Help Print this page 

Document 32004R0621

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 621/2004 av den 1 april 2004 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1164/94 när det gäller informations- och offentlighetsåtgärder rörande Sammanhållningsfondens verksamhet
  • No longer in force
OJ L 98, 2.4.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 002 P. 15 - 17
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/621/oj
Multilingual display
Text

32004R0621

Kommissionens förordning (EG) nr 621/2004 av den 1 april 2004 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1164/94 när det gäller informations- och offentlighetsåtgärder rörande Sammanhållningsfondens verksamhet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 098 , 02/04/2004 s. 0022 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 621/2004

av den 1 april 2004

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1164/94 när det gäller informations- och offentlighetsåtgärder rörande Sammanhållningsfondens verksamhet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond(1), särskilt artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genomförandet av kommissionens beslut 96/455/EG av den 25 juni 1996 om de informations- och publicitetsåtgärder som skall genomföras av medlemsstaterna och kommissionen i fråga om Sammanhållningsfondens verksamhet enligt rådets förordning (EG) nr 1164/94(2) behöver förenklas, eftersom vissa av åtgärderna har visat sig vara så komplicerade att de inte går att genomföra.

(2) Det är nödvändigt att underlätta genomförandet av informations- och offentlighetsåtgärder och att öka deras effektivitet för att projekten skall bli mer synliga och allmänhetens kunskap öka om den roll Europeiska unionen spelar genom sammanhållningspolitiken.

(3) De informationsåtgärder som gäller för Sammanhållningsfonden bör harmoniseras med de som gäller för strukturfonderna, sådana dessa fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1159/2000 av den 30 maj 2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd från strukturfonderna(3)

(4) Det bör klargöras vilka budskap som skall spridas och på vilka sätt det lämpligast görs för att målet om ökad kunskap hos allmänheten skall nås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I ÅTGÄRDERNAS INNEHÅLL OCH PRINCIPERNA FÖR DEM

Artikel 1

Informations- och offentlighetsåtgärderna rörande Sammanhållningsfondens verksamhet skall öka allmänhetens kunskap om projekt som delfinansieras av fonden och visa vilken roll gemenskapen spelar genom denna fond.

Åtgärderna skall vara riktade till allmänheten i de medlemsstater som får finansiering från fonden och eftersträva att skapa en enhetlig bild av gemenskapens roll.

I förekommande fall kan de också omfatta åtgärderna rörande de program och projekt som delfinansieras av strukturfonderna inom ramen för förordning (EG) nr 1159/2000.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att de myndigheter som är ansvariga för genomförandet av projekt inom ramen för Sammanhållningsfonden (nedan kallade "de ansvariga myndigheterna") vidtar alla administrativa mått och steg för att säkerställa information om och offentlighet runt dessa projekt i enlighet med denna förordning.

De ansvariga myndigheterna skall fastställa en uppsättning sammanhängande åtgärder för projektets hela löptid, så snart beslut fattats om samfinansiering från Sammanhållningsfonden.

Artikel 3

De ansvariga myndigheterna skall underrätta kommissionen och dess representation i den berörda medlemsstaten om de åtgärder som avses i artikel 2 andra stycket. De kan i förekommande fall begära tekniskt bistånd för att genomföra åtgärderna.

Artikel 4

Utöver en projektbeskrivning skall både åtgärderna och redskapen för att ge information och skapa offentlighet innehålla följande:

a) En beskrivning genom följande text av, eller något annat motsvarande uttryck för, den roll som gemenskapen spelar genom Sammanhållningsfonden:

"Detta projekt bidrar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan medborgarna i Europeiska unionen"

b) Den europeiska flaggan, i enlighet med de grafiska normerna i bilagan, tillsammans med följande text eller något annat motsvarande uttryck:

"Detta projekt delfinansieras av Europeiska unionen"

Artikel 5

De ansvariga myndigheterna skall lämna alla upplysningar till kommissionen som är nödvändiga för att utarbeta den årsrapport som föreskrivs i artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1164/94.

KAPITEL II INFORMATIONS- OCH OFFENTLIGHETSÅTGÄRDER

AVSNITT 1 Obligatoriska åtgärder

Artikel 6

När projekten genomförs skall de åtgärder som avses i artiklarna 7 och 8 vidtas.

Artikel 7

1. När kommissionen har fattat beslut om att samfinansiera ett projekt skall medierna (press, radio, television) uppmärksammas på detta genom att på lämpligaste sätt - främst genom möten med journalister men även genom pressmeddelanden och på andra sätt - underrättas om att projektet har satts igång, dess viktigaste genomförandefaser och dess slutförande.

När de samlade kostnaderna för projektet understiger 50 miljoner euro skall de möten med journalister som nämns i första stycket inte vara obligatoriska.

Den ansvariga myndigheten skall i sådana fall fatta beslut om huruvida journalistmöten skall anordnas, mot bakgrund av vad projektet har för betydelse och verkan.

2. Dokumentation om projektet skall ställas till förfogande för media och andra intresserade.

Artikel 8

1. Skyltar skall vara uppsatta på den plats där projekten genomförs, så länge som arbetet pågår.

Senast sex månader efter det att arbetet har avslutats skall dessa skyltar ersättas med en minnestavla när det rör sig om infrastruktur som är tillgänglig för allmänheten.

2. När ett projekt delfinansieras av Sammanhållningsfonden skall en skylt sättas upp eller en minnestavla uppföras på vilken både en projektbeskrivning och texterna i artikel 4 ingår.

Angivelserna skall utgöra minst 25 % av skylten.

AVSNITT 2 ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Artikel 9

Utöver de åtgärder som anges i artiklarna 7 och 8 får de ansvariga myndigheterna och de projektansvariga genomföra andra åtgärder för att nå målet i artikel 1 att öka allmänhetens kunskap, framför allt

a) sätta upp affischer på platser som frekventeras ofta,

b) framställa publikationer (t.ex. broschyrer, foldrar och nyhetsbrev) och videofilmer,

c) skapa hemsidor på Internet.

KAPITEL III ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉERNAS FUNKTION

Artikel 10

På mötena i den berörda övervakningskommittén skall ordföranden informera om hur offentlighetsåtgärderna fortlöper och tillhandahålla medlemmarna i kommittén exemplar av produkter som har framställts eller bevis på de offentlighetsåtgärder som har genomförts och redskapen för detta, såsom foton på skyltar och tilldragelser.

Artikel 11

I enlighet med bestämmelserna i artikel 7 skall ordföranden i övervakningskommittén, med biträde av kommissionen, lämna uppgifter till medierna om kommitténs arbete och om hur de projekt fortlöper som kommittén har ansvar för.

KAPITEL IV SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Beslut 96/455/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2004.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 130, 25.5.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1265/1999 (EGT L 161, 26.6.1999, s. 62).

(2) EGT L 188, 27.7.1996, s. 47.

(3) EGT L 130, 31.5.2000, s. 30.

BILAGA

Detaljerade grafiska normer för den europeiska flaggan finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/abc/symbols/ emblem/index_sv.htm

Exempel på samtliga grundläggande delar som skall ingå i informations- och offentlighetsåtgärderna och redskapen för dessa:

>PIC FILE= "L_2004098SV.002402.TIF">

Top