Help Print this page 

Document 32004D0867

Title and reference
2004/867/EG: Rådets beslut av den 13 december 2004 om ändring av beslut 2002/463/EG om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)
  • In force
OJ L 371, 18.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 285–286 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/867/oj
Multilingual display
Text

18.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 371/48


RÅDETS BESLUT

av den 13 december 2004

om ändring av beslut 2002/463/EG om antagande av ett handlingsprogram för administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring (Argoprogrammet)

(2004/867/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Det främsta syftet med beslut 2002/463/EG (3) är att främja administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och invandring.

(2)

I ett meddelande av den 3 juni 2003 till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av en gemensam politik för olaglig invandring, människosmuggling och människohandel, yttre gränser och återvändande av personer som vistas olagligt i EU tar kommissionen upp möjligheten att ändra Argoprogrammet i syfte att ge ekonomiskt stöd till sådana nationella projekt avseende de yttre gränserna som är ämnade att åtgärda specifika strukturella svagheter vid strategiska gränsavsnitt; dessa kommer att fastställas efter överenskommelse med medlemsstaterna på grundval av objektiva kriterier.

(3)

Europeiska rådet i Thessaloniki uppmanade kommissionen att undersöka möjligheten att anslå medel från rubrik 3 i budgetplanen, så att man under perioden 2004–2006 kan hantera de mest angelägna strukturella behoven på detta område och införa en vidare definition av solidaritet som bland annat inbegriper gemenskapsstöd för förvaltning av de yttre gränserna.

(4)

Budgetmyndigheten (4) höjde Argoprogrammets anslag för 2004 väsentligt i syfte att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna.

(5)

För att främja Argoprogrammets allmänna mål bör antalet åtgärder som kan föreslås i fråga om de yttre gränserna ökas och nya åtgärder planeras.

(6)

För att göra programmet mer tillgängligt för de nationella förvaltningarna bör medlemsstaterna kunna föreslå åtgärder som inte nödvändigtvis berör andra medlemsstater, men som bidrar till de allmänna målen och stödjer åtgärder avseende de yttre gränserna i enlighet med beslut 2002/463/EG.

(7)

Ett vägledande tak bör sättas för tillgängliga anslag som öronmärkts för enskilda medlemsstaters åtgärder.

(8)

Bestämmelserna om samråd med Argokommittén i beslut 2002/463/EG måste anpassas till den nya budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget (5).

(9)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Danmarks ställning deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

(10)

I enlighet med artikel 3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning har Förenade kungariket meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(11)

I enlighet med artikel 1 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fogade protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning deltar Irland inte i antagandet av detta beslut. Följaktligen och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i protokollet, är beslutet inte tillämpligt i Irland.

(12)

Beslut 2002/463/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2002/463/EG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 10 skall följande punkt läggas till:

”1a   Åtgärder enligt artikel 8 som har föreslagits av ett nationellt organ i en medlemsstat som genomför en åtgärd inom det politikområde som avses i artikel 4 skall vara berättigade till samfinansiering från Argoprogrammet om de

a)

syftar till något av de allmänna mål som anges i artikel 3, och

b)

bidrar till en integrerad gränsförvaltning genom att vara inriktade på särskilda strukturella brister vid strategiska gränsavsnitt, som har fastställts på grundval av objektiva kriterier.”

2.

Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkterna 3, 4 och 6 skall ”artikel 10.1” ersättas med ”artikel 10.1 och 10.1a”.

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Beslut om beviljande av gemenskapsbidrag till åtgärder som avses i artikel 10.1 och 10.1a skall vara föremål för bidragsavtal mellan kommissionen och de nationella organ som har föreslagit åtgärderna. Genomförandet av sådana beslut om beviljande och av avtal skall omfattas av kommissionens finansiella kontroll och av revisionsrättens revision.”

3.

Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 a skall ersättas med följande:

”a)

utarbeta årliga arbetsprogram med specifika mål, tematiska prioriteringar, objektiva kriterier enligt artikel 10.1a b, en definition av den vägledande högsta andel av årsbudgeten som är tillgänglig för åtgärder som avses i artikel 10.1 a, en beskrivning av de åtgärder enligt artikel 10.3 som kommissionen avser att företa och, om så är nödvändigt, en förteckning över andra åtgärder, och”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.   Det årliga arbetsprogrammet och de åtgärder som kommissionen föreslagit samt de särskilda åtgärder som avses i artikel 9 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 13.2.

Beträffande åtgärder enligt artikel 10.1 och 10.1a skall förteckningen över de åtgärder som utvalts antas i enlighet med förfarandet i artikel 13.3.”

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den dag det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 17 november 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 161, 19.6.2002, s. 11.

(4)  EU:s allmänna budget för budgetåret 2004 (EUT L 53, 23.2.2004).

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top