Help Print this page 

Document 32004D0749

Title and reference
2004/749/EG:Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om allmänna riktlinjer för omfördelningen av medel enligt förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument
  • In force
OJ L 332, 6.11.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 83–83 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/749/oj
Multilingual display
Text

6.11.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/14


RÅDETS BESLUT

av den 21 oktober 2004

om allmänna riktlinjer för omfördelningen av medel enligt förordning (EG) nr 1267/1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument

(2004/749/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (1), särskilt artikel 15 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska rådet godkände vid sitt möte i Köpenhamn den 12 och 13 december 2002 resultatet av de förhandlingar som ledde till att åtta länder som tidigare omfattades av förordning (EG) nr 1267/1999 anslöt sig till gemenskapen 2004. Detta innebär att endast Bulgarien och Rumänien kommer att få fördel av åtagandena inom ramen för den förordningen under perioden 2004–2006.

(2)

Genom att godkänna de färdplaner som kommissionen föreslagit för Bulgarien och Rumänien beslutade Europeiska rådet vid sitt möte i Köpenhamn, genom allmänna riktlinjer för omfördelning, att omfördelningskvoten skulle fastställas till 30/70 i samband med det Phareprogram som inrättas genom rådets förordning (EEG) nr 3906/89 av den 18 december 1989 om ekonomiskt stöd till Ungern och Polen (2), det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruket och landsbygdens utveckling (Sapard) som inrättas genom rådets förordning (EG) nr 1268/1999 (3) och det strukturpolitiska föranslutningsinstrument (Ispa) som inrättas genom förordning (EG) nr 1267/1999.

(3)

Enligt artikel 15 första stycket i förordning (EG) nr 1267/1999 skall omfördelningen göras på grundval av Bulgariens och Rumäniens behov och deras förmåga att tillgodogöra sig stödet samt på grundval av de kriterier som anges i artikel 4 i den förordningen.

(4)

Eftersom kvoten på 30/70 avser hela treårsperioden 2004–2006 bör det ges möjlighet till en årlig vägledande fördelning av de totala medlen som överensstämmer med denna kvot.

(5)

De allmänna riktlinjerna för omfördelningen av medel mellan de kvarvarande mottagarländerna, dvs. Bulgarien och Rumänien, bör således vara att en kvot på 30/70 tillämpas under hela treårsperioden 2004–2006 och en årlig vägledande fördelning av de totala medlen fastställas inom ett intervall som är förenligt med den totala kvoten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Med tillämpning av de allmänna riktlinjerna för treårsperioden 2004–2006 skall medlen enligt förordning (EG) nr 1267/1999 omfördelas mellan Bulgarien och Rumänien enligt en kvot på 30/70, vilken skall vara tillämplig för hela perioden.

Under den treårsperiod som anges i första stycket skall den årliga fördelningen av medlen enligt förordning (EG) nr 1267/1999 fastställas på grundval av en vägledande kvot på 65–75 % av de totala medlen för Rumänien och en kvot på 25–35 % av de totala medlen för Bulgarien.

Utfärdat i Luxemburg den 21 oktober 2004.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande


(1)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 1).

(2)  EGT L 375, 23.12.1989, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.

(3)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 769/2004.


Top