Help Print this page 

Document 32004R0583

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 583/2004 av den 22 mars 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
  • No longer in force
OJ L 91, 30.3.2004, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 295 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 252 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 252 - 265

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/583/oj
Multilingual display
Text

32004R0583

Rådets förordning (EG) nr 583/2004 av den 22 mars 2004 om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 091 , 30/03/2004 s. 0001 - 0014


Rådets förordning (EG) nr 583/2004

av den 22 mars 2004

om anpassning av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder och förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden, med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Aten den 16 april 2003(1), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (nedan kallad "anslutningsakten")(2), särskilt artikel 57.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 1782/2003(3) infördes gemensamma bestämmelser om stödsystem för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och upprättades vissa stödsystem för jordbrukare.

(2) De nämnda gemensamma bestämmelserna och stödsystemen bör ändras för att de skall kunna genomföras i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade "de nya medlemsstaterna").

(3) Med syftet att införa modulering i de nya medlemsstaterna bör kommissionen fastställa nationella tak för kompletterande belopp för de nya medlemsstaterna.

(4) Jordbrukarna i de nya medlemsstaterna kommer att få direktstöd enligt en infasningsmekanism. För att uppnå den rätta balansen mellan verktyg som är utformade för att främja ett hållbart jordbruk och dem som har utformats för att främja landsbygdsutvecklingen, bör moduleringssystemet inte tillämpas i de nya medlemsstaterna förrän nivån på det direktstöd som tillämpas i de nya medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

(5) Med hänsyn tagen till nivåerna på direktstödet till jordbrukare i de nya medlemsstaterna som ett resultat av infasningen bör det föreskrivas att, vid tillämpningen av den tabell för höjningar som anges i artikel 143a på allt direktstöd som beviljas i de nya medlemsstaterna, skall mekanismen för finansiell disciplin inte tillämpas i de nya medlemsstaterna förrän den nivå på direktstödet som gäller i de nya medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

(6) Direktstödet enligt gårdsstödsystemet baseras på referensbelopp av direktstöd som tidigare har tagits emot eller på regionaliserat stöd per hektar. Jordbrukare i de nya medlemsstaterna har inte fått direkt gemenskapsstöd tidigare och har inga historiska referenser för kalenderåren 2000, 2001 och 2002. Därför bör gårdsstödsystemet i de nya medlemsstaterna grundas på regionaliserat stöd per hektar, uppdelat mellan regioner enligt objektiva kriterier och fördelat mellan jordbrukare vars företag är belägna i regionen i fråga och som uppfyller kriterierna för stödberättigande.

(7) Det stödbelopp som anges i form av nationella tak enligt gårdsstödsystemet för de nya medlemsstaterna bör grundas på de kvoter, tak och kvantiteter som har avtalats i anslutningsförhandlingarna multiplicerade med de tillämpliga stödbeloppen per hektar, per djur eller per ton.

(8) Från och med den 1 april 2005 ändras den marknadsåtgärd som innebär stöd för produktionen av torkat foder enligt rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder(4). Från och med detta datum ändras marknadsstödet delvis till ett direktstöd till jordbrukarna. För att undvika en minskning i det totala stödet för 2005 för de nya medlemsstaterna är det lämpligt att undanta dessa från den allmänna principen om infasning av direktstöd. Därför bör den del av det nationella taket för gårdsstödsystemet som berör torkat foder beräknas till stödnivån 100 % i stället för till stödets infasningsnivå.

(9) Enligt alternativet med regionalisering av gårdsstödsystemet bör de nya medlemsstaterna ha möjligheten att anpassa bidraget per hektar på basis av objektiva kriterier för att kunna säkerställa likabehandling av jordbrukarna och undvika snedvridningar av marknaden.

(10) De nya medlemsstaterna bör ha möjligheten att delvis inbegripa eller helt utesluta vissa sektorer från gårdsstödsystemet.

(11) Sektorstaken för delvis genomförande och/eller uteslutning av vissa sektorer från gårdsstödsystemet bör baseras på de kvoter, tak och kvantiteter som har avtalats i anslutningsförhandlingarna.

