Help Print this page 

Document 32005R1913

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1913/2005 av den 23 november 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EEG) nr 2777/75, förordning (EG) nr 1254/1999, förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2529/2001 i fråga om undantagsåtgärder till stöd för marknaden
  • In force
OJ L 307, 25.11.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 356–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1913/oj
Multilingual display
Text

25.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 307/2


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1913/2005

av den 23 november 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 2759/75, förordning (EEG) nr 2771/75, förordning (EEG) nr 2777/75, förordning (EG) nr 1254/1999, förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2529/2001 i fråga om undantagsåtgärder till stöd för marknaden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I vissa gemensamma organisationer av marknaden ingår undantagsåtgärder till stöd för marknaden för att ta hänsyn till begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder som syftar till att förhindra spridning av djursjukdomar. Dessa åtgärder återfinns i

artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (3),

artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (4),

artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (5),

artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (6),

artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (7), och

artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (8),

(2)

Dessa undantagsåtgärder till stöd för marknaden vidtas av kommissionen och har direkt samband med eller är en följd av veterinära och sanitära åtgärder som vidtagits för att förhindra spridningen av sjukdomar. De vidtas på medlemsstaternas begäran för att undvika allvarliga störningar på marknaderna i fråga.

(3)

Det är främst medlemsstaterna som i detta sammanhang är ansvariga för att förhindra uppkomst och spridning av epizootier. Mot denna bakgrund, med hänsyn till epizootiernas omfattning och varaktighet samt med hänsyn till storleksordningen på de åtgärder som följaktligen krävs för att stödja marknaden, förefaller det skäligt att gemenskapen och den berörda medlemsstaten delar på utgifterna för det stöd som har utbetalats till producenterna.

(4)

Vidtagandet av stödåtgärder bör vara avhängigt av att medlemsstaterna vidtar veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa eventuella epizootier.

(5)

Medlemsstaterna bör säkerställa att ingen snedvridning av konkurrensen uppstår i det fall medlemsstaterna även vänder sig till producenterna för att få bidrag till finansieringen.

(6)

Medlemsstaternas finansiella bidrag till undantagsåtgärder till stöd för marknaden bör undantas från reglerna för statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 20 i förordning (EEG) nr 2759/75 skall ersättas med följande:

”Artikel 20

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av handeln inom gemenskapen, eller med tredjeland, till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 24 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, och, om det gäller bekämpning av mul- och klövsjuka, med upp till 60 % av kostnaderna.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 2

Artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 17 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 3

Artikel 14 i förordning (EG) nr 2777/75 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 17 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 4

Artikel 39 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall ersättas med följande:

”Artikel 39

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 43 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, och, om det gäller bekämpning av mul- och klövsjuka, med upp till 60 % av kostnaderna.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 5

Artikel 36 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall ersättas med följande:

”Artikel 36

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 42 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, och, om det gäller bekämpning av mul- och klövsjuka, med upp till 60 % av kostnaderna.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 6

Artikel 22 i förordning (EG) nr 2529/2001 skall ersättas med följande:

”Artikel 22

1.   För att ta hänsyn till eventuella begränsningar av den fria omsättningen till följd av åtgärder för att förhindra spridning av djursjukdomar får undantagsåtgärder vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 för att stödja den marknad som påverkas av sådana begränsningar. Sådana åtgärder skall vidtas på begäran av den eller de medlemsstater som berörs. De får bara vidtas om den eller de medlemsstater som berörs har vidtagit veterinära och sanitära åtgärder för att snabbt kunna stoppa epizootier, och i den omfattning och för den tid som det är absolut nödvändigt för att stödja marknaden i fråga.

2.   Gemenskapen skall delta i finansieringen av de undantagsåtgärder som avses i punkt 1 som vidtas i direkt samband med veterinära och sanitära åtgärder, med upp till 50 % av de utgifter som medlemsstaterna ådrar sig, och, om det gäller bekämpning av mul- och klövsjuka, med upp till 60 % av kostnaderna.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att, i det fall producenterna bidrar till finansieringen av medlemsstaternas utgifter, detta inte leder till en snedvridning av konkurrensen mellan producenter i olika medlemsstater.

4.   Artiklarna 87, 88 och 89 i fördraget skall inte tillämpas på medlemsstaternas finansiella bidrag till åtgärder enligt punkt 1.”

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 13 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 221, 8.9.2005, s. 44.

(3)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1365/2000 (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5).

(4)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003.

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(8)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003.


Top