Help Print this page 

Document 32005D0815

Title and reference
2005/815/EG: Rådets beslut av den 14 november 2005 om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2009

OJ L 305, 24.11.2005, p. 36–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 74–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 35 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 168 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/815/oj
Multilingual display
Text

24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/36


RÅDETS BESLUT

av den 14 november 2005

om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2009

(2005/815/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (1), särskilt artikel 2.3,

med beaktande av den rapport från juryn från april 2005 som lagts fram för kommissionen, Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 2.2 i beslut nr 1419/1999/EG,

med beaktande av att kriterierna i artikel 3 och bilaga II i beslut nr 1419/1999/EG är helt uppfyllda,

med beaktande av kommissionens rekommendation av den 18 oktober 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Linz och Vilnius skall utses till europeiska kulturhuvudstäder 2009 i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 2

De två städerna skall vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att artiklarna 1 och 5 i beslut nr 1419/1999/EG genomförs på ett effektivt sätt.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2005.

På rådets vägnar

T. JOWELL

Ordförande


(1)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 649/2005/EG (EUT L 117, 4.5.2005, s. 20).


Top