Help Print this page 

Document 32005R0562

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 562/2005 av den 5 april 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter
  • No longer in force
OJ L 95, 14.4.2005, p. 11–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 191–221 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 170 - 200

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/562/oj
Multilingual display
Text

14.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 95/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 562/2005

av den 5 april 2005

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 40 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1498/1999 av den 8 juli 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 beträffande meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mjölk och mjölkprodukter (2) har ändrats väsentligt vid flera tillfällen. Genom förordning (EG) nr 1255/1999 och alla förordningar om tillämpningsföreskrifter för denna förordning har det införts en rad ändringar. Av tydlighetsskäl bör förordning (EG) nr 1498/1999 därför upphävas och ersättas av en ny förordning.

(2)

Bedömningen av produktions- och marknadssituationen inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter kräver regelbundet informationsutbyte om hur de interventionsåtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1255/1999 fungerar, särskilt utvecklingen i fråga om de lager av de berörda produkterna som innehas av interventionsorgan eller av enskilda.

(3)

Stödet för skummjölk bearbetad till kasein samt bidragen kan endast fastställas på grundval av uppgifter om prisutvecklingen både på den inre marknaden och inom internationell handel.

(4)

Exakta och regelbundna observationer av handeln som gör det möjligt att bedöma effekterna av bidragen kräver uppgifter om exporten av produkter för vilka det har fastställts bidrag, särskilt när det gäller kvantiteter som säljs inom ramen för en anbudsinfordran.

(5)

Genomförandet av det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (nedan kallat ”jordbruksavtalet”), och som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG (3), kräver en hel rad detaljerade uppgifter om import och export, särskilt i fråga om licensansökningar och licensernas användning, för att åtagandena enligt jordbruksavtalet skall kunna fullgöras. För att åtagandena skall kunna utnyttjas till fullo är det nödvändigt med snabb information om exportutvecklingen. Enligt samma avtal skall export inom ramen för livsmedelsbistånd undantas från de krav som gäller i fråga om subventionerad export. I utbytet av uppgifter om exportlicensansökningar bör ansökningar om licens för att genomföra livsmedelsbistånd därför skiljas från övriga licensansökningar.

(6)

I kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (4) fastställs särskilda regler för export av vissa mjölkprodukter till Kanada, Förenta staterna och Dominikanska republiken. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(7)

Genom förordning (EG) nr 174/1999 införs bestämmelser om ett särskilt system för beviljande av bidrag på grundval av beståndsdelar, med ursprung i gemenskapen, som ingår i smältost som framställts enligt systemet med aktiv förädling. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(8)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 174/1999 kan en exportlicens i vissa fall även vara giltig för export av en produkt med en annan produktkod än den som anges i fält 16 i exportlicensen. Det bör föreskrivas att uppgifter skall lämnas om detta.

(9)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (5) skall vissa importkvoter förvaltas genom att IMA 1-intyg utfärdas av myndigheterna i tredjeländer. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de produktkvantiteter för vilka importlicenser utfärdats på grundval av IMA 1-intyg. Erfarenheten har visat att dessa meddelanden inte alltid möjliggör exakt övervakning av varje etapp av denna import. Det bör därför föreskrivas att ytterligare uppgifter skall lämnas.

(10)

Tidigare års erfarenheter av att handlägga de uppgifter som kommer in till kommissionen har visat att dessa ibland skickas in överdrivet ofta. En del av dessa uppgifter bör därför i fortsättningen skickas in mindre ofta.

(11)

Det är av stor vikt att kunna jämföra prisnoteringarna för produkter, särskilt i samband med beräkningen av bidrag och stödbelopp. Det är också nödvändigt att, genom att väga uppgifterna, få veta hur trovärdiga dessa prisnoteringar är.

