Help Print this page 

Document 32004R0186

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 av den 2 februari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2571/97 när det gäller numren i den kombinerade nomenklaturen för söta kex och våfflor och rån
  • In force
OJ L 29, 3.2.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 90 - 91

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/186/oj
Multilingual display
Text

32004R0186

Kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 av den 2 februari 2004 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2571/97 när det gäller numren i den kombinerade nomenklaturen för söta kex och våfflor och rån

Europeiska unionens officiella tidning nr L 029 , 03/02/2004 s. 0006 - 0007


Kommissionens förordning (EG) nr 186/2004

av den 2 februari 2004

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 och förordning (EG) nr 2571/97 när det gäller numren i den kombinerade nomenklaturen för söta kex och våfflor och rån

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), särskilt artiklarna 10 och 15 och artikel 31.14 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1255/1999 kan det beviljas exportbidrag för vissa produkter som omfattas av den förordningen om de exporteras i form av de varor som förtecknas i bilaga II till den förordningen.

(2) I artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2571/97 av den 15 december 1997 om försäljningen av smör till sänkta priser och om beviljande av stöd för grädde, smör och koncentrerat smör avsett av användas i framställningen av konditorivaror, glass och andra livsmedel(2) hänförs det till KN-nummer för sådana slutprodukter som kan omfattas av de bestämmelser som föreskrivs i den förordningen.

(3) Som en följd av antagandet av kommissionens förordning (EG) nr 1789/2003(3), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statisitknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(4), har det gjorts ändringar i den kombinerade nomenklaturen när det gäller vissa produkter.

(4) Bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 och artikel 4 i förordning (EG) nr 2571/97 bör därför ändras.

(5) Ändringarna bör börja gälla samtidigt som förordning (EG) nr 1789/2003.

(6) Förordningarna (EG) nr 1255/1999 och (EG) nr 2571/97 bör därför ändras.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga II till förordning (EG) nr 1255/1999 skall följande rad utgå.

">Plats för tabell>"

Artikel 2

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 2571/97 skall KN-numren 1905 30, 1905 90 40 i punkt A1 under metod A ersättas med KN-numren 1905 31, 1905 32.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2004.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1787/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 121).

(2) EGT L 350, 20.12.1997, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1851/2001 (EGT L 253, 21.9.2001, s. 16).

(3) EUT L 281, 30.10.2003, s. 1.

(4) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1949/2003 (EUT L 287, 5.11.2003, s. 15).

Top