Help Print this page 

Document 32004R0878

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 878/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1774/2002 för vissa animaliska biprodukter som klassificerats som kategori 1- och 2-material och som är avsedda för tekniska ändamål (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 162, 30.4.2004, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/878/oj
Multilingual display
Text

32004R0878

Kommissionens förordning (EG) nr 878/2004 av den 29 april 2004 om övergångsbestämmelser i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1774/2002 för vissa animaliska biprodukter som klassificerats som kategori 1- och 2-material och som är avsedda för tekniska ändamål (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 162 , 30/04/2004 s. 0062 - 0064


Kommissionens förordning (EG) nr 878/2004

av den 29 april 2004

om övergångsbestämmelser i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1774/2002 för vissa animaliska biprodukter som klassificerats som kategori 1- och 2-material och som är avsedda för tekniska ändamål

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel(1), särskilt artiklarna 4.4, 5.4, 16.3 och 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati(2) får specificerat riskmaterial avsett för foder, livsmedel eller gödningsmedel inte importeras till gemenskapen.

(2) Kategori 1-material som kan innehålla specificerat riskmaterial får emellertid importeras till eller exporteras från gemenskapen i enlighet med de bestämmelser som fastställts i förordning (EG) nr 1774/2002 eller som skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 33.2.

(3) I kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 av den 12 maj 2003 om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende import och transitering av vissa produkter från tredje land(3) föreskrivs ett tillfälligt undantag till och med den 30 april 2004 från förbudet mot import av vissa animaliska biprodukter från tredje land i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1774/2002.

(4) Vissa aktörer och handelspartner har uttryckt oro över ett förbud mot animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål utanför foder- eller livsmedelskedjan.

(5) Kommissionen har begärt vetenskapliga utlåtanden om en kvantitativ bedömning av den kvarstående risken för bovin spongiform encefalopati (BSE) i en rad nötkreatursprodukter, såsom gelatin och talg, som väntas vara färdiga inom kort. Den ämnar även begära ytterligare utlåtanden i specifika frågor.

(6) I avvaktan på dessa utlåtanden är det därför lämpligt att fastställa övergångsbestämmelser som tillåter fortsatt utsläppande på marknaden, export, import och transitering av vissa produkter som klassificerats som kategori 1- och 2-material enligt förordning (EG) nr 1774/2002 och endast är avsedda för tekniska ändamål.

(7) Övergångsbestämmelser bör följaktligen antas för att tillåta användning av vissa, strikt definierade, kategori 1- och 2-material för tekniska ändamål. Särskild användning av sådana material avsedda för tekniska ändamål bör vara underkastad strikta hanterings- och kontrollåtgärder för att ytterligare minska risken för spridning till foder- och livsmedelskedjan och oavsedd användning i andra tekniska produkter, såsom gödningsmedel och jordförbättringsmedel, kosmetika, läkemedel och medicintekniska produkter.

(8) Om användning av animaliska biprodukter av kategorierna 1 och 2 för framställning av läkemedel inte kan undvikas, får den behöriga myndigheten, på grundval av en lämplig riskbedömning av varje enskilt fall i överensstämmelse med tillämplig gemenskapslagstiftning, göra undantag från bestämmelserna i förordningen.

(9) När det gäller utsläppande på marknaden och export av sådana animaliska biprodukter avsedda för tekniska ändamål som är framställda inom gemenskapen, bör bestämmelserna i förordning (EG) nr 1774/2002 vara generellt tillräckliga under förutsättning att bestämmelserna för insamling och transport kompletteras för att säkerställa att de strikta hanterings-, identifierings- och kontrollmålen uppnås. När det gäller importerade sändningar och sändningar i transitering bör ytterligare certifierings- och hanteringskrav införas.

(10) Medlemsstaterna bör införa ytterligare kontroller om det är nödvändigt för genomförandet av de här förordningen och i synnerhet för att undvika risk för spridning, och de bör samarbeta i detta syfte. De bör underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta, och de bör vidta alla nödvändiga åtgärder inom ramen för den tillämpliga gemenskapslagstiftningen om bestämmelserna inte följs.

(11) För att undvika avbrott i handeln är det lämpligt att under en rimlig tidsperiod tillåta fortsatt import av animaliska biprodukter som kommer fram till gränskontrollstationen efter den 1 maj 2004 och som fortfarande kan åtföljas av hälsointyg av äldre modell.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas på följande animaliska biprodukter som klassificerats som kategori 1- och 2-material enligt förordning (EG) nr 1774/2002 och som endast är avsedda för tekniska ändamål:

a) Hudar och skin som kommer från djur och har behandlats med vissa ämnen som är förbjudna enligt direktiv 96/22/EG(4).

b) Utsmält fett från kategori 1-material som framställts med användande av metod 1 i enlighet med kapitel III i bilaga V till förordning (EG) nr 1774/2002 och som, då det rör sig om utsmält fett från idisslare, har renats så att den återstående totalhalten olösliga föroreningar inte överstiger 0,15 viktprocent, samt fettderivat som uppfyller kraven i kapitel III i bilaga VI till förordning (EG) nr 1774/2002.

c) Inälvor från idisslare (med eller utan innehåll).

d) Ben och benprodukter innehållande ryggrad och skalle, och nötkreaturshorn som har avlägsnats från skallen med användande av en metod som innebär att hjärnskålen lämnas intakt.