(12)

Kommunikationsmedlen har utvecklats avsevärt under senare år. Det bör därför beaktas att denna utveckling har gjort kommunikationerna snabbare, effektivare och säkrare.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

LAGER OCH INTERVENTIONSÅTGÄRDER

Artikel 1

1.   För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter smör som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, samt de kvantiteter som lagrats in eller som tagits ut ur lagret under samma månad, med användning av förlagan i del A i bilaga I till den här förordningen.

b)

Fördelningen av de smörkvantiteter som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden enligt de förordningar som gäller för dessa kvantiteter, med användning av förlagan i del B i bilaga I till den här förordningen.

c)

Uppdelning efter ålder av de smörkvantiteter som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, med användning av förlagan i del C i bilaga I till den här förordningen.

2.   För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga II till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter smör och de kvantiteter grädde, omräknade till smörekvivalenter, som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden.

b)

Den totala kvantitet smör och den totala kvantitet grädde, omräknade till smörekvivalenter, som finns i lager i slutet av den aktuella månaden.

Artikel 2

För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad översända uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter skummjölkspulver som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, samt de kvantiteter som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under samma månad, med användning av förlagan i del A i bilaga III till den här förordningen.

b)

Fördelningen av de kvantiteter skummjölkspulver som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden, med användning av förlagan i del B i bilaga III till den här förordningen.

c)

Uppdelning efter ålder av de kvantiteter skummjölkspulver som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, med användning av förlagan i del C i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

För interventionsåtgärder som vidtagits i enlighet med artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall medlemsstaterna senast den tionde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga IV till den här förordningen, skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter ost som inlagrats eller som tagits ut ur lagret under den aktuella månaden, fördelade på ostkategorier.

b)

De kvantiteter ost som finns i lager i slutet av den aktuella månaden, fördelade på ostkategorier.

Artikel 4

I detta kapitel avses med

a)

kvantiteter som inlagrats: kvantiteter som fysiskt inkommit till lagret, oavsett om de övertagits av interventionsorganet eller inte.

b)

kvantiteter som tagits ut: kvantiteter som tagits ut ur lagret eller, om köparens övertagande sker före uttaget, de kvantiteter som övertagits.

KAPITEL II

STÖDÅTGÄRDER FÖR SKUMMJÖLK OCH SKUMMJÖLKSPULVER

Artikel 5

1.   När det gäller stöd som beviljas i enlighet med artikel 11.1 i förordning (EG) nr 1255/1999 för skummjölk och skummjölkspulver som är avsedda att användas som foder skall medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad, med användning av förlagan i bilaga V till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter för den föregående månaden om följande:

a)

De kvantiteter skummjölk som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

b)

De kvantiteter denaturerat skummjölkspulver för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

c)

De kvantiteter skummjölkspulver som har använts vid framställningen av foderblandningar och för vilka det har ansökts om stöd under den aktuella månaden.

2.   När det gäller stöd som beviljas i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 1255/1999 för skummjölk som bearbetats till kasein skall medlemsstaterna senast den tjugonde dagen i varje månad, med hjälp av förlagan i bilaga V till den här förordningen, till kommissionen skicka in uppgifter om de kvantiteter skummjölk för vilka ansökningar om stöd har lämnats in under den föregående månaden. Dessa kvantiteter skall fördelas efter kvaliteten på det kasein eller de kaseinater som framställts.

KAPITEL III

PRISER

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna skall senast onsdag kl. 11.00 (lokal tid i Bryssel) varje vecka meddela kommissionen de priser fritt fabriken som under den föregående veckan gällde inom deras territorium för de produkter som förtecknas i bilaga VI. Medlemsstaterna skall meddela de priser som aktörerna rapporterat in för mejeriprodukter, med undantag av ost, när den nationella produktionen utgör minst 2 % av gemenskapens produktion, eller när den behöriga nationella myndigheten anser produktionen representativ på nationell nivå. När det gäller ost skall medlemsstaterna meddela priserna för de ostsorter som står för minst 8 % av den sammanlagda nationella ostproduktionen.

