Help Print this page 

Document 32004D0787

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 787/2004/EG av den 21 april 2004 om ändring av rådets beslut 96/411/EG och besluten nr 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG samt 2256/2003/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen
  • No longer in force
OJ L 138, 30.4.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 92 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 37 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 25 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/787/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

32004D0787

Europaparlamentets och rådets beslut nr 787/2004/EG av den 21 april 2004 om ändring av rådets beslut 96/411/EG och besluten nr 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG samt 2256/2003/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen

Europeiska unionens officiella tidning nr L 138 , 30/04/2004 s. 0012 - 0016


Europaparlamentets och rådets beslut nr 787/2004/EG

av den 21 april 2004

om ändring av rådets beslut 96/411/EG och besluten nr 276/1999/EG, 1719/1999/EG, 2850/2000/EG, 507/2001/EG, 2235/2002/EG, 2367/2002/EG, 253/2003/EG, 1230/2003/EG samt 2256/2003/EG i syfte att justera referensbeloppen för att beakta utvidgningen av Europeiska unionen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, artiklarna 153.2, 156.1, 157.3, 175.1 och artikel 285 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget [1], och

av följande skäl:

- nr 276/1999/EG av den 25 januari 1999 om antagande av en flerårig handlingsplan på gemenskapsnivå för att främja en säkrare användning av Internet genom att bekämpa olagligt och skadligt innehåll på globala nät [3],

- nr 1719/1999/EG av den 12 juli 1999 om en rad riktlinjer, innefattande fastställande av projekt av gemensamt intresse, för transeuropeiska nät för elektroniskt datautbyte mellan förvaltningar (IDA) [4],

- nr 2850/2000/EG av den 20 december 2000 om upprättande av en gemenskapsram för samarbete om oavsiktlig eller avsiktlig förorening av havet [5],

- nr 507/2001/EG av den 12 mars 2001 om en rad åtgärder gällande det transeuropeiska nätet för insamling, produktion och spridning av statistik över varuhandeln med länder i och utanför gemenskapen (Edicom) [6],

- nr 2235/2002/EG av den 3 december 2002 om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra beskattningssystemens funktion på den inre marknaden (Fiscalisprogrammet 2003-2007) [7],

- nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003-2007 [8],

- nr 253/2003/EG av den 6 februari 2003 om antagande av ett åtgärdsprogram för tullfrågor i gemenskapen (Tull 2007) [9],

- nr 1230/2003/EG av den 26 juni 2003 om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006) [10],

- nr 2256/2003/EG av den 17 november 2003 om antagande av ett flerårigt program (2003-2005) för övervakning av eEurope 2005, spridning av goda arbetsmetoder och förbättrad nät- och informationssäkerhet (MODINIS) [11].

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.4 första stycket i beslut 96/411/EG skall ersättas med följande:

"4. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2003-2007 skall vara 11,65 miljoner euro. 8,65 miljoner euro skall avse perioden 2003-2006.För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007."

Artikel 2

Artikel 1.3 första stycket i beslut nr 276/1999/EG skall ersättas med följande:

"3. Finansieringsramen för genomförandet av denna handlingsplan under perioden från och med den 1 januari 1999 till och med den 31 december 2004 skall vara 39,1 miljoner euro."

Artikel 3

Artikel 12 i beslut nr 1719/1999/EG skall ändras på följande sätt:

1. Rubriken "Finansieringsram" skall ersättas med rubriken "Finansiering".

2. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av gemenskapsåtgärder enligt detta beslut under perioden 2002-2004 skall vara 40,6 miljoner euro."

Artikel 4

Artikel 2 c i beslut nr 2850/2000/EG skall ersättas med följande:

"c) Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut för perioden 2000-2006 fastställs härmed till 12,6 miljoner euro.

De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som fastställs i detta beslut skall föras in i de årliga anslagen för Europeiska unionens budget. De anslag som står till förfogande för varje budgetår skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen."

Artikel 5

Beslut nr 507/2001/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 första stycket skall ersättas med följande:

"Finansieringsramen för genomförandet av de gemenskapsåtgärder som anges i detta beslut under perioden 2001-2005 skall vara 53,6 miljoner euro. En preliminär anslagsfördelning för de åtgärdskategorier som avses i artikel 2 återfinns i bilaga II."

2. Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

Artikel 6

Artikel 10 i beslut nr 2235/2002/EG skall ersättas med följande:

"Artikel 10FinansieringFinansieringsramen för genomförandet av programmet under perioden från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2007 skall vara 67,25 miljoner euro. 51,9 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31 december 2006.För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses vara bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007.De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen."

Artikel 7

Artikel 3 första och andra styckena i beslut nr 2367/2002/EG skall ersättas med följande:

"Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2003-2007 skall vara 220,6 miljoner euro. 170,83 miljoner euro skall avse perioden till och med den 31 december 2006.För perioden från och med den 1 januari 2007 skall det föreslagna beloppet anses bekräftat om det, för den aktuella fasen, överensstämmer med den gällande budgetplanen för perioden från och med den 1 januari 2007."

Artikel 8

Artikel 14 i beslut nr 253/2003/EG skall ersättas med följande:

3. De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen."

Artikel 9

Beslut 1230/2003/EG skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.1 första stycket skall ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta program under perioden 2002-2006 skall vara 250 miljoner euro."

2. Bilagan skall ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Artikel 10

Artikel 4 första och andra styckena i beslut nr 2256/2003/EG skall ersättas med följande:

"Programmet skall omfatta perioden 1 januari 2003-31 december 2005. Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 22,44 miljoner euro."

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

D. Roche

Ordförande

[1] Europaparlamentets yttrande av den 9 mars 2004 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 april 2004.

[2] EGT L 162, 1.7. 1996, s. 14. Beslutet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1919/2002/EG (EGT L 293, 29.10.2002, s. 5).

[3] EGT L 33, 6.2.1999, s. 1. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

[4] EGT L 203, 3.8.1999, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 2046/2002/EG (EGT L 316, 20.11.2002, s. 4).

[5] EGT L 332, 28.12.2000, s. 1.

[6] EGT L 76, 16.3.2001, s. 1.

[7] EGT L 341, 17.12.2002, s. 1.

[8] EGT L 358, 31.12.2002, s. 1.

[9] EUT L 36, 12.2.2003, s. 1.

[10] EUT L 176, 15.7.2003, s. 29.

[11] EUT L 336, 23.12.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

BILAGA I

--------------------------------------------------

BILAGA II

--------------------------------------------------

Top