Help Print this page 

Document 32004R1481

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1481/2004 av den 19 augusti 2004 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 272, 20.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 18–18 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1481/oj
Multilingual display
Text

20.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1481/2004

av den 19 augusti 2004

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra och tredje strecksatserna i denna, och

av följande skäl:

(1)

Efter de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen omfattar den typografi som definieras för gemenskapslogotypen i den grafiska manualen i bilaga V del B.4 till förordning (EEG) nr 2092/91 inte längre alla bokstäver och accenter som ingår i de officiella språken. Därför bör manualen tillåta en annan typografi.

(2)

I bilaga VI del C till förordning (EEG) nr 2092/91 finns en förteckning över de ingredienser av jordbruksursprung som inte är ekologiskt producerade men ändå får användas vid beredning av livsmedel i enlighet med villkoren i artikel 5 i den förordningen, under förutsättning att det har kunnat visas att det inom gemenskapen inte finns tillräckliga kvantiteter sådana ingredienser som är ekologiskt producerade.

(3)

Efter att det fastställts att det inte finns tillräckligt med ekologiskt producerade djurtarmar inom gemenskapen ändrades bilaga VI del C till förordning (EEG) nr 2092/91 genom kommissionens förordning (EG) nr 473/2002 (2) att under en övergångsperiod som löper ut den 1 april 2004 inkludera djurtarmar i förteckningen över jordbruksingredienser.

(4)

Det har visat sig att tillgången på ekologiskt producerade djurtarmar fortfarande är mycket begränsad och att det är osannolikt att det kommer att finnas tillräckliga kvantiteter i framtiden. Det är därför nödvändigt att utan tidsbegränsning tillåta användning av djurtarmar som inte är producerade inom ekologisk djurhållning.

(5)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättas i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2092/91 ändras på följande sätt:

1.

I bilaga V del B.4 skall avsnitt 2.4 (Typografi) ersättas med följande:

”Texten sätts i Frutiger bold condensed eller Myriad bold condensed, i versaler. Textens storlek skall förminskas i enlighet med reglerna i avsnitt 2.6.”

2.

I bilaga VI avsnitt C punkt C.3, efter ”djurtarmar”, skall ”endast till och med den 1 april 2004” strykas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 746/2004 (EUT L 122, 26.4.2004, s. 10).

(2)  EGT L 75, 16.3.2002, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 746/2004.


Top