2.   Senast en månad efter utgången av den föregående månaden skall medlemsstaterna meddela kommissionen de priser på råmjölk som betalats till mjölkproducenterna inom deras respektive territorier.

Priserna skall uttryckas som ett vägt medeltal som medlemsstatens myndighet har fastställt på grundval av stickprov.

3.   När det gäller översändande av uppgifter om priserna i gemenskapen skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att uppgifterna är representativa, tillförlitliga och fullständiga. I detta syfte skall medlemsstaterna varje år senast den 31 maj skicka in en rapport till kommissionen som grundar sig på det standardiserade frågeformuläret i bilaga XII.

4.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att de berörda ekonomiska aktörerna tillhandahåller de erforderliga uppgifterna inom de fastställda tidsfristerna.

5.   I denna artikel avses med ”pris fritt fabriken” det pris till vilket produkten köps från företaget, exklusive avgifter (moms) och alla andra kostnader (transport, lastning, hantering, lagring, lastpallar, försäkring, osv.). Priset skall uttryckas som ett vägt medeltal som medlemsstatens myndighet har fastställt på grundval av stickprov.

KAPITEL IV

HANDEL

AVSNITT 1

IMPORT

Artikel 7

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande:

1.

Senast en månad efter utgången av kvotåret: uppgifter för det föregående kvotåret om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

2.

Senast den 10 januari och den 10 juli: uppgifter för de sex föregående månaderna om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 24 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

3.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter, fördelade på KN-nummer och på kod för ursprungsland, för vilka importlicens har utfärdats för vilka tull utan förmånsbehandling enligt den gemensamma tulltaxan tillämpas.

4.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats i enlighet med artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2007/2000 (6) och artikel 10 i det interimsavtal mellan gemenskapen och Libanon som godkändes genom rådets beslut 2002/761/EG (7), fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

5.

Senast den tionde dagen i varje månad: uppgifter för den föregående månaden om de produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats inom ramen för de kvoter som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland.

6.

En gång om året, senast tre månader efter utgången av varje kvotperiod: uppgifter om de outnyttjade kvantiteter för vilka licenser har utfärdats inom ramen för de importkvoter som avses i förordning (EG) nr 2535/2001, fördelade på kvotnummer, KN-nummer och kod för ursprungsland.

Om det inte har utfärdats några licenser för de relevanta referensperioderna skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall enligt förlagan i bilaga VII och senast den 31 mars för det föregående året skicka in följande uppgifter till kommissionen, fördelade på KN-nummer, beträffande de importlicenser som har utfärdats efter uppvisande av ett IMA 1-intyg, i enlighet med kapitel III i avdelning 2 i förordning (EG) nr 2535/2001, med angivande av IMA 1-intygens nummer:

a)

Den produktkvantitet för vilken licens har utfärdats samt det datum då importlicensen utfärdades.

b)

Den produktkvantitet för vilken säkerheten har frisläppts.

AVSNITT 2

EXPORT

Artikel 9

1.   Medlemsstaterna skall varje arbetsdag före kl.18.00 meddela kommissionen följande uppgifter:

a)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om licens

i)

som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 174/1999, med undantag av de licenser som avses i artikel 17 i samma förordning,

ii)

som avses i artikel 17 i förordning (EG) nr 174/1999.

b)

Om så är fallet, att ingen ansökan enligt a har lämnats in samma dag.

c)

De kvantiteter, fördelade på ansökan och på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och på destinationskod, för vilka det samma dag har ansökts om tillfälliga licenser enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 174/1999, med uppgift om

i)

sista dag för inlämnande av anbud samt en kopia av det dokument som bekräftar infordran av anbud för de kvantiteter som begärts,

ii)

den produktkvantitet som anbudsinfordran gäller eller, om det rör sig om en sådan anbudsinfordran som öppnats av väpnade styrkor enligt artikel 36.1 c i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (8) där denna kvantitet inte anges, den beräknade kvantiteten fördelad enligt ovan.