(12) Övergången från systemet för enhetlig arealersättning till gårdsstödsystemet och andra stödsystem kan ge upphov till omställningsproblem som inte behandlas i den här förordningen. För att hantera denna eventualitet, bör en allmän bestämmelse införas i förordning (EG) nr 1782/2003, genom vilken kommissionen får möjlighet att vidta nödvändiga övergångsåtgärder under en viss tid.

(13) Med anledning av den korta programperioden infördes i anslutningsakten möjligheten att integrera åtgärder av typ Leader+ (gemenskapens initiativ för landsbygdsutveckling) i huvudprogrammen i stället för att ha en separat programplanering för Leader+. Därför kommer åtgärden "lokala partnerskaps genomförande av integrerade utvecklingsstrategier för landsbygden", som infördes i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden(5), inte att behövas för de nya medlemsstaterna, eftersom den omfattas av åtgärder av typ Leader+ i andra program.

(14) Förordningarna (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1786/2003 och (EG) nr 1257/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.2 skall följande mening läggas till i slutet av första stycket:

"De nya medlemsstaterna skall se till att mark som var permanent betesmark den 1 maj 2004 bibehålls som permanent betesmark."

2. I artikel 12 skall följande punkt läggas till:

"5. För de nya medlemsstaterna skall de tak som avses i punkt 2 fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2."

3. Efter artikel 12 skall följande artikel läggas till:

"Artikel 12a

Tillämpning för nya medlemsstater

1. Artiklarna 10 och 12 skall inte tillämpas på de nya medlemsstaterna förrän från och med det kalenderår för vilket den nivå på direktstödet som gäller i de nya medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som då gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004.

2. Vid tillämpningen av den tabell för höjningar som anges i artikel 143a på allt direktstöd som beviljas i de nya medlemsstaterna skall artikel 11 inte tillämpas på de nya medlemsstaterna förrän från och med det kalenderår för vilket den nivå på direktstödet som gäller i de nya medlemsstaterna är minst lika hög som den nivå som då gäller i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004."

4. I artikel 54.2 skall följande mening läggas till i slutet av första stycket:

"För de nya medlemsstaterna skall hänvisningen till tidpunkten för ansökan om arealstöd för 2003 anses som hänvisning till den 30 juni 2003."

5. I avdelning III skall följande kapitel läggas till:

"KAPITEL 6 GENOMFÖRANDE I DE NYA MEDLEMSSTATERNA

Artikel 71a

1. Utom i de fall där andra föreskrifter ges i detta kapitel skall bestämmelserna i denna avdelning gälla för de nya medlemsstaterna.

Artiklarna 33, 34, 37, 38 och 39, artiklarna 40.1, 40.2, 40.3 och 40.5 samt artiklarna 41, 42, 43, 47-50, 53 och 58-63 skall inte gälla.

2. Varje ny medlemsstat som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning skall fatta de beslut som avses i artiklarna 64.1 och 71.1 senast den 1 augusti året före det år för vilket medlemsstaten kommer att tillämpa gårdsstödsystemet för första gången.

Artikel 71b

Ansökan om stöd

1. Jordbrukarna skall ansöka om stöd enligt gårdsstödsystemet senast det datum som beslutas av den nya medlemsstaten, dock inte senare än den 15 maj.

2. Utom i fall av force majeure och exceptionella omständigheter i den mening som avses i artikel 40.4 skall inga rättigheter tilldelas de jordbrukare som inte gör ansökan om gårdsstöd senast den 15 maj det första året som gårdsstödsystemet tillämpas.

3. De belopp som motsvarar rättigheter som inte tilldelas skall återföras till den nationella reserv som avses i artikel 71d och skall göras tillgängliga för omfördelning.

Artikel 71c

Tak

De nationella tak som skall gälla i de nya medlemsstaterna förtecknas i bilaga VIIIa.

Artikel 71d

Nationell reserv

1. Varje ny medlemsstat skall göra en linjär procentuell minskning av sitt nationella tak för att upprätta en nationell reserv. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 71b 3 får minskningen inte vara större än 3 %.

