Help Print this page 

Document 32005D0649

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 649/2005/EG av den 13 april 2005 om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019
  • In force
OJ L 117, 4.5.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 30 - 31
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 52 - 53

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/649(1)/oj
Multilingual display
Text

4.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 117/20


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 649/2005/EG

av den 13 april 2005

om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 (3) syftar till att framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma drag samt bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

(2)

I bilaga I till beslut nr 1419/1999/EG anges den kronologiska ordning enligt vilken medlemsstaterna kan lägga fram förslag till värdstäder för detta evenemang. Denna bilaga är begränsad till de stater som var medlemmar när beslutet antogs den 25 maj 1999.

(3)

I artikel 6 i beslut nr 1419/1999/EG fastställs det att det finns möjlighet till översyn av detta beslut, särskilt inför den framtida utvidgningen av unionen.

(4)

Med tanke på utvidgningen 2004 är det viktigt att även de nya medlemsstaterna inom en snar framtid får möjlighet att lägga fram förslag inom ramen för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad, utan att rubba den turordning som fastställts för de andra medlemsstaterna, så att från och med 2009 och fram till slutet av denna gemenskapsåtgärd två Europeiska kulturhuvudstäder kan utses varje år i medlemsstaterna.

(5)

Beslut nr 1419/1999/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1419/1999/EG ändras på följande sätt:

1)

Följande skäl skall läggas till.

”(12a)

De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut bör beaktas för att det skall vara möjligt att garantera en tillräcklig och lämplig gemenskapsfinansiering för nomineringen av de båda europeiska kulturhuvudstäderna.”

2)

Artikel 2.1 skall ersättas med följande:

”1.   Städer i medlemsstaterna skall utses till ’Europeisk kulturhuvudstad’ enligt den turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad i den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och med 2009 skall man utse en stad i var och en av de medlemsstater som anges i förteckningen. Den kronologiska ordning som föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd mellan berörda medlemsstater. Varje medlemsstat skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Regionkommittén lägga fram förslag till en eller flera städer. Förslagen skall anmälas senast fyra år innan evenemanget börjar och får åtföljas av en eventuell rekommendation från den berörda medlemsstaten.”

3)

Bilaga I skall ersättas av texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Utfärdat i Strasbourg den 13 april 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. P. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  EUT C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 oktober 2004 (EUT C 25 E, 1.2.2005, s. 41) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 februari 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.


BILAGA

TURORDNING FÖR ATT LÄGGA FRAM FÖRSLAG TILL VÄRDSTÄDER FÖR ”EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD”

2005

Irland

 

2006

Grekland (1)

 

2007

Luxemburg

 

2008

Förenade kungariket

 

2009

Österrike

Litauen

2010

Tyskland

Ungern

2011

Finland

Estland

2012

Portugal

Slovenien

2013

Frankrike

Slovakien

2014

Sverige

Lettland

2015

Belgien

Tjeckien

2016

Spanien

Polen

2017

Danmark

Cypern

2018

Nederländerna (1)

Malta

2019

Italien

 


(1)  Vid sitt möte den 28 maj 1998 noterade rådet (kultur och audiovisuella frågor) att Grekland och Nederländerna har bytt plats med varandra i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.


Top