Help Print this page 

Document 32005D0924

Title and reference
2005/924/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 2005 om förteckningen, i enlighet med artikel 26 e i rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet, över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre
  • No longer in force
OJ L 337, 22.12.2005, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 418–418 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 263 - 263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/924/oj
Multilingual display
Text

22.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 2005

om förteckningen, i enlighet med artikel 26 e i rådets förordning (EG) nr 980/2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet, över förmånsländer som får omfattas av den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre

(2005/924/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artiklarna 11 och 26, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 980/2005 kan utvecklingsländer som uppfyller vissa krav beträffande hållbar utveckling och gott styre få omfattas av en särskild stimulansordning.

(2)

Vart och ett av de utvecklingsländer som önskar utnyttja den särskilda stimulansordningen har lämnat in en skriftlig ansökan om detta senast den 31 oktober 2005, åtföljd av uttömmande uppgifter om ratificeringen av de relevanta konventionerna och om den lagstiftning som antagits och de åtgärder som vidtagits för att i praktiken tillämpa dessa konventioner samt av dess åtagande att godta och till fullo efterleva de övervaknings- och översynsmekanismer som föreskrivs i de berörda konventionerna och de därtill hörande instrumenten.

(3)

Kommissionen har prövat ansökningarna i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 980/2005 och upprättat den slutgiltiga förteckningen över förmånsländer som uppfyller de relevanta kriterierna. Dessa länder bör således få omfattas av den särskilda stimulansordningen under tiden 1 januari 2006–31 december 2008.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för allmänna tullförmåner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Följande utvecklingsländer skall från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2008 omfattas av den särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre som föreskrivs i förordning (EG) nr 980/2005.

(BO)

Bolivia

(CO)

Colombia

(CR)

Costa Rica

(EC)

Ecuador

(GE)

Georgien

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MD)

Moldavien

(MN)

Mongoliet

(NI)

Nicaragua

(PA)

Panama

(PE)

Peru

(SV)

El Salvador

(VE)

Venezuela

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1.


Top