Help Print this page 

Document 32004D0803

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april 2004 om antagande av ett gemenskapens handlingsprogram (2004−2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne II-programmet)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 15 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 37 - 44

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/803(1)/oj
Multilingual display
Text

32004D0803

Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG av den 21 april 2004 om antagande av ett gemenskapens handlingsprogram (2004−2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne II-programmet)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 143 , 30/04/2004 s. 0001 - 0008


Europaparlamentets och rådets beslut nr 803/2004/EG

av den 21 april 2004

om antagande av ett gemenskapens handlingsprogram (2004−2008) för att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper (Daphne II-programmet)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 152 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [1],

med beaktande av Regionkommitténs yttrande [2],

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [3], och

av följande skäl:

(1) Fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld mot barn, ungdomar och kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker offentligt eller i den privata sfären, utgör en kränkning av deras rätt till liv, säkerhet, frihet, värdighet samt fysisk och emotionell integritet och ett allvarligt hot mot våldsoffrens fysiska och psykiska hälsa. Följdverkningarna av sådant våld är så utbredda inom gemenskapen att de utgör ett verkligt folkhälsoproblem och ett hinder mot att alla medborgare kan utöva sina medborgerliga rättigheter under trygga, fria och rättvisa former.

(2) Det är viktigt och nödvändigt att erkänna de allvarliga följderna av våld, både på kort och lång sikt, för hälsa, psykisk och social utveckling och för lika möjligheter för de som berörs, för individer, familjer och samfund, samt de höga sociala och ekonomiska kostnader som våldet innebär för samhället som helhet.

(3) Enligt Världshälsoorganisationens definition är hälsa ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. I en resolution antagen vid den 49:e Världshälsoförsamlingen i Genève 1996 anges det att våld är ett allvarligt internationellt folkhälsoproblem. I en rapport (World report on violence and health), som lades fram av Världshälsoorganisationen i Bryssel den 3 oktober 2002, rekommenderar man att primära förebyggande åtgärder främjas, att åtgärderna till förmån för våldsoffer förstärks och att samarbetet och uppgiftsutbytet om våldsförebyggande åtgärder ökas.

(4) Dessa principer har erkänts i ett stort antal konventioner, deklarationer och protokoll från de främsta internationella organisationerna och institutionerna, som FN, Internationella arbetsorganisationen, världskvinnokonferenserna och världskongressen om kommersiell sexuell exploatering av barn. Gemenskapen bör komplettera det viktiga arbete som bedrivs av internationella organisationer. Enligt artikel 3.1 p i fördraget skall gemenskapens verksamhet nämligen innefatta bidrag till att uppnå en hög hälsoskyddsnivå.

(5) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [4] bekräftar bland annat rätten till värdighet, jämlikhet och solidaritet. Stadgan innehåller ett antal särskilda bestämmelser för att skydda och främja människors fysiska och mentala integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, barnets rättigheter och icke-diskriminering och för att förbjuda omänsklig eller förnedrande behandling, slaveri, tvångsarbete och barnarbete.

(6) Kommissionen har av Europaparlamentet uppmanats att utarbeta och genomföra åtgärdsprogram för att bekämpa våld av detta slag, bland annat i parlamentets resolutioner av den 19 maj 2000 om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om vidare åtgärder i kampen mot kvinnohandel [5] och av den 20 september 2001 om kvinnlig könsstympning. [6].

(7) Det program som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG av den 24 januari 2000 om att anta ett program för gemenskapens insatser (Daphneprogrammet) (2000-2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och kvinnor [7] har bidragit till att öka medvetenheten inom Europeiska unionen och till att öka och befästa samarbetet mellan de organisationer i medlemsstaterna som verkar för att bekämpa våld.

(8) Daphneprogrammet har fått ett överväldigande gensvar och det fyller uppenbarligen ett starkt behov bland ideella organisationer. De projekt som har fått bidrag har redan fått spridningseffekter för icke-statliga organisationers och institutioners verksamhet i Europa. Programmet har redan bidragit väsentligt till utformningen av en EU-politik för att bekämpa våld, människohandel, sexuella övergrepp och pornografi, med verkningar långt utanför Europeiska unionens gränser; detta framgår av rapporten om översynen efter halva tiden av Daphneprogrammet.

