Help Print this page 

Document 32004R2278

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2278/2004 av den 30 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden
  • In force
OJ L 396, 31.12.2004, p. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2278/oj
Multilingual display
Text

31.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 396/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2278/2004

av den 30 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 26.1 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (3), innehåller vissa bestämmelser som inte är direkt tillämpliga på stödmottagande länder enligt förordning (EG) nr 1268/1999. Det kan därför inte längre hänvisas till artikel 26 i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999 (4). Det bör därför föras in bestämmelser i artikel 3.1 i förordning (EG) 2759/1999 som tar hänsyn till situationen när det gäller kandidatländerna.

(2)

Artikel 8 i förordning (EG) nr 1268/1999 gäller gemenskapens bidrag och stödnivån. Genom punkt 2 i den artikeln höjs den övre gränsen för offentligt stöd för investeringar i jordbruksföretag, bland annat när det gäller investeringar som görs av unga jordbrukare och/eller i bergsområden. Dessa begrepp bör definieras i enlighet med de principer som gäller för medlemsstaterna.

(3)

Förordning (EG) nr 2759/1999 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Stöd får beviljas för investeringar enligt artikel 25 i förordning (EG) nr 1257/1999 som avser förbättringar när det gäller bearbetning och saluföring av sådana jordbruksprodukter, inbegripet fiskeriprodukter, som anges i bilaga I till fördraget. Jordbruksprodukterna, med undantag av fiskeriprodukter, skall ha sitt ursprung i kandidatländerna eller gemenskapen. Investeringar i detaljhandelsledet skall vara uteslutna från stöd.

Stöd skall beviljas personer som i sista hand ansvarar för finansieringen av investeringar i företag som uppfyller villkoren i artikel 2.2 första och andra strecksatsen i den här förordningen.

I de fall då minimistandarder beträffande miljö, hygien och djurs välbefinnande som hänger samman med gemenskapslagstiftningen nyligen har införts då ansökan inkommer, skall dock beslutet om beviljande av stöd vara avhängigt av att företaget uppfyller dessa nya standarder då investeringen slutförts.”

2.

I artikel 8 skall punkt 4 ersättas med följande:

”4.   När det gäller tillämpningen av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1268/1999 avses med

a)   unga jordbrukare: jordbrukare som är under 40 år då beslutet om beviljande om stöd fattas och som har lämplig yrkeskompetens,

b)   bergsområden: bergsområden enligt definitionen i artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1257/1999,

c)   offentligt stöd: allt sådant stöd oberoende av om det beviljas inom ramen för detta program eller inte.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 30 december 2004.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2008/2004 (EUT L 349, 25.11.2004, s. 12–13).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 70.

(4)  EGT L 331, 23.12.1999, s. 51. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 775/2003 (EUT L 112, 6.5.2003, s. 9).


Top