Help Print this page 

Document 32004R0625

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 625/2004 av den 31 mars 2004 om förlängning av giltighetstiden för och ändring av förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete
  • In force
OJ L 99, 3.4.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 80 - 81

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/625/oj
Multilingual display
Text

32004R0625

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 625/2004 av den 31 mars 2004 om förlängning av giltighetstiden för och ändring av förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete

Europeiska unionens officiella tidning nr L 099 , 03/04/2004 s. 0001 - 0002


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 625/2004

av den 31 mars 2004

om förlängning av giltighetstiden för och ändring av förordning (EG) nr 1659/98 om decentraliserat samarbete

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(1), och

av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EG) nr 1659/98 av den 17 juli 1998 om decentraliserat samarbete(2) var tillämplig till och med den 31 december 2001.

(2) Förordning (EG) nr 1659/98 ändrades och giltighetstiden för den förlängdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/2002 till och med den 31 december 2003.

(3) En utvärdering som slutförts 2003 har lett till slutsatsen att den berörda budgetposten bör få en mer exakt inriktning.

(4) Det decentraliserade samarbetsinstrumentet har ett särskilt mervärde när det gäller att stödja åtgärder i särskilda situationer och i besvärliga partnerskap där traditionella samarbetsinstrument inte kan användas eller inte är lämpliga och när det gäller att stödja en diversifiering av decentraliserade aktörer som potentiella samarbetspartner i utvecklingsprocessen.

(5) Förordning (EG) nr 1659/98 bör ändras och giltighetstiden för den förlängas till och med den 31 december 2006 som en följd av slutförandet av utvärderingen och antagandet av kommissionens meddelande rörande icke-statliga aktörers deltagande i Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik. Den finansieringsram och den referensperiod som anges i den förordningen bör justeras.

(6) Förordning (EG) nr 1659/98 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1659/98 ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Gemenskapen skall stödja insatser och projekt som drivs av aktörer inom det decentraliserade samarbetet i gemenskapen och utvecklingsländerna med inriktning på fattigdomsminskning och hållbar utveckling, i synnerhet i situationer med besvärliga partnerskap när andra instrument inte kan användas. Dessa insatser och projekt skall främja

- utveckling som präglas av mer delaktighet och som svarar mot befolkningens behov och initiativ i utvecklingsländerna,

- diversifiering och förstärkning av civila samhällen och demokratisering på gräsrotsnivå i dessa länder.

När det ges stöd till sådana insatser och projekt skall prioritet ges aktörer inom det decentraliserade samarbetet i utvecklingsländerna. Dessa insatser skall gälla främjande av decentraliserat samarbete till förmån för alla utvecklingsländer."

2. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) Andra strecksatsen skall ersättas med följande:

"- Information till och mobilisering av aktörer inom det decentraliserade samarbetet och deltagande i internationella forum för att förstärka dialogen om utformningen av politiken,"

b) Följande strecksats skall läggas till efter tredje strecksatsen:

"- Förstärkning av de nätverk av sociala organisationer och rörelser i samhället som kämpar för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, i synnerhet sociala rättigheter, och demokratisering."

3. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. De samarbetspartner som kan erhålla finansiellt stöd enligt denna förordning skall vara aktörer inom det decentraliserade samarbetet i gemenskapen och i utvecklingsländerna, t.ex. lokala (däribland kommunala) myndigheter, icke-statliga organisationer, sammanslutningar för ursprungsbefolkningar, lokala yrkessammanslutningar och aktionsgrupper, kooperativ, fackföreningar, organisationer på det ekonomiska och sociala området, lokala organisationer (inklusive nätverk) som arbetar med frågor om decentraliserat samarbete och integration på regional nivå, konsumentorganisationer, kvinno- och ungdomsorganisationer, utbildnings-, kultur-, forsknings- och vetenskapsorganisationer, universitet och högskolor, kyrkor och religiösa sammanslutningar eller samfund, medier och varje icke-statlig organisation och oberoende stiftelse som kan bidra till utvecklingen.

2. Den verksamhet som aktörerna bedriver i enlighet med målen i denna förordning skall präglas av öppenhet och insyn och vara förenlig med bestämmelserna om sund ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet."

4. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Gemenskapens finansiering av de insatser som avses i artikel 1 skall omfatta en period av tre år. Det finansiella referensbeloppet för genomförande av detta program under perioden 2004-2006 skall uppgå till 18 miljoner euro.

Budgetmyndigheten skall godkänna de årliga anslagen inom ramen för budgetplanen."

5. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 skall "ecu" ersättas med "euro".

b) I punkt 3 skall följande strecksats läggas till:

"- De särskilda behoven i länder där det inte är möjligt att genom offentligt samarbete bidra väsentligt till de mål som anges i artikel 1."

6. Artikel 8.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté (nedan kallad 'kommittén') som inrättats i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna(3)."

7. Artikel 10 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket skall ersättas med följande:"Kommissionen skall inom ramen för årsrapporten till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av utvecklingspolitiken lägga fram en sammanfattning av de insatser som har finansierats under budgetåret, effekterna och resultaten av insatserna och en oberoende utvärdering av hur denna förordning har genomförts under året samt uppgifter om de aktörer inom det decentraliserade samarbetet med vilka avtal har ingåtts."

b) I andra stycket skall "ecu" ersättas med "euro".

8. Artikel 13 andra stycket skall ersättas med följande:"Den skall tillämpas till och med den 31 december 2006."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 31 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

(1) Europaparlamentets yttrande av den 18 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets beslut av den 4 mars 2004.

(2) EGT L 213, 30.7.1998, s. 6. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 955/2002 (EGT L 148, 6.6.2002, s. 1).

(3) EGT L 213, 30.7.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Top