Dessa animaliska biprodukter får inte komma från djur som anges i artikel 4.1 a i och ii i förordning (EG) nr 1774/2002.

Artikel 2

Undantag avseende utsläppande på marknaden och export av animaliska biprodukter

Genom undantag från artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1774/2002 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och export av sådana animaliska biprodukter som anges i artikel 1 i den här förordningen ("de animaliska biprodukterna").

Undantaget i första stycket får emellertid inte gälla export av de animaliska biprodukter som anges i artikel 1 c och d i den här förordningen.

Artikel 3

Undantag avseende import och transitering av animaliska biprodukter

Genom undantag från artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1774/2002 får medlemsstaterna tillåta import och transitering av de animaliska biprodukterna.

En etikett liknande den som anges i artikel 5 a i den här förordningen skall krävas även för importerade animaliska biprodukter.

Artikel 4

Villkor för utsläppande på marknaden, export och import av animaliska biprodukter

1. Utsläppande på marknaden eller export av animaliska biprodukter skall ske på ett sätt som inte innebär någon fara för djurs eller människors hälsa eller för miljön.

2. Importen av animaliska biprodukter skall vara underkastad krav på hälsointyg i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen.

Importerade sändningar och sändningar i transitering skall behandlas i överensstämmelse med det övervakningsförfarande som föreskrivs i artikel 8.4 i rådets direktiv 97/78/EG.

Artikel 5

Insamling och transport av animaliska biprodukter

Vid insamling och transport av animaliska biprodukter skall följande tilläggskrav uppfyllas:

a) De identifieringskrav som föreskrivs i kapitel I i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 skall uppfyllas, och alla förpackningar skall dessutom förses med en etikett med texten "FÖRBJUDET I LIVSMEDEL, FODER, GÖDNINGSMEDEL, KOSMETIKA, LÄKEMEDEL OCH MEDICINTEKNISKA PRODUKTER".

En etikett med annan text får användas om de animaliska biprodukterna är avsedda för läkemedel i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen. Av en sådan etikett skall det tydligt framgå att de animaliska biprodukterna är "ENDAST FÖR LÄKEMEDEL".

b) Biprodukterna skall levereras till en teknisk anläggning som är godkänd enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 1774/2002, och de skall genomgå en behandling som uppfyller den behöriga myndighetens krav så att den erhållna tekniska produkten inte utgör någon fara för människors eller djurs hälsa.

c) Den tekniska anläggning som avses i b skall föra register i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1774/2002 och använda de animaliska biprodukterna uteslutande för tekniska ändamål som godkänts av den behöriga myndigheten.

Artikel 6

Kontroller

1. När det gäller importerade sändningar eller sändningar i transitering skall den behöriga myndigheten utföra regelbundna dokumentkontroller minst två gånger om året av hanteringskedjan från den gränskontrollstation där varorna först fördes in till den godkända tekniska anläggningen i fall av import, och till den gränskontrollstation där varorna fördes ut i fall av transitering, i syfte att stämma av de importerade, använda och bortskaffade mängderna animaliska biprodukter för att säkerställa att bestämmelserna i den här förordningen och i förordning (EG) nr 1774/2002 följs.

När det gäller sändningar i transitering skall de behöriga myndigheterna med ansvar för den gränskontrollstation där varorna först fördes in respektive ut vid behov samarbeta för att säkerställa en effektiv uppspårning och effektiva kontroller. De ansvariga myndigheterna skall också samarbeta i fråga om övervakning för att garantera en avstämning av mängden biprodukter som importeras till en medlemsstat men används i en annan, mängden biprodukter som exporteras från en medlemsstat men framställs i en annan och mängden biprodukter som transiteras till och från en medlemsstat.

2. När det gäller sändningar avsedda för utsläppande på gemenskapens marknad eller för export skall de behöriga myndigheterna utföra de kontroller som föreskrivs i förordning (EG) nr 1774/2002, särskilt artiklarna 7 och 8, även här för att kontrollera att mängderna stäms av och bestämmelserna efterlevs.

Artikel 7

Information från medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen och övriga medlemsstater inom ramen för Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa om

a) användningen av det undantag som avses i artiklarna 2 och 3, och

b) de kontroller som föreskrivs i artikel 6 för att säkerställa att de animaliska biprodukterna i fråga endast används för godkända ändamål i enlighet med artikel 5 c.

Artikel 8

Åtgärder att vidta om bestämmelserna i denna förordning inte följs

Om denna förordning inte efterlevs skall den behöriga myndigheten omedelbart vidta lämpliga åtgärder.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2004.

3. Intyg utformade enligt kommissionens förordning (EG) nr 812/2003 får användas till och med 15 juni 2004.

4. Medlemsstaterna skall till och med 15 augusti 2004 tillåta import av sändningar som har lämnat tredje land före den 15 juni 2004 och som fortfarande kan åtföljas av de intyg som avses i 3.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 808/2003 (EUT L 117, 13.5.2003, s. 1).

(2) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2245/2003 (EUT L 333, 20.12.2003, s. 28).

(3) EUT L 117, 13.5.2003, s. 19. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2268/2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 24).

(4) EGT L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (EGT L 262, 14.10.2003, s. 17).

Top