljeproducenter som är grupperade på detta vis räknas individuellt vid beräkningen av minimiantalet 700 olivoljeproducenter.

Artikel 4

För att bli godkända enligt artikel 3 skall aktörerna förbinda sig att

a)

tillåta medlemsstatens behöriga organ att plombera behållarna med jungfruolja som omfattas av lagringsavtal,

b)

bokföra sina lager av olja och eventuella lager av oliver,

c)

underkasta sig alla kontroller som föreskrivs i denna stödordning för avtal om privat lagring.

De berörda aktörerna skall ange sin lagringskapacitet, lämna in ritningar på lagringsutrymmena och styrka att villkoren i artikel 3 uppfylls.

Artikel 5

1.   De aktörer som uppfyller villkoren i artiklarna 3 och 4 skall godkännas och erhålla ett godkännandenummer inom två månader efter det att en fullständig ansökan om godkännande lämnats in.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.3 skall

a)

olivoljeproducenternas organisationer och deras sammanslutningar samt pressningsanläggningar och förpackningsföretag som av medlemsstaten godkänts för att bedriva privat lagringsverksamhet under regleringsåren 1998/99 till 2004/05 betraktas som godkända inom ramen för den här förordningen, om de uppfyller villkoren i artiklarna 3 och 4,

b)

godkännandet inte beviljas eller omedelbart återkallas för en aktör som

i)

inte uppfyller kraven för godkännande, eller

ii)

gentemot vilken de behöriga myndigheterna har utdömt påföljder i samband med oegentligheter, i enlighet med förordning (EG) nr 865/2004, eller

iii)

som under regleringsåren 2002/03, 2003/04 eller 2004/05 har omfattats av påföljder på grund av överträdelse i samband med den produktionsstödordning som föreskrivs i rådets förordning nr 136/66/EG (4), eller

iv)

som under regleringsåren 2002/03, 2003/04 eller 2004/05 har omfattats av påföljder på grund av överträdelse i samband finansieringen av de handlingsprogram för producentorganisationer (olivolja) som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1638/98/ (5).

Artikel 6

1.   Senast varje onsdag skall medlemsstaterna meddela kommissionen de genomsnittspriser som den föregående veckan konstaterats på deras största representativa marknader för de olika kategorier olivolja som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 865/2004.

Priserna skall meddelas per e-post och åtföljas av en kommentar rörande transaktionernas volym och representativitet.

2.   Före den tionde dagen i varje månad skall medlemsstaterna meddela kommissionen en uppskattning av den totala produktionen olivolja och bordsoliver för det innevarande regleringsåret.

3.   Från september till maj under varje regleringsår skall medlemsstaterna senast den femtonde dagen i varje månad meddela kommissionen en uppskattning av de kvantiteter olivolja och bordsoliver som producerats från och med inledningen av det berörda regleringsåret.

Medlemsstaterna skall använda olika informationskällor för att få fram dessa uppgifter, bland annat uppgifter som lämnas av pressningsanläggningar och företag som bearbetar bordsoliver, men det kan också röra sig om utfrågningar av olivoljeproducenter samt bedömningar som gjorts av statistikansvariga organ.

Före utgången av det berörda regleringsåret skall medlemsstaterna meddela kommissionen en uppskattning av de totala kvantiteter olivolja och bordsoliver som producerats.

4.   Medlemsstaterna skall införa det system för insamling av uppgifter som de anser lämpligast när det gäller att få in uppgifter till och sammanställa de meddelanden som avses i punkterna 2 och 3, och skall, om så krävs, fastställa vilka skyldigheter att lämna uppgifter som gäller för de berörda olivoljeproducenterna.

5.   De uppskattningar av kvantiteter olivolja och bordsoliver som avses i punkterna 2 och 3 skall skickas in till kommissionen med e-post på ett formulär som tillhandahålls av kommissionen.

6.   Kommissionen får använda andra informationskällor.

Artikel 7

Tidsfristerna för inlämning av anbud inom delanbudsförfarandet skall vara följande:

a)

I november, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, september och oktober: den 4–8 kl. 12.00, samt den 18–22 kl. 12.00.

b)

I augusti: den 18–23 kl. 12.00.

c)

I december: den 9–14 kl. 12.00.