(9) Europaparlamentet framhöll i sin resolution av den 4 september 2002 om översynen efter halva tiden av Daphneprogrammet [8] att Daphneprogrammet fyller ett viktigt behov av effektiva strategier för kampen mot våldet och att det måste fortsätta efter 2003 samt uppmanade kommissionen att lägga fram ett förslag till nytt handlingsprogram som bygger på de erfarenheter som gjorts sedan 1997 tillsammans med förslag om lämplig finansiering.

(10) Det är önskvärt att se till att de projekt som fått bidrag via Daphneprogrammet kan fortsätta, att ta till vara de erfarenheter som har gjorts och att ge möjlighet att främja ett mervärde på europeisk nivå som bygger på dessa erfarenheter, varför det är nödvändigt att inrätta en andra fas för programmet (nedan kallat "Daphne II-programmet").

(11) Gemenskapen kan tillföra ett mervärde till de av medlemsstaternas insatser som företrädesvis skall göras av medlemsstaterna för att förebygga våld, inbegripet övergrepp och sexuell exploatering av barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper genom att sprida och utbyta information och erfarenheter, främja nyskapande lösningar, gemensamt fastställa prioriteringar, vid behov utveckla nätverk, välja ut projekt för hela gemenskapen samt genom att motivera och mobilisera alla inblandade. Dessa insatser bör även omfatta barn och kvinnor som har förts till medlemsstaterna genom människohandel. Gemenskapen kan också identifiera och stimulera goda rutiner.

(12) Daphne II-programmet kan tillföra ett mervärde genom att identifiera och stimulera goda rutiner, genom att uppmuntra nyskapande och genom utbyte av användbara erfarenheter när det gäller insatser som genomförs i medlemsstaterna, däribland utbyte av information om olika lagstiftningsåtgärder, påföljder och om de resultat som har uppnåtts. För att målen för detta program skall uppnås och tillgängliga resurser användas så effektivt som möjligt, måste de områden inom vilka insatser skall göras väljas med stor omsorg; detta bör göras genom att man väljer ut de projekt som ger ett större gemenskapsmervärde och som är inriktade på att pröva och sprida nyskapande idéer i syfte att förebygga och bekämpa våld, inom ramen för en sektorsöverskridande strategi.

(13) Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, ungdomar och kvinnor, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av behovet av en samordnad och sektorsöverskridande angreppsmetod som främjar inrättande av gränsöverskridande ramverk för utbildning, information, undersökningar och utbyte av goda rutiner samt urval av gemenskapstäckande projekt bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(14) Daphne II-programmet bör vara i fem år, så att det finns tillräcklig tid för att genomföra de insatser som behövs för att uppnå de fastställda målen och för att samla in erfarenheter och omsätta dem i goda rutiner i Europeiska unionen.

(15) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter [9].

(16) I detta beslut fastställs, för hela den tid som programmet pågår, en finansieringsram som under det årliga budgetförfarandet utgör den särskilda referensen enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [10].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ämne och tillämpningsområde

Den andra fasen av Daphneprogrammet för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att skydda våldsoffer och riskgrupper (nedan kallat "Daphne II-programmet") inrättas härmed för perioden 1 januari 2004- 31 december 2008. Det kan förlängas.

I Daphne II-programmet avses med barn: unga människor upp till 18 års ålder, i överensstämmelse med internationella instrument om barnets rättigheter.

Projekt med insatser som riktar sig till exempelvis tonåringar (i åldern 13−19 år) eller unga människor i åldern 12 till 25 år skall emellertid anses vara riktade till gruppen ungdomar.

Artikel 2

Programmets mål

1. Daphne II-programmet skall bidra till det allmänna målet att ge medborgarna en hög skyddsnivå mot våld, inbegripet skydd av deras fysiska och psykiska hälsa.

Syftet med detta program skall vara att förebygga och bekämpa alla former av våld, som sker offentligt eller i den privata sfären, mot barn, ungdomar och kvinnor, genom förebyggande åtgärder och genom stöd till våldsoffer och riskgrupper, inklusive för att hindra att de utsätts för våld i framtiden. Det syftar även till att stödja och uppmuntra icke-statliga organisationer och andra organisationer som är verksamma inom detta område.

