Help Print this page 

Document 32004D0626

Title and reference
Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2004/EG av den 31 mars 2004 om ändring av beslut nr 508/2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 99, 3.4.2004, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 22 - 22

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/626(1)/oj
Multilingual display
Text

3.4.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 626/2004/EG

av den 31 mars 2004

om ändring av beslut nr 508/2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättade av Kultur 2000-programmet (3) infördes ett enhetligt instrument för finansiering och programplanering för samarbete på kulturområdet för perioden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2004.

(2)

Det är viktigt att säkerställa fortsatta gemenskapsåtgärder på kulturområdet inom ramen för de uppgifter som gemenskapen tilldelats genom artikel 151 i fördraget.

(3)

Kultur 2000-programmet bör därför förlängas med ytterligare två år till och med den 31 december 2006.

(4)

Översynen av budgetplanen med hänsyn till utvidgningen föreskriver ett högre tak för kategori 3, vilket måste respekteras av den lagstiftande myndigheten när befintliga program förlängs.

(5)

Det är mycket viktigt att kommissionen senast den 31 december 2005 lägger fram en fullständig och detaljerad utvärderingsrapport avseende Kultur 2000-programmet, så att Europaparlamentet och rådet kan bedöma förslaget till nytt ramprogram för gemenskapsåtgärder inom kulturområdet, som enligt planerna skall läggas fram under 2004 med planerad start 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 508/2000/EG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 första stycket skall datumet den 31 december 2004 ersättas med datumet den 31 december 2006.

2.

I artikel 3 första stycket skall beloppet 167 miljoner euro ersättas med beloppet 236,5 miljoner euro.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i Strasbourg den 31 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

P. COX

Ordförande

På rådets vägnar

D. ROCHE

Ordförande


(1)  EUT C 23, 27.1.2004, s. 20.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 16 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 8 mars 2004.

(3)  EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.


Top