d)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka sådana tillfälliga licenser som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 174/1999 har utfärdats slutgiltigt eller annullerats samma dag, med uppgift om det organ från vilket anbudsinfordran kommer samt datum och kvantitet för den tillfälliga licensen, med användning av förlagan i del A i bilaga VIII till den här förordningen.

e)

I förekommande fall, den ändrade produktkvantitet som omfattas av den anbudsinfordran som avses i c, med användning av förlagan i del A i bilaga VIII till den här förordningen.

f)

De kvantiteter, fördelade på land och kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har utfärdats slutliga licenser med bidrag enligt artiklarna 20 och 20a i förordning (EG) nr 174/1999, med användning av förlagan i del B i bilaga VIII till den här förordningen.

2.   När det gäller det meddelande som avses i punkt 1 c i räcker det med ett meddelande per medlemsstat, om flera ansökningar har lämnats in för samma anbudsinfordran.

3.   Medlemsstaterna skall inte varje dag översända uppgifter om de kvantiteter för vilka det har ansökts om exportlicenser enligt andra stycket i artikel 1.1 och artiklarna 18, 20 och 20a i förordning (EG) nr 174/1999, om det inte har ansökts om bidrag, eller om ansökningarna gäller leveranser inom ramen för livsmedelsbistånd enligt artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall varje måndag skicka in uppgifter för den föregående veckan till kommissionen om de kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har ansökts om de licenser som avses i andra stycket i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 174/1999 utan bidrag, med användning av förlagan i del C i bilaga VIII till den här förordningen.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall före den sextonde dagen i varje månad skicka in uppgifter för den föregående månaden till kommissionen om följande:

a)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka licensansökningarna har annullerats i enlighet med artikel 10.3 första stycket b i förordning (EG) nr 174/1999, med angivande av bidragssatsen, med användning av förlagan i del A i bilaga IX till den här förordningen.

b)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, som inte har exporterats efter utgången av giltighetsperioden för de berörda licenserna, med uppgift om tillämplig bidragssats, med användning av förlagan i del B i bilaga IX till den här förordningen.

c)

De kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter och destinationskod, för vilka det har ansökts om exportlicenser för att genomföra leveranser som avser livsmedelsbistånd i enlighet med artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för Uruguayrundan, med användning av förlagan i del C i bilaga IX till den här förordningen.

d)

De kvantiteter mjölkprodukter, fördelade på KN-nummer och kod för ursprungsland, som inte tillhör någon av de kategorier som avses i artikel 23.2 i fördraget och som har importerats för att användas för framställning av produkter enligt KN-nummer 0406 30, i enlighet med artikel 11.6 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 800/1999, och för vilka ett tillstånd enligt artikel 17.1 i förordning (EG) nr 174/1999 har beviljats, med användning av förlagan i del D i bilaga IX till den här förordningen.

e)

De kvantiteter, fördelade på KN-nummer eller, i förekommande fall, på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka det har utfärdats slutliga licenser utan begäran om bidrag enligt artiklarna 18 och 20 i förordning (EG) nr 174/1999, med användning av förlagan i del E i bilaga IX till den här förordningen.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall före den sextonde dagen i varje månad (n) för månad n-4, med användning av förlagan i del A i bilaga X, meddela kommissionen de kvantiteter, fördelade på KN-nummer och destinationskod, för vilka formaliteterna för export utan bidrag har avslutats.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall före den 16 juli skicka in följande uppgifter till kommissionen för det föregående GATT-året:

a)

De kvantiteter för vilka tillämpning av artikel 5.3 i förordning (EG) nr 174/1999 har godtagits, i de fall detta medför en skillnad vad beträffar det exportbidrag som beviljats, med angivande av bidragssatsen och den kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter som anges i fält 16 i den exportlicens som utfärdats samt koden i exportbidragsnomenklaturen för den rent faktiskt exporterade produkten, med användning av förlagan i del B i bilaga X till den här förordningen.

b)

de kvantiteter, fördelade på kod i exportbidragsnomenklaturen för mjölkprodukter, för vilka bestämmelserna i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 800/1999 har tillämpats, om den bidragssats som verkligen tillämpats är en annan än den som anges på licensen, samt uppgift om bidraget för den destination som anges i licensen och bidraget för den verkliga destinationen, med användning av förlagan i del C i bilaga X till den här förordningen.

KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen de uppgifter som krävs enligt denna förordning med hjälp av de kommunikationsmedel som anges i bilaga XI.

Artikel 15

Kommissionen skall ställa de uppgifter som den erhållit till medlemsstaternas förfogande.

Artikel 16

Förordning (EG) nr 1498/1999 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1498/1999 skall fortsätta att gälla för översändande av uppgifter om den period som föregår tillämpningen av den här förordningen.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XIII.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2005. Bestämmelserna i artikel 6.3 skall dock gälla från och med den 31 maj 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 174, 9.7.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1681/2001 (EGT L 227, 23.8.2001, s. 36).

(3)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1.

(4)  EGT L 20, 27.1.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2250/2004 (EUT L 381, 28.12.2004, s. 25).

(5)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 810/2004 (EUT L 149, 30.4.2004, s. 138).

(6)  EGT L 240, 23.9.2000, s. 1.

(7)  EGT L 262, 30.9.2002, s. 1.

(8)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.


BILAGA I

A.   Tillämpning av artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA II

Tillämpning av artikel 1.2 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA III

A.   Tillämpning av artikel 2 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 2 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 2 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA IV

Tillämpning av artikel 3 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA V

Tillämpning av artikel 5 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Image


BILAGA VI

Förteckning över produkter som avses i artilkel 6.1 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Produkt

KN-nr

Representativ vikt (1)

Anmärkningar (2)

(1)

Vasslepulver

0404 10 02

25 kg

 

(2)

Skummjölkspulver av interventionskvalitet

0402 10 19 INTV

25 kg

 

(3)

Skummjölkspulver avsett att användas till foder

0402 10 19 ANIM

20 t

 

(4)

Helmjölkspulver

0402 21 19

25 kg

 

(5)

Osötad koncentrerad mjölk

0402 91 19

0,5 kg

 

(6)

Sötad koncentrerad mjölk

0402 99 19

0,5 kg

 

(7)

Smör

0405 10 19

25 kg

 

(8)

Smörolja

0405 90 10

200 kg

 

(9)

Ost (3)

 (3)

 

 

(10)

Laktos

1702 19 00 LACT

25 kg (säckar)

 

(11)

Kasein

3501 10

25 kg (säckar)

 

(12)

Kaseinater

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Om ett pris svarar mot en annan produktvikt än den som fastställs i bilagan skall medlemsstaten tillhandahålla en prisekvivalent till standardvikten.

(2)  Ange om den använda metoden avviker från den metod som kommissionen har fått meddelande om via frågeformuläret i bilaga XII.

(3)  Medlemsstaterna skall lämna prisuppgifter för ostsorter som svarar för minst 8 % av den inhemska produktionen.


BILAGA VII

Tillämpning av artikel 8 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA VIII

A.   Tillämpning av artikel 9.1 d och 9.1 e i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 9.1 f i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 10 i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA IX

A.   Tillämpning av artikel 11 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 11 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 11 c i förordning (EG) nr 562/2005

Image

D.   Tillämpning av artikel 11 d i förordning (EG) nr 562/2005

Image

E.   Tillämpning av artikel 11 e i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA X

A.   Tillämpning av artikel 12 i förordning (EG) nr 562/2005

Image

B.   Tillämpning av artikel 13 a i förordning (EG) nr 562/2005

Image

C.   Tillämpning av artikel 13 b i förordning (EG) nr 562/2005

Image


BILAGA XI

Tillämpning av artikel 14 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

Tillämplig del av förordningen

Typ av meddelande

Alla artiklar i kapitel I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Alla artiklar i kapitel II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 6.1