2. De insatser som skall genomföras enligt Daphne II-programmet och som framgår av bilagan syftar till följande:

a) Att främja gränsöverskridande insatser

i) för att upprätta sektorsöverskridande nätverk, i synnerhet till stöd för våldsoffer och riskgrupper,

ii) för att vidga kunskapsbasen, för informationsutbyte och identifiering och spridning av kunskap om goda rutiner, bland annat genom utbildning, studiebesök och personalutbyte,

iii) för att öka medvetenheten, om våldet såsom företeelse, hos bestämda grupper, till exempel särskilda yrkesgrupper, ansvariga myndigheter och vissa delar av allmänheten i syfte dels att förbättra kunskaperna om och främja en nolltoleransattityd mot våld, dels att uppmuntra till stöd för våldsoffer och anmälan av våldsbrott till behöriga myndigheter, och

iv) för att undersöka våldsrelaterade företeelser och möjliga förebyggande metoder samt att utröna och åtgärda orsakerna till våld på alla samhällsnivåer.

b) Att genomföra kompletterande insatser på kommissionens initiativ, till exempel undersökningar, utformning av mätinstrument, uppgiftsinsamling, statistik uppdelad på kön och ålder, seminarier och expertmöten eller annan verksamhet som förstärker programmets kunskapsbas och som bidrar till att sprida erfarenheterna från detta program.

Artikel 3

Tillträde till programmet

1. Daphne II-programmet skall vara öppet för deltagande av offentliga eller privata organisationer och institutioner (lokala myndigheter på behörig nivå, universitetsinstitutioner och forskningscentrum) som arbetar med att förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor eller med skydd mot sådant våld eller med stöd till våldsoffer eller med att genomföra riktade åtgärder för att främja ett avståndstagande från sådant våld och en attityd- och beteendeförändring gentemot sårbara grupper och våldsoffer.

2. Detta program skall även vara öppet för deltagande av

a) anslutningsstater som undertecknade anslutningsfördraget den 16 april 2003,

b) Efta/EES-länderna i enlighet med villkoren i EES-avtalet,

c) Rumänien och Bulgarien, varvid villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med respektive Europaavtal, tilläggsprotokollen till dessa avtal och respektive associeringsråds beslut,

d) Turkiet, varvid villkoren för deltagande skall fastställas i enlighet med ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om fastställande av de allmänna principerna för Republiken Turkiets deltagande i gemenskapens program [11].

3. Endast projekt som omfattar minst två medlemsstater, varar högst två år och är inriktade mot de mål som anges i artikel 2 kan få bidrag från detta program.

Artikel 4

Insatser enligt programmet

Daphne II-programmet skall innefatta följande insatser:

a) Identifiering och utbyte av goda rutiner och arbetserfarenheter, i synnerhet för att genomföra förebyggande åtgärder och stöd till våldsoffer.

b) Kartläggning, undersökningar och forskning.

c) Fältarbete med deltagande av insatsernas mottagare, särskilt barn och ungdomar, under alla stadier av projektets utformning, genomförande och utvärdering.

d) Upprättande av permanenta sektorsöverskridande nätverk.

e) Utbildning och utformning av utbildningspaket.

f) Utveckling och genomförande av behandlingsprogram och stöd för våldsoffer och riskgrupper, å ena sidan, och förövare, å andra sidan, samtidigt som säkerheten för våldsoffer tryggas.

g) Utveckling och genomförande av medvetenhetshöjande insatser riktade till en särskild publik; utformning av kompletterande material eller anpassning och användning av befintligt material i andra geografiska områden eller för andra målgrupper.

h) Spridning av resultaten från de två Daphneprogrammen bl.a. genom att resultaten anpassas och överförs till och används av andra mottagare eller i andra geografiska områden.

i) Identifiering och förbättring av insatser som bidrar till positiv behandling av personer som lätt kan bli offer för våld, nämligen till en metod som främjar respekt för dem och gynnar deras välbefinnande och självförverkligande.

Artikel 5

Finansiering

1. Finansieringsramen för genomförandet av Daphne II-programmet under perioden 1 januari 2004− 31 december 2008 skall vara 50 miljoner euro, av vilka 29 miljoner euro är avsedda för perioden till och med den 31 december 2006.

För perioden efter den 31 december 2006, skall beloppet anses bekräftat om det för denna fas är förenligt med den budgetplan som gäller för den period som inleds 2007.

2. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

3. Beslut om finansiering skall följas av bidragsavtal mellan kommissionen och bidragsmottagarna.

4. Det ekonomiska bidraget från gemenskapens budget får inte överstiga 80 procent av den sammanlagda kostnaden för projektet.

De kompletterande insatser som avses i artikel 2.2 b får emellertid finansieras upp till 100 procent, dock med högst 15 procent av det totala årliga anslaget för detta program.

Artikel 6

Genomförandet av programmet

1. Kommissionen skall vara ansvarig för förvaltningen och genomförandet av Daphne II-programmet och skall se till att resultat och produkter som finansieras genom detta program finns att tillgå gratis och i elektronisk form.

2. Kommissionen skall vid genomförandet av detta program säkerställa en jämn fördelning mellan de tre målgrupperna barn, ungdomar och kvinnor.

3. De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut när det gäller det årliga arbetsprogrammet skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 7.2.

4. De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut när det gäller alla andra frågor skall antas i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 7.3.

Artikel 7

Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 8

Övervakning och utvärdering

1. Kommissionen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa övervakning och fortlöpande utvärdering av Daphne II-programmet med beaktande av de allmänna och särskilda mål som anges i artikel 2 och av de särskilda mål som anges i bilagan.

2. Kommissionen skall senast den 1 juni 2006 överlämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av hur relevant, ändamålsenligt, långsiktigt, praktiskt genomförbart och effektivt Daphne II-programmet har varit. Rapporten skall innehålla en förhandsutvärdering som underlag för eventuella kommande insatser. Samtidigt som det preliminära budgetförslaget för 2007 läggs fram skall kommissionen dessutom till budgetmyndigheten överlämna resultatet av den kvalitativa och kvantitativa utvärderingen av prestandan i förhållande till den årliga genomförandeplanen.

I samband med 2007 års budgetförfarande skall kommissionen senast den 1 juni 2006 rapportera om huruvida beloppet för 2007−2008 överensstämmer med den nya budgetplanen. Kommissionen skall i tillämpliga fall vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för 2007−2008 års budgetförfaranden för att se till att de årliga anslagen överensstämmer med den nya budgetplanen.

3. Kommissionen skall överlämna en slutrapport till Europaparlamentet och rådet när hela Daphne II-programmet har genomförts. Denna rapport skall bland annat omfatta information om det arbete som utförts i samband med de insatser som anges i punkt II c i bilagan, som en grund vid utvärderingen av behovet av ytterligare politiska insatser.

4. Kommissionen skall även sända de rapporter som avses i punkterna 2 och 3 till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 21. April 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

[1] EUT C 208, 3.9.2003, s. 52..

[2] EUT C 256, 24.10.2003, s. 85..

[3] Europaparlamentets yttrande av den 3 september 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 1 december 2003 (EUT C 54 E, 2.3.2004, s. 1), Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 30 mars 2004.

[4] EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.

[5] EGT C 59, 23.2.2001, s. 307.

[6] EGT C 77 E, 28.3.2002, s. 126

[7] EGT L 34, 9.2.2000, s. 1.

[8] EUT C 272 E, 13.11 2003, s. 390.

[9] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

[11] EGT L 61, 2.3.2002, s. 29.

--------------------------------------------------

BILAGA

SÄRSKILDA MÅL OCH INSATSER

I. GRÄNSÖVERSKRIDANDE INSATSER

1. Identifiering och utbyte av goda rutiner och arbetserfarenheter

Mål:

stödja och uppmuntra utbyte, anpassning och användning av goda rutiner för tillämpning i andra sammanhang eller geografiska områden

Stödja och främja utbyte av goda rutiner på gemenskapsnivå när det gäller skydd av och stöd till barn, ungdomar och kvinnor - våldsoffer eller riskgrupper - med särskild inriktning på följande områden:

a) Förebyggande (allmänt eller inriktat på särskilda grupper).

b) Skydd av och stöd till våldsoffren (psykologisk, medicinsk och rättslig hjälp, socialt bistånd, stöd i skolan, tillhandahållande av boendemöjligheter, hjälp att flytta och skydd, utbildning och återintegrering i det sociala livet och arbetslivet).

c) Förfaranden för att tillvarata intressena för barn, särskilt barn som är offer för prostitution, för ungdomar och för kvinnor som blivit offer för våld.

d) Mätning av vad olika våldsformer verkligen innebär för våldsoffren och samhället i Europa, i syfte att få fram lämpliga motåtgärder.

