Help Print this page 

Document 32005R0093

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande bearbetning av animaliska biprodukter från fisk och handelsdokument för transporten av animaliska biprodukterText av betydelse för EES
  • No longer in force
OJ L 19, 21.1.2005, p. 34–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 74–79 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 92

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/93/oj
Multilingual display
Text

21.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 93/2005

av den 19 januari 2005

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande bearbetning av animaliska biprodukter från fisk och handelsdokument för transporten av animaliska biprodukter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel III i bilaga V till förordning (EG) nr 1774/2002 anges vilka metoder som skall användas för bearbetning av animaliska biprodukter. För animaliska biprodukter från fisk föreskrivs metod 6 i det kapitlet, men bearbetningsparametrarna anges inte.

(2)

Vetenskapliga styrkommittén har avgivit ett antal yttranden om säkerheten när det gäller animaliska biprodukter, inklusive fiskbiprodukter. Enligt dessa yttranden är risken för transmissibel spongiform encefalopati (TSE) i samband med fiskbiprodukter försumbar.

(3)

Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande antog vid sitt möte den 26 februari 2003 en rapport om användningen av fiskbiprodukter i vattenbruket.

(4)

Kraven för bearbetning av fiskbiprodukter bör fastställas i enlighet med dessa yttranden och rapporter.

(5)

Olika bearbetningsmetoder bör fastställas för material som sannolikt innehåller ett högt eller lågt antal patogener, undantaget bakteriesporer.

(6)

I kapitel III i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 föreskrivs att ett handelsdokument skall åtfölja animaliska biprodukter och bearbetade produkter under transport. En förlaga till det handelsdokumentet bör fastställas.

(7)

Förordning (EG) nr 1774/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och V till förordning (EG) nr 1774/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 januari 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 668/2004 (EUT L 112, 19.4.2004, s. 1).


BILAGA

Bilagorna V och II till förordning (EG) nr 1774/2002 skall ändras på följande sätt:

1)

I kapitel III i bilaga V skall metod 6 ersättas med följande:

”Metod 6

(Gäller bara fiskbiprodukter i kategori 3)

Sönderdelning

1.

Partikelstorleken för de animaliska biprodukterna skall minskas till minst

a)

50 mm vid värmebehandling i enlighet med punkt 2 a, eller

b)

30 mm vid värmebehandling i enlighet med punkt 2 b.

De skall sedan blandas med myrsyra så att pH går ner till och bibehålls vid 4,0 eller lägre. Blandningen skall därefter lagras i minst 24 timmar i väntan på vidare behandling.

Tid och temperatur

2.

Efter sönderdelning skall blandningen upphettas till

a)

en kärntemperatur på minst 90 °C i minst 60 minuter, eller

b)

en kärntemperatur på minst 70 °C i minst 60 minuter.

Om ett genomströmningssystem används skall produktens transport genom kokaren kontrolleras genom mekaniska anordningar som begränsar dess rörlighet på ett sådant sätt att produkten efter avslutad värmebehandling har genomgått en behandlingscykel som är tillräcklig både när det gäller tid och temperatur.”

2)

I bilaga II skall följande kapitel läggas till som kapitel X:

”KAPITEL X

Handelsdokument

1.

Under transport skall följande handelsdokument åtfölja animaliska biprodukter och bearbetade produkter. Medlemsstaterna får dock använda ett annat handelsdokument för animaliska biprodukter och bearbetade produkter som transporteras inom medlemsstaten.

2.

Om fler än en transportör är inblandade skall varje transportör fylla i en försäkran i enlighet med punkt 7 i handelsdokumentet som skall utgöra en del av dokumentet.

FÖRLAGA TILL HANDELSDOKUMENT FÖR TRANSPORT AV ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH BEARBETADE PRODUKTER INOM EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Anmärkningar:

a)

Handelsdokument skall utfärdas i enlighet med förlagan i denna bilaga. Handelsdokumentet skall, i den nummerordning som framgår av förlagan, innehålla de intyganden som krävs för transport av animaliska biprodukter och bearbetade produkter som härrör från dessa.

b)

Det skall vara avfattat på ett av ursprungsmedlemsstatens eller bestämmelsemedlemsstatens officiella språk. Det får även vara avfattat på andra EU-språk om det åtföljs av en officiell översättning eller om detta överenskommits med den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten.

c)

Handelsdokumentet skall utfärdas i minst tre exemplar (ett original och två kopior). Originalet skall åtfölja sändningen fram till slutdestinationen och sparas av mottagaren. Producenten skall behålla en kopia och transportföretaget skall behålla den andra.

d)

Originalet till varje handelsdokument skall bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en odelbar enhet.

e)

Om det för identifieringen av enskilda beståndsdelar i sändningen bifogas ytterligare blad till dokumentet, skall även dessa blad anses utgöra en del av originaldokumentet och förses med den ansvariga personens underskrift på varje sida.

f)

Om dokumentet, inklusive sådana ytterligare blad som avses i e, omfattar mer än en sida, skall varje sida vara numrerad nedtill – (sidnummer) av (totalt antal sidor) – och det dokumentnummer som har tilldelats av den ansvariga personen skall stå upptill.

g)

Originaldokumentet skall fyllas i och undertecknas av den ansvariga personen. Den ansvariga personen skall därvid se till att de principer för dokumentation följs som föreskrivs i kapitel III i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002. I handelsdokumentet skall anges

datum då materialet transporterades bort från anläggningen,

en beskrivning av materialet, inklusive identifieringen av materialet, djurarten för kategori 3-material och bearbetade produkter som härrör från detta som är avsedda som foderråvara samt, i förekommande fall, numret på öronmärket,

mängden material,

materialets ursprungsort,

transportföretagets namn och adress,

mottagarens namn, adress och, i tillämpliga fall, godkännandenummer, och

i förekommande fall, ursprungsanläggningens godkännandenummer, samt typ av behandling och behandlingsmetoder.

h)

Den ansvariga personens namnteckning skall ha en annan färg än den tryckta texten.

i)

Handelsdokumentet skall sparas minst två år så att det kan läggas fram för den behöriga myndigheten för att styrka de uppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1774/2002.

Image

Image

Image


Top