IDES

Artikel 6.3 och 6.4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 7.1

licenser som utfärdats enligt artikel 5 a i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 7

licenser som utfärdats enligt artikel 5 b i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 5

licenser som utfärdats enligt andra led i artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/2001

IDES: code 6

Artikel 7.2

IDES: code 6

Artikel 7.3

IDES: code 8

Artikel 7.4

IDES: code 6

Artikel 7.5 och 7.6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 9.1 a i

IDES: code 1

Artikel 9.1 a ii

IDES: code 9

Artikel 9.1 c i

Fax: (32-2) 295 33 10

Artikel 9.1 c ii

IDES: code 2

Resterande tillämplig del av artikel 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Artikel 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


BILAGA XII

Tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 562/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION – GD JORDBRUK – ANIMALISKA PRODUKTER

FRÅGEFORMULÄR

Årlig rapport om den metod som använts för att inhämta upplysningar om de priser på råmjölk och mejeriprodukter som medlemsstaterna skall meddela kommissionen (artikel 6)

1

Marknadsreglering och marknadsstruktur:

allmän översikt över marknadsstrukturen för den berörda produkten

2

Produktdefinition:

sammansättning (fetthalt, torrsubstansinnehåll, vattenhalt i den fettfria substansen), kvalitetsklass, ålder eller lagringsperiod, presentation och förpackning (t.ex. i lös vikt, i säckar på 25 kg), andra kännetecken

3

Plats och förfarande för prisnotering:

a)

organ som ansvarar för prisstatistiken (adress, fax, e-post),

b)

antal noteringsställen och geografiskt område eller region som priserna gäller för

c)

undersökningsmetod (t.ex. direkt utfrågning av de första köparna). Om priserna fastställs av ett försäljningsorgan bör det anges om priserna baserar sig på en uppskattning eller fakta. Om sekundärt material används bör källorna anges (t.ex. användning av marknadsrapporter),

d)

statistisk bearbetning av priser, däribland de faktorer som används för att räkna om produktens vikt till den representativa vikt som anges i bilaga VI

4

Representativitet:

andelen produkter som noterats (t.ex. i försäljning)

5

Andra relevanta aspekter


BILAGA XIII

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1498/1999

Den här förordningen

Artikel 1.2 a och 1.2 b

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 b

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 a

Artikel 3 b

Artikel 3 a

Artikel 3 c

Artikel 3 a

Artikel 3 d

Artikel 3 b

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5.1 a i

Artikel 5.1 a ii

Artikel 5.1 a iii

Artikel 5.1 a

Artikel 5.1 b

Artikel 5.2 a

Artikel 5.1 b

Artikel 5.2 b

Artikel 5.1 c

Artikel 5.2 c

Artikel 5.3

Artikel 5.2

Artikel 6.1 a och 6.1 b

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 och 7.6

Artikel 7.1

Artikel 7.5

Artikel 7.3

Artikel 7.7

Artikel 7.4

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9.1 a

Artikel 9.1 a och 9.1 b

Artikel 9.1 b

Artikel 9.1 c i

Artikel 9.1 c ii

Artikel 9.1 c

Artikel 9.1 d

Artikel 9.1 d

Artikel 9.1 e

Artikel 9.2 a

Artikel 11 a

Artikel 9.2 b och 9.2 c

Artikel 11 b

Artikel 9.2 d

Artikel 9.1 f

Artikel 9.2 e

Artikel 11 c

Artikel 9.2 f

Artikel 11 d

Artikel 9.2 g

Artikel 13 a

Artikel 9.3 a

Artikel 12

Artikel 9.3 b

Artikel 13 b

Artikel 9.4

Artikel 11 e

Artikel 9.5

Artikel 14

Artikel 10


Top