Help Print this page 

Document 32004D0654

Title and reference
2004/654/EG: Rådets beslut av den 27 maj 2004 om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2007
  • In force
OJ L 299, 24.9.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 272–272 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 158 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/654/oj
Multilingual display
Text

24.9.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/19


RÅDETS BESLUT

av den 27 maj 2004

om att utse den europeiska kulturhuvudstaden 2007

(2004/654/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” för åren 2005 till 2019 (1), särskilt artikel 2.3 och artikel 4 i detta,

med beaktande av juryns rapport från april 2004 framlagd för kommissionen, Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 2.2 i beslut nr 1419/1999/EG,

med beaktande av kommissionens rekommendation av den 30 april 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Luxemburg skall utses till europeisk kulturhuvudstad 2007 i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 2

Sibiu skall utses till europeisk kulturhuvudstad 2007 i enlighet med artikel 4 i beslut nr 1419/1999/EG.

Artikel 3

De båda utsedda städerna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att artiklarna 1 och 5 i beslut nr 1419/1999/EG genomförs på ett effektivt sätt.

Utfärdat i Bryssel 27 maj 2004.

På rådets vägnar

J. O'DONOGHUE

Ordförande


(1)  EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.


Top