Help Print this page 

Document 32005R0416

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 416/2005 av den 11 mars 2005 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 med avseende på import från Japan av vissa animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 66, 12.3.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 48 - 49

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/416/oj
Multilingual display
Text

12.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 416/2005

av den 11 mars 2005

om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 med avseende på import från Japan av vissa animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 29.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1774/2002 fastställs de krav som skall gälla för import till gemenskapen av blodprodukter och andra animaliska biprodukter som är avsedda för tekniska ändamål, inbegripet farmaceutiska ändamål. Medlemsstaterna skall tillåta import av sådana biprodukter om dessa uppfyller tillämpliga krav enligt kapitel IV respektive kapitel XI i bilaga VIII till den förordningen.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 måste biprodukterna härröra från ett tredjeland eller en del av ett tredjeland som är uppfört på en förteckning i del VI i bilaga XI till förordningen. Japan står inte med i denna del VI av bilaga XI.

(3)

Den behöriga myndigheten i Japan (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Animal Health and Animal Products Safety Division) har lämnat kommissionen de nödvändiga garantierna för att blodprodukter och andra biprodukter avsedda för tekniska ändamål och härrörande från Japan kan framställas och sändas till gemenskapen i enlighet med gällande importkrav. Framför allt har Japan godkänt och registrerat de berörda anläggningarna i enlighet med artikel 29.5 i förordning (EG) nr 1774/2002.

(4)

Det är därför lämpligt att införa Japan i del VI av bilaga XI.

(5)

Det är också lämpligt att ändra del VI av bilaga XI så att samma terminologi används där som i kapitel XI i bilaga VIII till samma förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EG) nr 1774/2002

Del VI av bilaga XI till förordning (EG) nr 1774/2002 skall ersättas med följande:

”DEL VI

Förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna får tillåta import av animaliska biprodukter och blodprodukter (utom blodprodukter från hästdjur) för tekniska ändamål inbegripet farmaceutiska produkter (hälsointyg kapitlen 4 C och 8 B).

A.

Blodprodukter:

1.

Blodprodukter från hovdjur:

 

De tredjeländer eller delar av de tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG från vilka import av alla kategorier av färskt kött från motsvarande arter är tillåten samt följande länder:

(JP) Japan.

2.

Blodprodukter från övriga arter:

 

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG samt följande länder:

(JP) Japan.

B.

Animaliska biprodukter för farmaceutiska ändamål:

 

De tredjeländer som förtecknas i del 1 av bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG, i bilagan till kommissionens beslut 94/85/EG (2) eller i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG (3) samt följande länder:

(JP) Japan

(PH) Filippinerna, och

(TW) Taiwan.

C.

Animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål med undantag av farmaceutiska ändamål:

 

De tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG från vilka import av denna kategori av färskt kött från motsvarande arter är tillåten, i bilagan till kommissionens beslut 94/85/EG eller i bilaga I till kommissionens beslut 2000/585/EG.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 (EUT L 19, 21.1.2005, s. 34).

(2)  EGT L 44, 17.2.1994, s. 31.

(3)  EGT L 251, 6.10.2000, s. 1.


Top