2. De nya medlemsstaterna skall använda den nationella reserven för att, i enlighet med objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, tilldela stödrättigheter till jordbrukare som befinner sig i en särskild situation som skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

3. Under det första året som gårdsstödsystemet tillämpas får de nya medlemsstaterna använda den nationella reserven för att, enligt objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks, fördela stödrättigheter till jordbrukare i särskilda sektorer som befinner sig i en särskild situation på grund av övergången till gårdsstödsystemet. Sådana stödrättigheter skall fördelas enligt bestämmelser som skall definieras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 144.2.

4. Vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 får de nya medlemsstaterna öka stödrättigheternas enhetsvärde inom gränsen 5000 euro och/eller öka antalet rättigheter som tilldelas jordbrukarna.

5. De nya medlemsstaterna skall göra linjära procentuella minskningar av stödrättigheterna om deras nationella reserv inte är tillräcklig för att täcka de fall som anges i punkterna 2 och 3.

6. Utom i fall av överlåtelse genom faktiskt eller förtida arv, och med avvikelse från artikel 46, får de rättigheter som fastställs med användning av den nationella reserven inte överlåtas under en period av fem år från det att de tilldelas.

Med avvikelse från artikel 45.1 skall varje rättighet som inte har utnyttjats varje år under femårsperioden omedelbart återföras till den nationella reserven.

Artikel 71e

Regional fördelning av det tak som avses i artikel 71c

1. De nya medlemsstaterna skall tillämpa gårdsstödsystemet på regional nivå.

2. De nya medlemsstaterna skall avgränsa regionerna enligt objektiva kriterier.

Nya medlemsstater med mindre än tre miljoner stödberättigande hektar får betraktas som en enda region.

3. Varje ny medlemsstat skall fördela det nationella tak som avses i artikel 71c efter minskning enligt artikel 71d mellan regionerna enligt objektiva kriterier.

Artikel 71f

Regionalisering av gårdsstödsystemet

1. Alla jordbrukare vars företag är belägna i en given region skall erhålla rättigheter vars enhetsvärde skall beräknas genom division av det regionala tak som fastställs enligt artikel 71e med det antal stödberättigande hektar som fastställs på regional nivå enligt artikel 44.2.

2. Antalet rättigheter per jordbrukare skall vara detsamma som det antal hektar denne uppger enligt artikel 44.2 för det första året som gårdsstödsystemet tillämpas, utom i fall av force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 40.4.

3. Stödrättigheterna per hektar får inte ändras utom när så föreskrivs.

Artikel 71g

Markanvändning

1. Jordbrukare får, utom för fleråriga grödor, med avvikelse från artikel 51 och enligt bestämmelserna i den här artikeln, också använda skiften som har uppgivits enligt artikel 44.3 för produktion av sådana produkter som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2200/96(6), i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96(7) och för annan potatis än sådan som är avsedd för produktion av potatisstärkelse för vilken stöd beviljas enligt artikel 93 i den här förordningen.

2. De nya medlemsstaterna skall fastställa det antal hektar som får användas enligt punkt 1 genom att enligt objektiva kriterier fördela det genomsnittliga antalet hektar på nationell nivå som användes för produktion av de produkter som avses i punkt 1 under treårsperioden 2000-2002 mellan de regioner som avgränsats enligt artikel 71e 2. Det genomsnittliga antalet hektar på nationell nivå och antalet hektar på regional nivå skall fastställas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 på grundval av de uppgifter som den nya medlemsstaten har lämnat.

3. En jordbrukare skall, inom de gränser som fastställs enligt punkt 2 för den berörda regionen, få använda sig av det alternativ som avses i punkt 1

a) på den begränsade areal som han under 2003 har använt för att producera de produkter som avses i punkt 1,

b) med avvikelse från artikel 71a 1 andra stycket vid tillämpning av artikel 40 och artikel 42.4, med vederbörlig anpassning, på en begränsad areal, som skall fastställas enligt objektiva kriterier och på ett sådant sätt att likabehandling av jordbrukare kan garanteras och snedvridning av marknaden och konkurrensen undviks.

4. På det begränsade antal hektar som återstår efter tillämpning av punkt 3 skall jordbrukarna få producera de produkter som avses i punkt 1 på en annan areal än den som faller under punkt 3 på den begränsade areal som brukades för produktion av de produkter som avses i punkt 1 under 2004 och/eller 2005, varvid företräde skall ges till de jordbrukare som producerade dessa produkter redan under 2004 på den begränsade areal som brukades under 2004.

