Help Print this page 

Document 32004R0567

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 567/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden
  • No longer in force
OJ L 90, 27.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 233 - 234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/567/oj
Multilingual display
Text

32004R0567

Rådets förordning (EG) nr 567/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 090 , 27/03/2004 s. 0001 - 0002


Rådets förordning (EG) nr 567/2004

av den 22 mars 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen(1), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen(2), särskilt artikel 57.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

(1) Genom kapitel Va i avdelning II i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden(3) inrättas ett stöd avsett att hjälpa jordbrukare som följer nya krav.

(2) I samband med anslutningen ställs jordbrukare i Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern inför en mängd nya krav som har sin grund i gemenskapslagstiftning, och som måste uppfyllas från och med anslutningsdagen eller en senare tidpunkt. Det tycks vara av behovet påkallat att ge stöd till åtminstone en del av kostnaderna för de investeringar som är nödvändiga för att kraven skall kunna uppfyllas. Det bör därför införas särskilda undantagsbestämmelser beträffande åtgärden krav som skall uppfyllas för de nya medlemsstaterna.

(3) Förordning (EG) nr 1257/1999 bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 33l i förordning (EG) nr 1257/1999 skall följande punkt införas:

"2 b. Med avvikelse från artiklarna 21a, 21b och 21c får vid fastställandet av det årliga stödet investeringskostnader beaktas om de är nödvändiga för att jordbrukaren skall kunna uppfylla ett krav som fastställts av gemenskapen före anslutningsdagen och som är tvingande för jordbrukaren från den dagen eller en senare tidpunkt. Detta gäller dock endast under de tre första åren av stödperioden och upp till ett högsta årliga belopp per jordbruksföretag om 25000 euro. Under denna investeringsperiod gäller inte bestämmelsen i artikel 21c om gradvis minskning av stödet. Inkomstbortfall och extrakostnader som uppstår genom uppfyllandet av kraven får beaktas först efter investeringsperioden.

En investering till vilken stöd har givits i enlighet med första stycket är inte stödberättigande i enlighet med kapitel I."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004, med förbehåll för att 2003 års anslutningsakt(4) träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 mars 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(4) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

Top