Help Print this page 

Document 32004R0788

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 788/2004 av den 21 april 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 och förordningarna (EG) nr 1655/2000, (EG) nr 1382/2003 och (EG) nr 2152/2003 i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen
  • In force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 200 - 201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/788/oj
Multilingual display
Text

30.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/17


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 788/2004

av den 21 april 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2236/95 och förordningarna (EG) nr 1655/2000, (EG) nr 1382/2003 och (EG) nr 2152/2003 i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 71.1 och 80.2, artikel 156 första stycket samt artikel 175 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

För att beakta utvidgningen av Europeiska unionen bör man justera referensbeloppet i

rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät (2),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/2000 av den 17 juli 2000 om det finansiella instrumentet för miljön (Life) (3),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1382/2003 av den 22 juli 2003 om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo-programmet) (4), samt i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 18 i förordning (EG) nr 2236/95 skall ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ”Budgetmedel” skall ersättas med rubriken ”Finansiering”.

2.

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”Finansieringsramen för genomförandet av denna förordning under perioden 2000-2006 skall vara 4 874,88 miljoner euro.”

Artikel 2

Artikel 8 i förordning (EG) nr 1655/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ”Den tredje etappens varaktighet samt budgetmedel” skall ersättas med rubriken ”Den tredje etappens varaktighet samt finansiering”.

2.

Punkterna 1 och 2 skall ersättas med följande:

”1.   Life skall genomföras i etapper. Den tredje etappen skall inledas den 1 januari 2000 och skall löpa ut den 31 december 2004. Finansieringsramen för genomförandet av den tredje etappen under perioden 2000-2004 skall vara 649,9 miljoner euro.

2.   Finansieringen av åtgärder som avses i denna förordning skall ingå som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. De tillgängliga årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.”

Artikel 3

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1382/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

Rubriken ”Budget” skall ersättas med rubriken ”Finansiering”.

2.

Första stycket skall ersättas med följande:

”Finansieringsramen för genomförandet av programmet Marco Polo under perioden 1 januari 2003-31 december 2006 skall vara 100 miljoner euro.”

Artikel 4

Artikel 13 i förordning (EG) nr 2152/2003 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

1.   Finansieringsramen för genomförandet av systemet under perioden 2003-2006 skall vara 65 miljoner euro, varav 9 miljoner euro kan användas för åtgärder för förebyggande av bränder.

2.   De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten vid budgetförfarandet och inom ramen för budgetplanen.”

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. COX

Ordförande

På rådets vägnar

D. ROCHE

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 april 2004.

(2)  EGT L 228, 23.9.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1655/1999 (EGT L 197, 29.7.1999, s. 1).

(3)  EGT L 192, 28.7.2000, s. 1.

(4)  EUT L 196, 2.8.2003, s. 1.

(5)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 1.


Top