I de fall där artikel 71 eller artikel 143b tillämpas skall 2004 och 2005 ersättas med året före det år då gårdsstödsystemet tillämpades respektive det år då det tillämpades.

5. För att fastställa de enskilda begränsningar som avses i punkterna 3 och 4 skall de nya medlemsstaterna använda individuella uppgifter för jordbrukaren, om sådana finns tillgängliga, eller andra tillräckliga bevis som jordbrukaren tillhandahåller.

6. De arealer som har blivit godkända enligt punkterna 3 och 4 får inte i något fall överskrida det antal stödberättigande hektar enligt artikel 44.2 som uppgavs under det första året som gårdsstödsystemet tillämpades.

7. Godkännandet skall användas i den berörda regionen tillsammans med den motsvarande stödrättigheten.

8. Den rapport som avses i artikel 60 skall också avse genomförandet i de nya medlemsstaterna.

Artikel 71h

Gräsmark

De nya medlemsstaterna får också enligt objektiva kriterier inom det regionala taket eller del av detta fastställa olika enhetsvärden för rättigheter som skall fördelas till jordbrukarna enligt artikel 71f 1 för hektar som bestod av gräsmark enligt uppgift avseende den 30 juni 2003 och för varje annat stödberättigande hektar eller, alternativt, för hektar permanent betesmark enligt uppgift avseende den 30 juni 2003 och för varje annat stödberättigande hektar.

Artikel 71i

Mjölkbidrag och ytterligare betalningar

Från och med 2007 skall de belopp som motsvarar mjölkbidrag och ytterligare betalningar enligt artiklarna 95 och 96 och som skall beviljas under 2007 inbegripas i gårdsstödsystemet.

De nya medlemsstaterna får emellertid besluta att de belopp som motsvarar mjölkbidrag och ytterligare betalningar enligt artiklarna 95 och 96 helt eller delvis skall inbegripas i gårdsstödsystemet från och med 2005. Rättigheter som fastställs enligt det här stycket skall ändras enligt detta.

Det belopp som används för att fastställa rättigheter till dessa stöd skall vara lika med de belopp som beviljas enligt artiklarna 95 och 96 beräknat på grundval av den individuella referenskvantitet mjölk som är tillgänglig inom jordbruksföretaget den 31 mars det år då dessa stöd helt eller delvis inbegrips i gårdsstödsystemet.

Med avvikelse från artikel 71a 1 skall artiklarna 48, 49 och 50 gälla med vederbörlig anpassning.

Artikel 71j

Arealuttagsrättigheter

1. Jordbrukarna skall erhålla en del av sina stödrättigheter i form av arealuttagsrättigheter.

2. Antalet arealuttagsrättigheter skall bestämmas genom att jordbrukarens stödberättigande mark enligt artikel 54.2 som uppges under gårdsstödsystemets första tillämpningsår multipliceras med den tillämpliga uttagssatsen.

Uttagssatsen skall beräknas genom att grundsatsen för det obligatoriska arealuttaget på 10 % multipliceras med kvoten inom den berörda regionen mellan den eller de regionala basarealer som avses i artikel 101 tredje stycket och den stödberättigande marken enligt artikel 54.2.

3. Värdet av arealuttagsrättigheterna skall vara det regionala värdet för stödrättigheter enligt artikel 71f 1.

4. Punkterna 1-3 skall inte gälla jordbrukare som uppger ett mindre antal hektar enligt artikel 54.2 än det antal som skulle behövas för att producera ett antal ton som motsvarar 92 ton spannmål enligt bilaga IX på grundval av referensavkastningen enligt bilaga XIb i den nya medlemsstat där företaget är beläget, dividerad med den kvot som avses i punkt 2 andra stycket.

Artikel 71k

Villkor för rättigheterna

1. Med avvikelse från artikel 46.1 får stödrättigheter enligt detta kapitel endast överföras inom samma region eller mellan regioner där stödrättigheterna per hektar är lika stora.

2. De nya medlemsstaterna får också senast den 1 augusti året innan gårdsstödsystemet tillämpas första gången, med beaktande av de allmänna principerna för gemenskapsrätten, besluta att stödrättigheter som fastställs enligt detta kapitel skall ändras successivt på ett i förväg fastställt sätt enligt objektiva kriterier.

