Help Print this page 

Document 32004R0392

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24 februari 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel
  • No longer in force
OJ L 65, 3.3.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 189 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 237 - 239

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/392/oj
Multilingual display
Text

32004R0392

Rådets förordning (EG) nr 392/2004 av den 24 februari 2004 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska unionens officiella tidning nr L 065 , 03/03/2004 s. 0001 - 0003


Rådets förordning (EG) nr 392/2004

av den 24 februari 2004

om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Förordning (EEG) nr 2092/91(2) utgör en harmoniserad ram för märkning, produktion och kontroll av jordbruksprodukter som ger eller är avsedda att ge information om en ekologisk produktionsmetod.

(2) I förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs även skydd i hela gemenskapen för vissa termer som används för att informera konsumenterna om att ett livsmedel, ett foder, eller ingående ingredienser, framställs i enlighet med den ekologiska produktionsmetod som föreskrivs i den förordningen. Detta skydd gäller även för vanliga avledda ord och diminutiver av termerna i fråga, oavsett om de används enbart eller i kombination med andra, och oberoende av vilket språk som används. För att undanröja eventuella risker för misstolkning beträffande skyddets räckvidd är det lämpligt att ändra förordningen i enlighet med detta.

(3) I förordning (EEG) nr 2092/91 föreskrivs även att varje aktör på marknaden som producerar, bereder eller från tredje land importerar produkter som omfattas av den förordningen skall underkastas ett kontrollsystem. Under de senaste åren har vissa produkter som varit försedda med uppgifter som hänvisar till en ekologisk produktionsmetod släppts ut på marknaden utan att vara förenliga med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2092/91. Nyligen har det dessutom inträffat att produkter från ekologiskt jordbruk under lagringen har smittats med växtbekämpningsmedel. Det är därför nödvändigt att stärka kontrollsystemet samt att låta alla aktörer under hela produktions- och bearbetningsprocessen omfattas av detta system.

(4) I överensstämmelse med principen om en riskbaserad metod, kan det i vissa fall verka oproportionerligt att tillämpa krav på anmälan och kontroll för vissa typer av detaljhandlare. Det är därför lämpligt att ge medlemsstaterna möjlighet att undanta sådana aktörer från dessa krav.

(5) För att sekretesskravet skall kunna iakttas uppmanas kontrollmyndigheterna och kontrollorganen att inte röja information och uppgifter som de får fram i sin kontrollverksamhet. Informationsutbyte bör dock vara möjligt mellan kontrollmyndigheter och kontrollorgan, så att spårbarheten kan förbättras och att förenligheten med förordning (EEG) nr 2092/91 kan garanteras genom hela produktions- och bearbetningsprocessen.

(6) Eftersom gemenskapens logotyp, som anger att produkterna omfattas av det särskilda kontrollsystemet, får användas för produkter som importeras från tredje land, är det lämpligt att för tydlighetens skull föreskriva att likvärdiga kontrollkrav skall tillämpas för dessa produkter.

(7) Det är lämpligt att skjuta upp datum för tillämpning av de nya kraven på anmälan och kontroll så att särskilt medlemsländer där inga sådana föreskrifter för närvarande finns kan genomföra nödvändiga anpassningar. Detta bör inte påverka redan gällande kontrollkrav på nationell nivå.

(8) Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2092/91 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

I denna förordning skall en produkt anses vara försedd med uppgifter som hänvisar till ekologisk produktionsmetod om det i märkningen, reklamen eller handelsdokumenten finns en beskrivning av produkten, dess ingredienser eller foderråvaror som ger köparen uppfattningen att produkten, dess ingredienser eller foderråvaror har framställts i enlighet med produktionsreglerna i artikel 6. I synnerhet följande termer eller därav vanliga avledda ord (t.ex. bio, eco etc.) eller diminutiver, för sig själva eller i kombination med andra, skall anses vara beteckningar som i hela gemenskapen, och på samtliga gemenskapsspråk, hänvisar till ekologiska produktionsmetoder, såvida termerna inte används för annat än jordbruksprodukter i livsmedel eller foder eller tydligt saknar samband med denna produktionsmetod:

- på spanska: ecológico,

- på danska: økologisk,

- på tyska: ökologisch, biologisch,

- på grekiska: βιολογικό,

- på engelska: organic,

- på franska: biologique,

- på italienska: biologico,

- på nederländska: biologisch,

- på portugisiska: biológico,

- på finska: luonnonmukainen,

- på svenska: ekologisk.".

2. Artikel 8.1 skall ersättas med följande:

"1. Varje aktör på marknaden som producerar, bereder, förvarar eller från tredje land importerar produkter av det slag som anges i artikel 1 i syfte att sedan saluföra dem, eller som saluför sådana produkter, skall

a) anmäla denna verksamhet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där verksamheten bedrivs; en sådan anmälan skall innehålla de uppgifter som avses i bilaga IV,

b) låta sin verksamhet omfattas av det kontrollsystem som avses i artikel 9.

Medlemsstater kan från tillämpningen av detta stycke undanta återförsäljare som säljer sådana produkter direkt till konsumenten eller användaren, förutsatt att de inte framställer, bereder, förvarar annat än i samband med försäljningsstället eller importerar sådana produkter från ett tredje land.

När en återförsäljare överlåter ett kontrakt gällande någon av de verksamheter som nämns i det första stycket till tredje part skall den aktören ändå vara skyldig att följa kraven i leden a och b och den överlåtna verksamheten skall omfattas av kontrollsystemet i artikel 9."

3. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall inrätta ett kontrollsystem som de aktörer som avses i artikel 8.1 skall omfattas av och som förvaltas av en eller flera kontrollmyndigheter och/eller av godkända privata organ."

b) Följande mening skall läggas till i punkt 7 b:

"På begäran och när omständigheterna kräver det vederbörligt motiverat av nödvändigheten att garantera att produkterna har producerats i enlighet med den här förordningen, skall de med andra kontrollmyndigheter eller godkända kontrollorgan utbyta relevant information om resultatet av sina kontroller. De kan även utbyta denna information på eget initiativ."

c) I punkt 9 skall led a ersättas med följande:

"a) vid oegentligheter i genomförandet av artiklarna 5 och 6 eller föreskrifterna i artiklarna 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 223/2003 av den 5 februari 2003 om kraven på märkning vid ekologisk produktion av foder, foderblandningar och foderråvaror(3) eller de åtgärder som avses i bilaga III se till att de uppgifter i artikel 2 som hänvisar till den ekologiska produktionsmetoden avlägsnas från hela det varuparti respektive hela den odlade mängd som berörs av oegentligheten i fråga."

4. Artikel 10.1 b skall ersättas med följande:

"b) har underkastats det kontrollsystem som avses i artikel 9 på alla stadier av produktions- och beredningsprocessen eller, när det gäller importerade produkter omfattats av likvärdiga åtgärder; om det rör sig om produkter som importeras i enlighet med artikel 11.6, skall genomförandet av kontrollsystemet vara förenligt med krav som är likvärdiga med kraven i artikel 9 och särskilt punkt 4 i den artikeln."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.2 skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 februari 2004.

På rådets vägnar

J. Walsh

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 (EUT L 336, 23.12.2003, s. 68).

(3) EUT L 31, 6.2.2003, s. 3.

Top