2. Kartläggning, undersökningar och forskning

Mål:

undersöka fenomen som är kopplade till våld

Stödja forskningsverksamhet, undersökningar grundade på kön och ålder och kartläggning rörande våld, bland annat för att

a) utforska och bedöma olika orsaker, omständigheter och mekanismer bakom uppkomsten och ökningen av våld, inbegripet tvång som förmår personer att begå handlingar som tiggeri och stöld,

b) analysera och jämföra befintliga modeller för förebyggande och skydd,

c) utveckla praxis för förebyggande och skydd,

d) bedöma följderna av våldet, också vad gäller hälsa, för såväl våldsoffren som samhället i stort, inklusive de ekonomiska kostnaderna,

e) undersöka möjligheten att skapa filter så att barnpornografi inte kan föras vidare via Internet,

f) genomföra undersökningar av barn som är offer för prostitution, för att bidra till att förebygga denna företeelse genom bättre kännedom om riskfaktorerna.

3. Fältarbete med deltagande av insatsernas mottagare

Mål:

aktivt genomföra testade metoder för förebyggande av och skydd mot våld

Främja genomförande av sådana metoder, fortbildningsmoduler och hjälpinsatser (psykologisk, medicinsk och rättslig hjälp, socialt bistånd, stöd i skolan samt hjälp till återintegrering) i vilka mottagarna deltar direkt.

4. Upprättande av permanenta sektorsöverskridande nätverk

Mål:

stödja och främja både icke-statliga och andra organisationer, inklusive lokala myndigheter (på behörig nivå), vilka är verksamma i kampen mot våld och uppmuntra dem att arbeta tillsammans

Stödja inrättande och förstärkning av sektorsöverskridande nätverk och uppmuntra och stödja samarbete mellan icke-statliga organisationer och andra organisationer och myndigheter, i syfte att höja kunskapsnivån, öka förståelsen för varandras roller och tillhandahålla allsidigt sektorsöverskridande stöd till våldsoffer och personer som tillhör riskgrupper.

Nätverkens verksamhet kommer i synnerhet att avse problemen med våld, med inriktning på att

a) skapa en gemensam ram för analys av våld, inklusive definitionen av olika typer av våld och våldets orsaker och konsekvenser, samt för genomförande av lämpliga sektorsöverskridande motåtgärder,

b) bedöma typ och effektivitet när det gäller åtgärder och praxis för förebyggande och upptäckt av våld och för stöd till våldsoffer, särskilt för att se till att de aldrig utsätts för våld på nytt,

c) främja verksamhet för att komma till rätta med detta problem, både på internationell och nationell nivå.

5. Utbildning och utformning av utbildningspaket

Mål:

utveckla utbildningspaket om förebyggande av våld och om positiv behandling

Utforma och pröva utbildningspaket om och insatser för förebyggande av våld mot barn, ungdomar och kvinnor och om positiv behandling samt konflikthantering; dessa skall vara avsedda att användas i skolor och institutioner för vuxenutbildning samt i föreningar, företag, offentliga institutioner och icke-statliga organisationer.

6. Utveckling och genomförande av behandlingsprogram

Mål:

utveckla och genomföra behandlingsprogram för våldsoffer och personer i riskzonen, t.ex. barn och ungdomar som blir vittnen till våld i hemmet, å ena sidan, och förövarna, å andra sidan, i syfte att förebygga våld

Finna möjliga orsaker, omständigheter och mekanismer bakom våldets uppkomst och ökning, inklusive personliga egenskaper och drivkrafter hos våldsutövare och personer som exploaterar kommersiellt motiverat våld, som sexuell eller icke-sexuell exploatering.

Utveckla, pröva och genomföra behandlingsprogram på grundval av resultaten från ovan nämnda undersökningar.

