Help Print this page 

Document 32004R0104

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 104/2004 av den 22 januari 2004 om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
  • In force
OJ L 16, 23.1.2004, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 9 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 11 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 69 - 71

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/104/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004R0104

Kommissionens förordning (EG) nr 104/2004 av den 22 januari 2004 om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 016 , 23/01/2004 s. 0020 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 104/2004

av den 22 januari 2004

om fastställande av bestämmelser för organisationen och sammansättningen av överklagandenämnden för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1701/2003(2), särskilt artiklarna 31.3 och 32.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 1592/2002 ges Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad "byrån") befogenhet att fatta enskilda beslut på områdena luftvärdighet, miljöcertifiering, utredning av företag och betalning av tillämpliga avgifter, samt inrättas en överklagandenämnd till vilken sådana enskilda beslut som fattats av byrån kan överklagas.

(2) Artiklarna 31 och 32 i förordning (EG) nr 1592/2002 ger kommissionen befogenhet att anta detaljerade bestämmelser om antalet överklagandenämnder, arbetsfördelningen, kompetenskraven för ledamöterna i en överklagandenämnd, de enskilda ledamöternas befogenheter under handläggningen av ett överklagande och omröstningsreglerna.

(3) Antalet överklaganden väntas bli tämligen begränsat, i varje fall så länge förordning (EG) nr 1592/2002 inte ändras så att dess tillämpningsområde utvidgas till att omfatta drift av luftfartyg och licensiering av flygbesättningar.

(4) Överklagandenämnden skall pröva ärenden för vilka det främst krävs allmän teknisk erfarenhet på hög nivå på certifieringsområdet, men nämnden bör dock ledas av en lagfaren ledamot med erkänd erfarenhet av gemenskapsrätt och internationell rätt. Denna medlem bör vara nämndens ordförande.

(5) För att underlätta handläggningen och expedieringen av överklaganden bör för varje ärende en referent utses som skall vara ansvarig bl.a. för att förbereda meddelanden till parterna och utarbeta förslag till beslut.

(6) För att säkerställa att överklagandenämnden fungerar smidigt och effektivt bör till denna knytas ett registratorskontor, vars personal ansvarar för alla stödfunktioner som inte innefattar någon bedömning av juridisk eller teknisk art.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antalet överklagandenämnder

För prövning av överklaganden av sådana beslut som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1592/2002 inrättas en överklagandenämnd.

Artikel 2

Kompetenskrav för ledamöterna

1. Överklagandenämnden skall bestå av två tekniskt kvalificerade ledamöter och en lagfaren ledamot, som skall vara nämndens ordförande.

2. De tekniskt kvalificerade ledamöterna och deras suppleanter skall ha avlagt universitetsexamen eller motsvarande och ha gedigen yrkeserfarenhet på certifieringsområdet, på ett eller flera av de ämnesområden som förtecknas i bilagan till förordningen.

3. Den lagfarne ledamoten och dennes suppleant skall ha avlagt juridisk examen och vara kvalificerade genom erkänd erfarenhet av gemenskapsrätt och internationell rätt.

Artikel 3

Ordförandens befogenheter

1. Överklagandenämnden skall sammankallas av dess ordförande. Ordföranden skall säkerställa kvaliteten och samstämmigheten i överklagandenämndens beslut.

2. Ordföranden skall för prövningen av ett överklagande utse en av överklagandenämndens medlemmar som referent.

Artikel 4

Referenternas roll

1. Referenten skall utföra en preliminär granskning av överklagandet.

2. Referenten skall säkerställa ett nära samråd och utbyte av information med parterna i förfarandet. För detta syfte skall referenten

a) avfatta meddelanden till parterna enligt överklagandenämndens ordförandes instruktioner,

b) anmäla eventuella brister som bör åtgärdas av en part i förfarandet,

c) fastställa lämpliga tidsfrister för inledande av förfaranden i enlighet med artikel 39.2 i förordning (EG) nr 1592/2002, och

d) underteckna alla meddelanden för överklagandenämndens räkning.

3. Referenten skall förbereda överklagandenämndens interna sammanträden och de muntliga förhandlingarna.

4. Referenten skall utarbeta förslag till beslut.

Artikel 5

Registratorskontor vid överklagandenämnden

1. Den verkställande direktören skall inrätta ett registratorskontor vid överklagandenämnden. Den personal som ansvarar för registratorskontoret skall inte delta i sådana förfaranden vid byrån som avser beslut som kan överklagas.

2. Personalen vid registratorskontoret skall särskilt ansvara för följande:

a) Upprätthålla ett register paraferat av ordföranden, i vilket alla inlämnade överklaganden och de handlingar som åberopas till stöd för dessa införs i kronologisk ordning.

b) Ta emot, överföra och förvara handlingar.

c) Ansvara för andra funktioner till stöd för överklagandenämnden som inte innefattar någon bedömning av rättslig eller teknisk art i synnerhet vad avser företrädare, inleverering av översättningar samt delgivningar.

d) Till ordföranden i överklagandenämnden för varje nytt överklagande överlämna en redogörelse för huruvida överklagandet kan tas upp till prövning.

e) Vid behov föra protokoll över muntliga förhandlingar.

Artikel 6

Överläggningar

1. Endast nämndens ledamöter skall delta i överläggningarna. Ordföranden i den berörda nämnden kan dock tillåta andra anställda, såsom registratorer eller tolkar att närvara. Överläggningarna skall vara hemliga.

2. Under överläggningarna mellan överklagandenämndens ledamöter skall referenten yttra sig först och ordföranden sist.

Artikel 7

Omröstningsregler och röstningsordning

1. Överklagandenämndens beslut skall fattas av en majoritet av dess ledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

2. Om omröstning är nödvändig skall rösterna avges i den ordning som anges i artikel 6.2. Det är inte tillåtet att avstå från att rösta.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 januari 2004.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

(2) EUT L 243, 27.9.2003, s. 5.

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNESOMRÅDEN

1. Följande tekniska ämnesområden:

i) Flygning/Prestanda

ii) Struktur

iii) Hydromekaniska system

iv) Rotor eller transmissionssystem

v) Elektricitet/HIRF/Blixtnedslag

vi) Avionik/Mjukvara

vii) Motorinstallation/Bränslesystem

viii) Kabinsäkerhetssystem/Miljösystem

ix) Buller/Utsläpp

x) Löpande luftvärdighet/Luftvärdighetsdirektiven tillämpning på följande produkter, komponenter och utrustning:

a) Stora flygplan.

b) Rotorluftfartyg.

c) Små flygplan.

d) Luftballonger/luftskepp/segelflygplan/UAV.

e) Motorer/APU/propellrar.

2. Godkännande av och kvalitetssystem i samband med:

i) Konstruktionsorganisationer.

ii) Produktionsorganisationer.

iii) Underhållsorganisationer.

Top