Artikel 71l

Frivilligt genomförande

1. Avsnitten 2, 3 och 4 i kapitel 5 skall tillämpas på de nya medlemsstaterna på de villkor som fastställs i denna artikel. Avsnitt 4 skall emellertid inte gälla för de nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b.

2. Varje hänvisning till artikel 41 i avsnitten 2 och 3 i kapitel 5, särskilt avseende de nationella taken, skall anses som en hänvisning till artikel 71c.

3. Den rapport som avses i artikel 64.3 skall inbegripa de alternativ som anges i detta kapitel."

6. Artikel 74.1 skall ersättas med följande:

"1. Stödet skall beviljas för nationella basarealer i de traditionella produktionszoner som förtecknas i bilaga X.

Basarealerna skall vara följande:

>Plats för tabell>"

7. Artikel 78.1 skall ersättas med följande

"1. Den maximala garantiareal för vilken stöd får beviljas skall vara 1600000 ha."

8. Artikel 80.2 skall ersättas med följande:

"2. Stödet skall uppgå till följande belopp enligt avkastningen i de berörda medlemsstaterna:

>Plats för tabell>"

9. Artikel 81 skall ersättas med följande:

"Artikel 81

Arealer

En nationell basareal för varje producentmedlemsstat fastställs härmed. För Frankrike fastställs dock två basarealer. Basarealerna skall vara följande:

>Plats för tabell>

En medlemsstat får dela upp sin eller sina basarealer i delbasarealer enligt objektiva kriterier."

10. Artikel 84 skall ersättas med följande:

"Artikel 84

Arealer

1. En medlemsstat skall bevilja gemenskapsstöd upp till ett tak som beräknas genom att antalet hektar i dess nationella garantiareal (NGA), som fastställs i punkt 3, multipliceras med genomsnittsbeloppet 120,75 euro.

2. Den maximala garantiareal för vilken stöd får beviljas skall vara 812400 ha.

3. Den maximala garantiareal som avses i punkt 2 skall delas upp i följande nationella garantiarealer:

Nationella garantiarealer (NGA)

>Plats för tabell>

4. En medlemsstat får dela upp sin NGA i delarealer enligt objektiva kriterier, särskilt på regional nivå eller i förhållande till produktionen."

11. Artikel 90 skall ersättas med följande:

"Artikel 90

Villkor för stödberättigande

Stödet får beviljas endast för arealer vars produktion omfattas av ett avtal mellan jordbrukaren och ett bearbetningsföretag utom i det fall där bearbetningen görs av jordbrukaren själv på jordbruksföretaget.

Arealer för vilka en ansökan om att få omfattas av stödsystemet för energigrödor har lämnats in får inte betraktas som tagna ur produktion enligt det krav på arealuttag som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1251/1999 och i artiklarna 54.2 och 63.2, artikel 71j och artikel 107.1 i den här förordningen."

12. Artikel 94 skall ersättas med följande:

"Artikel 94

Villkor

Stödet skall betalas ut endast för de kvantiteter potatis som omfattas av ett odlingsavtal mellan potatisproducenten och tillverkaren av potatisstärkelse inom den kvot som har tilldelats sådana företag enligt artikel 2.2 eller 2.4 i förordning (EG) nr 1868/94."

13. Artikel 99.3 skall ersättas med följande:

"3. Det begärda stödbeloppet får inte överskrida det tak som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvarande den del som stödet till utsäde av den berörda sorten utgör av det nationella tak som avses i artikel 41. För de nya medlemsstaterna skall dock detta tak motsvara de belopp som anges i bilaga XIa.

Om det totala begärda stödbeloppet överskrider det fastställda taket skall stödet per jordbrukare minskas proportionellt det året."

14. I artikel 101 skall följande stycke infogas efter andra stycket:"Den eller de regionala basarealerna i de nya medlemsstaterna skall emellertid fastställas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 144.2 och inom de totala nationella basarealer som förtecknas i bilaga XIb."