Lokal tid i Belgien skall gälla. Om den dag då tidsfristen löper ut är en allmän helgdag i en medlemsstat där ett organ som skall ta emot anbudet är verksamt, skall tidsfristen löpa ut kl. 12.00 den närmast föregående arbetsdagen.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 skall anbuden, som skall omfatta minst 50 ton, avse ett stödbelopp per dag för privat lagring i plomberade behållare av otappad jungfruolja av en av de tre klasser som anges i bilagan till förordning (EG) nr 865/2004, under en period på 365 dagar och i enlighet med de villkor som föreskrivs i den här förordningen.

2.   De godkända aktörerna skall delta i delanbudsförfarandet antingen genom att mot mottagningsbevis lämna in ett skriftligt anbud till det behöriga organet i en medlemsstat eller genom att sända anbudet elektroniskt till nämnda organ.

Om en aktör deltar i ett delanbudsförfarande för flera klasser av olja, eller om anbudet omfattar behållare som befinner sig på olika platser, skall ett separat anbud lämnas för varje klass och behållare.

Ett anbud är endast giltigt för ett delanbudsförfarande. Ett anbud som lämnats in kan varken dras tillbaka eller ändras efter det att tidsfristen för att lämna in anbudet löpt ut.

Artikel 9

1.   I anbud enligt artikel 8 skall följande anges:

a)

Hänvisning till denna förordning och till delanbudsförfarandet i fråga.

b)

Anbudsgivarens namn och adress.

c)

Kategori av godkänd aktör enligt artikel 3.1 samt godkännandenummer.

d)

Kvantitet och klass av jungfruolivolja som omfattas av anbudet.

e)

Den exakta adress på vilken lagringsbehållarna befinner sig och de uppgifter som behövs för att identifiera de behållare som anbudet avser.

f)

Stödbeloppet per dag privat lagring och per ton olivolja, uttryckt i euro med två decimaler.

g)

Beloppet för den säkerhet som skall ställas i enlighet med artikel 10 uttryckt i den medlemsstats valuta där anbudet lämnas in.

2.   För att ett anbud skall vara giltigt skall det

a)

i likhet med de bifogade handlingarna vara avfattat på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där det behöriga organ som tar emot det är verksamt,

b)

lämnas in i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och framför allt innehålla alla uppgifter som anges i punkt 1,

c)

inte innehålla andra villkor än de som anges i denna förordning,

d)

lämnas in av en aktör som godkänts av den medlemsstat som tar emot anbudet samt omfatta lagerbehållare som befinner sig i den medlemsstaten,

e)

före utgången av tidsfristen för anbudsinlämning kompletteras med bevis för att anbudsgivaren verkligen har ställt den i anbudet angivna säkerheten.

Artikel 10

1.   Anbudsgivaren skall ställa en säkerhet på 50 euro per ton olivolja i anbudet.

2.   Om anbudet inte antas skall den säkerhet som avses i punkt 1 frisläppas utan dröjsmål så snart det maximala stödbeloppet för det aktuella delanbudsförfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   I fråga om anbud för vilka stöd beviljas skall den säkerhet som avses i punkt 1 senast den första dagen för avtalets löptid enligt artikel 13.3 andra stycket kompletteras med en säkerhet på 200 euro per ton olivolja.

4.   För att de säkerheter som avses i punkt 1 och i punkt 3 skall kunna frisläppas krävs, enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85, framför allt att den lagring som föreskrivs i anbudet pågår under sex månader och sker enligt de avtalsvillkor som föreskrivs i den här förordningen.

Om avtalens giltighetstid med stöd av artikel 15 förkortas till mindre än sex månader skall dock lagringstiden enligt första stycket vara lika med avtalstiden.

Artikel 11

1.   Medlemsstatens behöriga organ skall gå igenom anbuden inför lyckta dörrar. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2 skall de personer som har tillträde till genomgången åläggas tystnadsplikt.

2.   De giltiga anbuden skall sändas till kommissionen elektroniskt senast 48 timmar efter utgången av tidsfristen för anbudsinlämning, och de skall vara sorterade i stigande ordning efter beloppens storlek, samt vara anonyma.

Om tidsfristen löper ut på en fredag skall anbuden sändas senast påföljande måndag kl. 12.00, lokal tid i Bryssel.

3.   Kvantitet, klass av olja och belopp enligt artikel 9.1 d och 9.1 f skall anges för varje anbud som sänds. Om det har fastställts maximala kvantiteter per region inom ramen för det aktuella anbudsförfarandet skall också de berörda regionerna anges för varje anbud.