7. Medvetenhetshöjande insatser riktade till en särskild publik

Mål:

öka den allmänna medvetenheten och kunskapen om våld och av hur våld mot barn, ungdomar och kvinnor kan förebyggas, i syfte att främja nolltolerans mot våld, tillhandahållande av stöd till våldsoffer och riskgrupper samt rapportering av våldsbrott

Bland annat följande typer av insatser kan berättiga till stöd:

a) Utveckling och genomförande av informationsverksamhet och insatser för att öka den allmänna medvetenheten hos barn, ungdomar och kvinnor, särskilt om potentiella risker för våld och sätt att undvika dessa risker. Andra grupper som åtgärderna kunde rikta sig till är särskilda yrkesgrupper som lärare, läkare, ungdomsarbetare, socialarbetare, advokater, polismyndigheter och medier.

b) Utarbetande av gemenskapstäckande informationskällor i syfte att bistå icke-statliga organisationer och myndigheter genom att upplysa dem om var de kan finna offentlig information om våld, om sätt att förebygga våld och om rehabilitering av våldsoffer. Det kan gälla information som sammanställs av statliga, icke-statliga, akademiska och andra källor. Härigenom bör informationen kunna integreras i alla i relevanta informationssystem.

c) Främjande av införande av åtgärder och särskilda tjänster för att öka rapporteringen till myndigheter av våld mot kvinnor, barn och ungdomar och av olika former av handel med barn, ungdomar och kvinnor som syftar till sexuell eller icke-sexuell exploatering.

d) Främjande av informationskampanjer i massmedierna inriktade på att fördöma våld och bistå våldsoffren med psykologiskt, moraliskt och praktiskt stöd.

Utformning av informationsmaterial för att komplettera det material som redan finns, eller för att anpassa det så att det kan användas i andra geografiska områden eller för andra målgrupper, kommer att uppmuntras.

II. KOMPLETTERANDE INSATSER

För att säkra att alla programmets områden täcks in fullständigt, också när det inte finns några förslag (eller lämpliga förslag) för ett visst område, kommer kommissionen att öka sina egna insatser för att fylla ut eventuella luckor.

Följaktligen kommer kompletterande insatser på kommissionens initiativ att finansieras genom programmet, bland annat när det gäller att

a) möjliggöra utarbetandet av våldsindikatorer, för att kunna mäta effekterna av politik och projekt. Detta måste baseras på befintliga erfarenheter av alla former av våld mot barn, ungdomar och kvinnor,

b) införa en metod för regelbunden och permanent insamling av uppgifter, företrädesvis med bistånd av Eurostat, för att mer exakt kunna bedöma förekomsten av våld i unionen,

c) dra politiska slutsatser, överallt där detta är möjligt, av resultaten från finansierade projekt, i syfte att föreslå gemensamma strategier på gemenskapsnivå mot våldet och förstärka rättstillämpningen,

d) analysera och utvärdera finansierade projekt i syfte att förbereda ett europeiskt år mot våld,

e) sprida goda rutiner från finansierade projekt vidare på europeisk nivå; detta kan uppnås genom att bland annat

i) utarbeta och sprida skriftligt material, cd-rom och videofilmer; upprättande av webbplatser; främjande av kampanjer och reklaminslag,

ii) delta i eller organisera utbyte av erfaren personal mellan olika organisationer för att bistå vid genomförandet av nya lösningar eller arbetsmetoder som har visat sig effektiva på annat håll,

iii) göra det möjligt för enskilda icke-statliga organisationer att använda, anpassa eller överföra resultat som erhållits inom ramen för de två Daphneprogrammen, till något annat område av unionen eller en annan kategori av stödmottagare,

iv) inrätta en stödtjänst som skall hjälpa icke-statliga organisationer, särskilt sådana som medverkar för första gången, att utarbeta sina projekt, etablera kontakter med andra partner och använda och dra nytta av det som hittills uppnåtts genom Daphne-programmet,

v) samarbeta så nära som möjligt med massmedier,

f) anordna seminarier för alla intressenter som är inblandade i finansierade projekt, i syfte att förbättra förvaltningen och förmågan att samarbeta i nätverk och att främja utbytet av information,

g) genomföra studier och anordna expertmöten och seminarier i direkt samband med genomförandet av den insats där detta ingår.

Dessutom kan kommissionen i samband med genomförandet av programmet komma att vända sig till organisationer för tekniskt stöd, varvid finansieringen kommer att erhållas inom den samlade finansiella ramen, samt, på samma villkor, till experter.

--------------------------------------------------

Top