15. I artikel 103 skall följande stycke infogas efter första stycket:"Alternativt skall regionaliseringsplanen för varje ny medlemsstat som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b under 2004 och som väljer att tillämpa artikel 66 fastställas enligt objektiva kriterier senast den 1 augusti det sista året som systemet för enhetlig arealersättning tillämpas. I så fall får kombinationen av regionala basarealer och den vägda genomsnittliga referensavkastningen i regionerna inte överskrida de begränsningar för den nationella basarealen och referensavkastningen som förtecknas i bilaga XIb."

16. Artikel 105 skall ersättas med följande:

"Artikel 105

Tillägg för durumvete

1. Ett tillägg till arealstödet på

- 291 euro/ha för regleringsåret 2005/2006,

- 285 euro/ha för regleringsåret 2006/2007 och framåt,

skall betalas för de arealer som odlas med durumvete i de traditionella produktionsområden som förtecknas i bilaga X, inom följande gränser:

>Plats för tabell>

2. Om den totala sammanlagda arealen av de arealer för vilka ett tillägg till arealstödet begärs under ett regleringsår skulle överstiga ovan angivna gräns, skall den areal per producent för vilken tillägget får betalas ut minskas i proportion till detta.

Medlemsstaterna får dock, med iakttagande av de gränser som anges i punkt 1, fördela de arealer som anges i den punkten mellan de produktionsområden som definieras i bilaga X eller, om det är nödvändigt, för medlemsstaterna i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004, mellan de produktionsregioner som anges i regionaliseringsplanen enligt den omfattning som produktionen av durumvete hade under perioden 1993-1997. Om summan av de arealer för vilka det inom ett produktionsområde har ansökts om ett tillägg till arealersättningen under ett regleringsår skulle överskrida motsvarande regionala övre gräns, skall den areal per jordbrukare till vilken tillägget får betalas minskas proportionellt. Denna minskning skall genomföras sedan det inom en medlemsstat har skett en överföring av arealer från regioner som inte har nått upp till gränsen för sin region till regioner som har överskridit denna gräns.

3. I andra områden än de som anges i bilaga X, som har en väl etablerad produktion av durumvete, skall ett särskilt stöd på 46 euro per hektar beviljas för regleringsåret 2005/2006 upp till en övre gräns på följande antal hektar:

>Plats för tabell>"

17. Artikel 108 skall ersättas med följande:

"Artikel 108

Stödberättigande mark

Ansökningar om stöd får inte göras med avseende på mark som vid det datum som gäller för ansökan om arealstöd för 2003 utnyttjades för permanent bete, fleråriga grödor eller som var skogbevuxen eller utnyttjades för andra ändamål än jordbruk.

För de nya medlemsstaterna får ansökningar om ersättning inte göras med avseende på mark som den 30 juni 2003 utnyttjades för permanent bete, fleråriga grödor eller som var skogbevuxen eller utnyttjades för andra ändamål än jordbruk.

Medlemsstaterna får på villkor som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 144.2 besluta om avvikelser från första eller andra stycket i den här artikeln, under förutsättning att de vidtar åtgärder för att förhindra varje betydande ökning av den totala stödberättigande jordbruksarealen."

18. Artikel 116.2 skall ersättas med följande:

"2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att totalbeloppet av bidragsrättigheterna på deras territorium inte överskrider de nationella tak som anges i punkt 4 och att de nationella reserver som anges i artikel 118 kan bibehållas.

Utom i de fall då artikel 143b tillämpas skall de nya medlemsstaterna senast ett år efter anslutningsdatumet ha fördelat individuella tak till producenterna och skall ha upprättat nationella reserver av totalantalet rättigheter till det stöd som har reserverats för dessa nya medlemsstater enligt punkt 4.

Efter utgången av tillämpningsperioden för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b och i de fall då artikel 67 tillämpas skall tilldelningen av individuella tak till producenterna och upprättandet av nationella reserver enligt andra stycket äga rum senast före slutet av det första år för vilket gårdsstödsystemet tillämpas."

19. Artikel 116.4 skall ersättas med följande:

"4. Följande tak skall gälla:

>Plats för tabell>"

20. Artikel 119.3 skall ersättas med följande:

"3. Följande totalbelopp skall gälla:

>Plats för tabell>"

21. I artikel 119 skall följande punkt läggas till:

"4. I de nya medlemsstaterna skall totalbeloppen tillämpas i enlighet med den tabell för höjningar som anges i artikel 143a."

