Help Print this page 

Document 32004D0701

Title and reference
2004/701/EG, Euratom:Rådets beslut av den 11 oktober 2004 om ändring av rådets arbetsordning
  • In force
OJ L 319, 20.10.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 1–2 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/701/oj
Multilingual display
Text

20.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 319/15


RÅDETS BESLUT

av den 11 oktober 2004

om ändring av rådets arbetsordning

(2004/701/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 121.3,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1,

med beaktande av artikel 12 i akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen ändrades med verkan från och med den 1 november 2004 bestämmelserna om viktning av rådets röster i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och fördraget om Europeiska unionen.

(2)

Enligt artikel 205.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 118.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen samt artikel 23.2 tredje stycket och artikel 34.3 i fördraget om Europeiska unionen, ändrade genom ovan nämnda anslutningsakt, får en rådsmedlem, när rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet, begära en kontroll av att de medlemsstater som utgör denna kvalificerade majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totalbefolkning. Tillämpningsföreskrifter för dessa bestämmelser måste fastställas.

(3)

I detta syfte bör varje medlemsstats totalbefolkning fastställas för ett år i enlighet med uppgifterna från Europeiska gemenskapernas statistikkontor, och en årlig uppdatering av siffrorna bör föreskrivas.

(4)

I punkt IV A i ”Recommendations for the 2000 Censuses of Population and Housing in the ECE Region” som har utfärdats gemensamt av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa och Europeiska gemenskapernas statistikkontor definieras begreppet en stats totalbefolkning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets arbetsordning av den 22 mars 2004 (2004/338/EG, Euratom) (2) ändras på följande sätt:

1.

I artikel 11 skall följande punkt läggas till:

”5.   När rådet skall fatta ett beslut som kräver kvalificerad majoritet skall det, om en rådsmedlem begär detta, kontrolleras att de medlemsstater som utgör denna majoritet motsvarar minst 62 % av unionens totalbefolkning beräknad i enlighet med befolkningssiffrorna i artikel 1 i bilaga IIa”.

2.

Efter bilaga II skall följande bilaga införas:

”BILAGA IIa

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BESTÄMMELSERNA OM VIKTNING AV RÖSTERNA I RÅDET

Artikel 1

För tillämpningen av artikel 205.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 118.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen samt artikel 23.2 tredje stycket och artikel 34.3 i fördraget om Europeiska unionen för perioden den 1 november 2004–den 31 december 2005 skall totalbefolkningen i varje medlemsstat anges enligt följande:

Medlemsstat

Befolkning

(× 1 000)

Tyskland

82 531,7

Frankrike

61 684,7

Förenade kungariket

59 651,5

Italien

57 888,2

Spanien

42 345,3

Polen

38 190,6

Nederländerna

16 258,0

Grekland

11 041,1

Portugal

10 474,7

Belgien

10 396,4

Tjeckien

10 211,5

Ungern

10 116,7

Sverige

8 975,7

Österrike

8 114,0

Danmark

5 397,6

Slovakien

5 380,1

Finland

5 219,7

Irland

4 027,5

Litauen

3 445,9

Lettland

2 319,2

Slovenien

1 996,4

Estland

1 350,6

Cypern

730,4

Luxemburg

451,6

Malta

399,9

Totalt

458 599,0

tröskel (62 %)

284 331,4

Artikel 2

1.   Före den 1 september varje år skall medlemsstaterna till Europeiska gemenskapernas statistikkontor överföra de uppgifter om deras totalbefolkning som är aktuella den 1 januari innevarande år.

2.   Rådet skall, i enlighet med Europeiska gemenskapernas statistikkontors tillgängliga uppgifter för den 30 september föregående år, anpassa sifferuppgifterna i artikel 1 med verkan från den 1 januari varje år. Beslutet skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 november 2004.

Utfärdat i Luxemburg den 11 oktober 2004.

På rådets vägnar

B. R. BOT

Ordförande


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 106, 15.4.2004, s. 22.


Top