Artikel 12

1.   Enligt förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 865/2004 skall ett högsta stödbelopp per dag privat lagring fastställas på grundval av de anbud som inkommit senast den nionde arbetsdagen efter utgången av de föreskrivna tidsfristerna för anbudslämning i delanbudsförfarandena.

2.   Det maximala stödbeloppet skall fastställas med hänsyn till läget och den förväntade utvecklingen på olivoljemarknaden samt till möjligheterna att med åtgärden påtagligt bidra till att stabilisera marknaden.

Dessutom skall hänsyn tas till kvantiteter som redan omfattas av avtal om privat lagring och de mottagna anbudens omfattning.

3.   Vid fastställandet av de maximala beloppen får enligt samma förfarande alla anbud för en viss klass av olivolja eller någon av de regioner, för vilka det har fastställts en maximal kvantitet i enlighet med artikel 2.2, avslås om

anbuden inte är representativa,

det fastställda maximibeloppet skulle kunna leda till att den berörda maximikvantiteten för klassen, kategorin eller regionen överskrids.

Artikel 13

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12.3 skall den eller de anbudsgivare vars anbud har lämnats i enlighet med artikel 11.2 godtas, förutsatt att det inte överstiger det maximala stödbeloppet per dag privat lagring för den kvantitet som anges i anbudet.

Anbudstagarens rättigheter och skyldigheter får inte överlåtas.

2.   Det behöriga organet i medlemsstaten i fråga skall underrätta alla anbudsgivare skriftligen om resultatet av deras deltagande i anbudsförfarandet senast andra arbetsdagen efter det att det maximala stödbeloppet offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Datum för ingående av avtalet skall vara det datum då meddelandet om att anbudet antagits sänds till anbudsgivaren.

Avtalet skall, med förbehåll för att säkerheten i artikel 10.3 ställts, löpa från och med dagen efter det att det ingicks, och oljan i fråga skall uppfylla alla villkor i nämnda avtal.

Genomförandet av avtalet kan dock inte inledas så länge behållarna inte plomberats efter provtagningen, i enlighet med punkt 4 c och d.

4.   Medlemsstatens behöriga organ skall inom 30 dagar efter avtalets ingående

a)

märka de behållare som innehåller olivoljan i fråga,

b)

fastställa oljans nettovikt,

c)

ta ett för anbudet representativt prov,

d)

plombera varje behållare.

Om medlemsstaten kan motivera det får den förlänga trettiodagarsfristen med femton dagar.

5.   Det prov som avses i punkt 4 c skall så snart som möjligt analyseras för fastställande av om klassen av jungfruolja överensstämmer med den klass av jungfruolja för vilken anbudet antagits.

Om analysresultatet inte överensstämmer med den klass olja för vilken anbudet lämnats, skall hela den kvantitet som anbudet avser förklaras som ej godtagbar och garantin enligt artikel 10.1 vara förverkad.

Artikel 14

1.   Avtalet skall upprättas i två exemplar och innehålla åtminstone följande uppgifter:

a)

Namn och adress till medlemsstatens behöriga organ.

b)

Anbudstagarens fullständiga postadress, godkännandenummer samt kategori enligt artikel 3.

c)

Den exakta adressen till lagringsplatsen för de berörda behållarna och den plats där de befinner sig.

d)

Datum för ingående av avtalet.

e)

Datum för inledande och avslutande av avtalet, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 15.

f)

Hänvisning till denna förordning och till delanbudsförfarandet i fråga.

2.   Avtalet skall innehålla följande uppgifter om varje parti som det omfattar:

a)

Klass av jungfruolja och nettovikt.

b)

Oljebehållarnas märkning och uppgifter om den plats där de befinner sig.

3.   Enligt avtalet förbinder sig anbudstagaren att

a)

under den avtalade tiden för egen räkning och på egen risk lagra den avtalade kvantiteten av produkten i fråga,

b)

lagra de olika klasserna av olja i separata behållare som märkts enligt avtalet och plomberats av medlemsstatens behöriga organ,

c)

oavsett tidpunkt låta medlemsstatens behöriga organ kontrollera att skyldigheterna enligt avtalet är uppfyllda.

Eventuella ändringar rörande de behållare som avses i b i första stycket skall godkännas av nämnda organ, ske i dess närvaro och omfatta ett representativt prov av de berörda behållarna samt ny plombering, i enlighet med artikel 13.4 c och d.