22. Artikel 123.8 skall ersättas med följande:

"8. Följande regionala tak skall gälla:

>Plats för tabell>"

23. Artikel 126.1 skall ersättas med följande:

"1. Ett stöd skall beviljas varje jordbrukare med am- och dikor inom gränserna för de individuella tak som fastställs enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1254/1999 eller andra stycket i punkt 2."

24. Artikel 126.2 skall ersättas med följande:

"2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att totalbeloppet av bidragsrättigheterna på deras territorium inte överskrider de nationella tak som anges i punkt 5 och att de nationella reserver som anges i artikel 128 kan bibehållas.

Utom i de fall då artikel 143b tillämpas skall de nya medlemsstaterna senast ett år efter anslutningsdatumet ha fördelat individuella tak till producenterna och skall ha upprättat nationella reserver av totalantalet rättigheter till det stöd som har reserverats för dessa medlemsstater enligt punkt 5.

Efter utgången av tillämpningsperioden för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 143b och i de fall då artikel 68.2 a i tillämpas skall tilldelningen av individuella tak till producenterna och upprättandet av nationella reserver enligt andra stycket äga rum senast före slutet av det första år för vilket gårdsstödsystemet tillämpas."

25. Artikel 126.5 skall ersättas med följande:

"5. Följande nationella tak skall gälla:

>Plats för tabell>"

26. I artikel 130.3 skall följande stycke läggas till:"För de nya medlemsstaterna skall de nationella taken vara de som framgår av följande tabell.

>Plats för tabell>"

27. Artikel 133.3 skall ersättas med följande:

"3. Följande totalbelopp skall gälla:

>Plats för tabell>"

28. I artikel 135.1 skall följande strecksats läggas till i första stycket:

"- för de nya medlemsstaterna: som är lika med de tak som anges i artikel 123.8 eller med det genomsnittliga antalet slaktade handjur av nötkreatur under åren 2001, 2002 och 2003 enligt statistik för dessa år från Eurostat eller någon annan av kommissionen godkänd officiell statistisk information för dessa år."

29. I artikel 135.4 skall följande mening läggas till:

"För de nya medlemsstaterna skall referensåren vara 2001, 2002 och 2003."

30. I artikel 136.2 skall följande mening läggas till i andra stycket:

"För de nya medlemsstaterna skall referensåren vara 1999, 2000 och 2001."

31. Efter artikel 136 skall följande artikel införas:

"Artikel 136a

Villkor för tillämpningen i de nya medlemsstaterna

I de nya medlemsstaterna skall de totalbelopp som avses i artikel 133.3 och det maximala arealstöd per hektar på 350 euro som avses i artikel 136.3 tillämpas enligt den tabell för höjningar som anges i artikel 143a."

32. I artikel 139 skall följande mening läggas till i första stycket:

"För de nya medlemsstaterna skall emellertid det tak som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvara varje komponent direktstöd som berörs i det tak som avses i artikel 71c."

33. Artikel 143 skall ersättas med följande:

"Artikel 143

Tak

Det begärda stödbeloppet får inte överskrida det tak som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvarande den del som avser arealstödet för trindsäd enligt bilaga VI i det nationella tak som avses i artikel 41. För de nya medlemsstaterna skall emellertid det tak som kommissionen fastställer i enlighet med artikel 64.2 motsvara den del av arealstödet för trindsäd, som avses i bilaga VI, i det nationella tak som avses i artikel 71c.

Om det begärda totala stödbeloppet överskrider det fastställda taket skall stödet per jordbrukare minskas proportionellt det året."

34. I artikel 145 skall led d ersättas med följande:

"d) när det gäller gårdsstödsystemet, detaljerade föreskrifter särskilt om inrättande av en nationell reserv, överföring av rättigheter, definition av fleråriga grödor, permanent betesmark, jordbruksmark och gräsmark, alternativen i kapitlen 5 och 6 i avdelning III och förteckningen över grödor som är tillåtna på den uttagna arealen samt detaljerade föreskrifter för uppfyllande av samförståndsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Förenta staterna om vissa oljeväxtfrön inom ramen för GATT, godkänt genom beslut 93/355/EEG(8)."

