Help Print this page 

Document 32005R1318

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2005 av den 11 augusti 2005 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 210, 12.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 223–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1318/oj
Multilingual display
Text

12.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1318/2005

av den 11 augusti 2005

om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1) särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förfarandet i artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2092/91 har vissa medlemsstater sedan 2002 översänt uppgifter i syfte att få vissa produkter upptagna i bilaga II till den förordningen.

(2)

Industrikalk, som är en biprodukt vid produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg, anses vara nödvändigt för jordförbättring och näringstillförsel i vissa medlemsstater, och det har konstaterats att denna kalk inte har några negativa miljöeffekter.

(3)

Kalciumhydroxid har konstaterats vara nödvändigt för bekämpning av svampsjukdomar på fruktträd i vissa klimat. Det är svårt att bekämpa sådana sjukdomar inom ekologisk produktion, och koppar måste användas. Användningen av koppar kan begränsas genom att kalciumhydroxid används.

(4)

Etylen har redan tagits upp i del B i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 som ett ämne som traditionellt används inom ekologiskt jordbruk. Det har visat sig vara lämpligt att komplettera villkoren för användning av det ämnet så att de, förutom bananer, även omfattar annan frukt vars produktion kräver etylen.

(5)

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2254/2004 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 20).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1.

I tabellen i del A ”Gödselmedel och markberedningsmedel” skall följande läggas till efter ”Kalk från sockerindustrin”:

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

”Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten”

2.

I del B ”Bekämpningsmedel” skall punkt 1 ”Produkter för växtskydd” ändras enligt följande:

a)

I tabell IV ”Andra ämnen som traditionellt används i ekologiskt jordbruk” skall uppgifterna om etylen ersättas med följande:

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

”(*) Etylen

För eftermognad av banan, kiwi och kaki; blominduktion hos ananas

Behovet konstaterat av kontrollorganet eller kontrollmyndigheten”

b)

Följande tabell V skall läggas till:

”V.   Övriga ämnen

Namn

Beskrivning; krav på sammansättning; villkor för användning

Kalciumhydroxid

Svampmedel

Endast i fruktträd, bland annat i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena


Top