Help Print this page 

Document 32004R2223

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2223/2004 av den 22 december 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden
  • No longer in force
OJ L 379, 24.12.2004, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 126 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 120 - 121

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2223/oj
Multilingual display
Text

24.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 379/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2223/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 (2), ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (3), anges att gemenskapens bidrag till finansieringen av miljöåtgärder inom jordbruket inte får överstiga 85 % i de områden som omfattas av mål 1 och 60 % i övriga områden.

(2)

I artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999, där det föreskrivs särskilda finansieringsbestämmelser för de medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004, anges att artikel 47 i samma förordning inte skall tillämpas för finansiering av de åtgärder som avses i artikel 47a.1, däribland miljöåtgärder inom jordbruket. Enligt artikel 47b.1 får gemenskapens finansiella bidrag till dessa åtgärder uppgå till 80 % i mål 1-områden.

(3)

För att undvika att medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 och de medlemsstater som anslöt sig den 1 maj 2004 behandlas olika när det gäller finansieringen av miljöåtgärder inom jordbruket i de områden som omfattas av mål 1, bör medfinansieringsgraden för de nya medlemsstaterna från och med anslutningsdagen anpassas till den som gäller för de tidigare medlemsstaterna enligt artikel 47.2 andra stycket tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1257/1999.

(4)

I artikel 47.2 andra stycket första och andra strecksatserna i förordning (EG) nr 1257/1999 anges gemenskapens medfinansieringsgrad för de områden som inte omfattas av mål 1 eller mål 2. I enlighet med artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999, ändrad genom 2003 års anslutningsakt, är dessa bestämmelser inte tillämpliga på de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004, eftersom de endast hade områden som omfattas av mål 1 och mål 2. Sedan dess står det klart att vissa av dessa medlemsstater, t.ex. Slovakien, även har områden som inte omfattas av nämnda mål där åtgärder för utveckling av landsbygden kan tillämpas. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att de bestämmelser i förordning (EG) nr 1257/1999, i vilka gemenskapens finansieringsgrad för åtgärder som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden anges, blir tillämpliga på de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004.

(5)

Förordning (EG) nr 1257/1999 bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 47a.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall led b ersättas med följande:

”b)

Artikel 35.1, artikel 35.2 andra strecksatsen, artikel 36.2 och artikel 47 utom punkt 2 andra stycket i denna förordning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 14 december 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 70.


Top