35. I artikel 145 skall led i ersättas med följande:

"i) sådana ändringar i bilagorna II, VI, VII, IX, X och XI som kan bli nödvändiga med hänsyn särskilt till ny gemenskapslagstiftning, och, när det gäller bilagorna VIII och VIIIa, vid tillämpning av artikel 62 respektive 71i och, i förekommande fall, efter information från medlemsstaterna rörande den del av referensbeloppen som svarar mot stöd för jordbruksgrödor, liksom även själva takbeloppen, som skall ökas beroende på skillnaden mellan den faktiskt bestämda arealen och den areal för vilken bidrag betalades ut för jordbruksgrödor under 2000 och 2001, med tillämpning av artikel 9.2 och 9.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92(9), inom gränsen för basarealerna (eller den maximala garantiarealen i fråga om durumvete) samt med beaktande av den genomsnittliga nationella avkastning som används för beräkningen i bilaga VIII."

36. I artikel 145 skall led q ersättas med följande:

"q) åtgärder som är både nödvändiga och vederbörligen motiverade för att akut lösa praktiska och specifika problem, särskilt sådana som hör samman med genomförandet av kapitel 4 i avdelning II och kapitlen 5 och 6 i avdelning III. Sådana åtgärder får avvika från vissa delar av den här förordningen, men bara i den omfattning och under den tid som oundgängligen krävs."

37. Artikel 146 skall ersättas med följande:

"Artikel 146

Överföring av information till kommissionen

Medlemsstaterna skall i detalj informera kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att genomföra denna förordning, särskilt sådana åtgärder som hör samman med artiklarna 5, 13, 42, 58, 71d och 71e."

38. Följande artikel skall läggas till efter artikel 154:

"Artikel 154a

Övergångsåtgärder för de nya medlemsstaterna

1. I de fall där övergångsåtgärder blir nödvändiga för att för de nya medlemsstaterna underlätta övergången från systemet för enhetlig arealersättning till gårdsstödsystemet och till andra stödordningar som avses i avdelningarna III och IV, skall sådana åtgärder vidtas enligt det förfarande som avses i artikel 144.2.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 får antas under en period som börjar den 1 maj 2004 och löper ut den 30 juni 2009, och de får inte gälla längre än till det datumet. Rådet får med kvalificerad majoritet på kommissionens förslag förlänga denna period."

39. Följande bilaga skall läggas till efter bilaga VIII:

"BILAGA VIIIa

Nationella tak som avses i artikel 71c

Taken har beräknats med hänsyn till den tabell för höjningar som anges i artikel 143a och behöver alltså inte minskas.

>Plats för tabell>"

40. Bilaga X skall kompletteras med följande:

"CYPERN

UNGERN

Regioner

Dél Dunamenti síkság

Dél-Dunántúl

Közép-Alföld

Mezoföld

Berettyo-Korös-Maros vidéke

Györi medence

Hajdúság."

41. Följande bilagor skall läggas till efter bilaga XI:

"BILAGA XIa

Tak för stöd till utsäde i de nya medlemsstaterna enligt artikel 99.3

>Plats för tabell>

BILAGA XIb

Nationella basarealer för jordbruksgrödor och referensavkastningar i de nya medlemsstaterna enligt artiklarna 101 och 103

>Plats för tabell>"

Artikel 2

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1786/2003 skall ersättas med följande:

"2. Den maximala garanterade kvantitet som avses i punkt 1 skall fördelas mellan medlemsstaterna på följande sätt:

Nationella garanterade kvantiteter (i ton)

>Plats för tabell>"

Artikel 3

I artikel 33 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall följande stycke läggas till:"Den åtgärd som föreskrivs i sista strecksatsen i andra stycket skall inte gälla för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien."

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004 under förutsättning att fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.

På rådets vägnar

B. Cowen

Ordförande

(1) EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(4) EUT L 270, 21.10.2003, s. 114.

(5) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1783/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 70).

(6) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(7) EGT L 297, 21.11.1996, s. 29.

(8) EGT L 147, 18.6.1993, s. 25.

(9) EGT L 327, 12.12.2001, s. 11.

Top