4.   Om anbudstagaren säger upp avtalet under löptiden skall denne, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15, förlora rätten till stöd för hela avtalstiden och för samtliga kvantiteter som avtalet omfattar.

Artikel 15

1.   Beroende på läget på olivoljemarknaden och den förväntade framtida utvecklingen får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 865/2004 besluta att förkorta löptiden för gällande avtal.

Beslut om ändringar av avtal får endast fattas under perioden 1 september–31 december och de får inte träda i kraft förrän månaden efter den som följer på beslutet.

2.   Vid en ändring av avtal enligt punkt 1 skall kommissionen fastställa en procentsats för den minskning som skall gälla från och med en viss tidpunkt för resten av löptiden för alla vid denna tidpunkt gällande avtal.

Artikel 16

1.   Från och med den dag då avtalet enligt artikel 13.3 andra stycket träder i kraft får ett förskott motsvarande det stöd som föreskrivs för den period som inleds i och med avtalets ikraftträdande och avslutas den 31 augusti därefter, betalas ut mot ställandet av en säkerhet motsvarande 120 % av förskottsbeloppet.

För pågående avtal får, från och med den 1 januari, ett nytt förskott utbetalas enligt villkoren i första stycket, för den period som inleds den 1 september och avslutas i och med avtalstidens utgång.

2.   Säkerheten i punkt 1 skall frisläppas så snart återstoden av stödet utbetalats enligt artikel 18.3.

Artikel 17

1.   Före slutbetalning av stödet skall medlemsstatens behöriga organ

a)

samla och granska de handlingar som styrker att villkoren i denna förordning är uppfyllda,

b)

genomföra de kontroller som krävs för att få garantier för att olivoljan i fråga lagras under hela den avtalade lagringstiden,

c)

vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att skyldigheterna i avtalen fullgörs.

2.   Kontrollerna skall omfatta besiktning av de lagrade varorna samt granskning av bokföringen.

Besiktningen skall omfatta kontroll av att lagren av olja motsvarar de klasser av olja som anges i avtalet, men också kontroll av plomberingen och de angivna kvantiteterna.

3.   Om skyldigheterna i avtalet inte fullgörs får stöd inte beviljas för avtalet och aktörens godkännande skall dras in utan att det påverkar tillämpningen av andra eventuella påföljder. Dessutom skall de säkerheter som avses i artiklarna 10 och 16 beslagtas enligt de villkor som fastställs i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 18

1.   Stödbeloppet skall beräknas på den nettovikt som fastställts enligt artikel 13.4 b.

Den omräkningskurs för nationell valuta som skall tillämpas för stödet för privat lagring skall vara den jordbruksomräkningskurs som gäller den dag då avtalet börjar löpa i enlighet med artikel 13.3 andra stycket.

2.   Skyldigheterna beträffande de kvantiteter som anges i anbuden och avtalen skall anses fullgjorda om de fullgjorts för 98 % av kvantiteterna.

Om den analys som avses i artikel 13.5 visar att oljan inte är av den klass för vilken anbudet antagits skall hela kvantiteten i anbudet förklaras som ej godtagbar.

3.   Stödet, eller återstoden av stödet om ett förskott har beviljats enligt artikel 16, får inte betalas ut förrän alla skyldigheter enligt avtalet har fullgjorts. Utbetalning av stödet, eller återstoden av stödet, skall ske efter kontroll av att de nämnda skyldigheterna iakttagits och inom 60 dagar efter det att avtalet löpt ut.

Artikel 19

1.   De berörda medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de nationella åtgärder som vidtagits i syfte att tillämpa denna förordning samt om det standardavtal som används.

2.   Medlemsstaterna skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de kvantiteter olivolja för vilka stöd beviljats och för vilka i förekommande fall

inga lagringsavtal ingåtts,

skyldigheterna i avtalet inte fullgjorts eller avtalet inte genomförts fullt ut.

Dessa meddelanden skall innehålla uppgifter om vilket delanbudsförfarande de gäller samt i förekommande fall klass av olja, kategori av aktör eller region. Uppgifterna skall lämnas så snart som möjligt, dock senast den 10 påföljande månad.

Artikel 20

Förordning (EG) nr 2768/98 skall upphöra att gälla.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(3)  EGT L 346, 22.12.1998, s. 14. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1432/2004 (EUT L 264, 11.8.2004, s. 6).

(4)  EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(5)  EGT L 210, 28.7.1998, s. 32.


Top