Help Print this page 

Document 32003R2277

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 av den 22 december 2003 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)

OJ L 336, 23.12.2003, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 685 - 691
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 126 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 126 - 132

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2277/oj
Multilingual display
Text

32003R2277

Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003 av den 22 december 2003 om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 336 , 23/12/2003 s. 0068 - 0074


Kommissionens förordning (EG) nr 2277/2003

av den 22 december 2003

om ändring av bilagorna I och II till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) Förteckningarna över foderråvaror, fodertillsatser, vissa ämnen som används i djurfoder och processtekniska hjälpmedel som används i foder i delarna C och D i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 har setts över i enlighet med punkt 4.15 i del B i bilaga I till samma förordning.

(2) Vissa konventionella foderråvaror av vegetabiliskt ursprung är inte längre nödvändiga i ekologiskt jordbruk i gemenskapen. De flesta konventionella foderråvaror och särskilt proteingrödor är dock fortfarande oumbärliga, åtminstone i vissa medlemsstater. Konventionella mjölkbiprodukter är dessutom fortfarande nödvändiga i ekologiskt jordbruk och fler mineraler krävs för att de ekologiskt uppfödda djurens välbefinnande ska kunna garanteras.

(3) Vissa konserveringsmedel får endast användas i ekologiskt lantbruk som fodertillsatser för ensilage. I vissa medlemsstater är det dock även nödvändigt att använda de substanserna för att konservera grödor. Av tekniska skäl behövs dessutom fler fodertillsatser från gruppen bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel.

(4) Förteckningarna över foderråvaror och fodertillsatser bör därför ändras.

(5) Harmoniserade regler för ekologisk djuruppfödning är en ny företeelse. Genmaterialet hos de olika ekologiskt uppfödda djurarterna är fortfarande litet. Vad beträffar fjäderfä omfattar dessutom produktionssystemen olika faser som i regel förvaltas av olika specialiserade sektorer. På grund av komplexiteten hos dessa system är hela den ekologiska produktionscykeln för fjäderfä ännu inte fullständig i någon medlemsstat. För att kunna garantera tillräcklig biologisk mångfald hos ekologiskt uppfödda djur och för att underlätta den ekologiska djuruppfödningens utveckling är det nödvändigt att förlänga den övergångsperiod under vilken konventionella djur får införlivas i ett ekologiskt produktionssystem.

(6) För att komplettera den naturliga tillväxten och för att förnya en hjord eller besättning bör särskild uppmärksamhet ägnas konventionella raser som riskerar att försvinna från djurhållningen.

(7) En av principerna i ekologiskt lantbruk är att se till att det finns en koppling mellan djuruppfödningen och den odlade jorden. För alla ekologiskt uppfödda djurarter bör fodret till största delen komma från den egna ekologiska gården eller, om detta inte är möjligt, ha framställts i samarbete med andra ekologiska gårdar.

(8) Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2092/91 bör ändras i enlighet med detta.

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

BILAGA

1. Del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 3.4 skall ersättas med följande:

"Som ett andra undantag är det tillåtet - när en hjord eller en besättning sätts samman för första gången och ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal - att införliva icke-ekologiskt uppfödda djur i en enhet med ekologisk produktion på följande villkor:

- Värphöns får vara högst arton veckor gamla.

- Fjäderfä för köttproduktion skall vara yngre än tre dagar.

- Unga bufflar för avel skall vara yngre än sex månader.

- Kalvar och föl för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i den här förordningen så snart de är avvanda, och i varje fall skall de vara yngre än sex månader.

- Lamm och killingar för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i den här förordningen så snart de är avvanda, och i varje fall skall de vara yngre än 60 dagar.

- Smågrisar för avel skall födas upp enligt bestämmelserna i denna förordning så snart de är avvanda, och de skall väga mindre än 35 kg."

b) Punkt 3.5 skall ersättas med följande:

"Detta undantag skall godkännas på förhand av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet och skall tillämpas under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2004."

c) Punkt 3.6 skall ersättas med följande:

"Som ett tredje undantag skall förnyelse eller ny sammansättning av hjorden eller besättningen godkännas av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet när ekologiskt uppfödda djur inte finns att tillgå, i följande fall:

a) Hög dödlighet bland djuren orsakad av omständigheter som har att göra med djurens hälsa eller med katastrofer.

b) Värphöns som är högst 18 veckor gamla.

c) Fjäderfä avsedda för köttproduktion som är yngre än tre dagar.

d) Smågrisar så snart de är avvanda och med en vikt som understiger 35 kg.

Fallen enligt led b, c och d godkänns under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2004."

d) Punkt 3.10 skall ersättas med följande:

"Dessa procentsatser får ökas, upp till 40 % efter utlåtande och godkännande från kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i följande speciella fall:

- Vid en väsentlig utökning av uppfödningsenheten.

- Vid byte av djurras.

- Vid utveckling av en ny djurspecialisering.

- När raser riskerar att försvinna från djurhållningen. Djur av dessa raser behöver inte nödvändigtvis vara unga djur utan avkomma."

e) Punkt 4.3 skall ersättas med följande:

"Dessutom skall djuren födas upp i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, och utfodras med foder från den egna enheten eller, när detta inte är möjligt, med foder från andra enheter eller företag som följer bestämmelserna i denna förordning. Dessutom skall minst 50 % av fodret till växtätare, utom under den period varje år då djuren växlar betesområde, komma från den egna enheten eller, när detta inte är möjligt, vara framställt i samarbete med andra ekologiska gårdar."

f) Punkt 4.8 skall ersättas med följande:

"Trots vad som sägs i punkt 4.2 och under en övergångsperiod som löper ut den 24 augusti 2005, är det tillåtet att använda en begränsad andel konventionellt foder om uppfödarna på ett för medlemsstatens kontrollorgan eller kontrollmyndighet tillfredsställande sätt kan visa att de inte är i stånd att skaffa fram uteslutande ekologiskt producerat foder. Den högsta tillåtna procentandelen konventionellt foder per år skall vara 10 % för växtätare och 20 % för andra arter. Dessa procentandelar skall beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter. Den högsta tillåtna procentandelen konventionellt foder i den dagliga foderransonen, utom under den period varje år då djuren växlar betesområde, skall vara 25 % beräknad på torrsubstansinnehållet."

g) Punkt 4.10 skall utgå.

h) Punkt 4.17 skall ersättas med följande:

"Endast produkter som förtecknas i del D avsnitt 1.3 (enzymer), 1.4 (mikroorganismer), 1.5 (konserveringsmedel), 1.6 (bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel), 1.7 (antioxidationsmedel), 1.8 (ensileringstillsatser), 2 (vissa produkter som används i djurfoder) och 3 (processtekniska hjälpmedel för foder) i bilaga II får användas i djurfoder för de ändamål som anges för ovannämnda kategorier. Antibiotika, koccidiostatika, läkemedel, tillväxtfrämjande medel eller andra ämnen som är avsedda att stimulera tillväxt eller produktion får inte användas i djurfoder."

2. Del C i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:

"1. Foderråvaror av vegetabiliskt ursprung

1.1 Spannmål, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Havre, havregryn, havrefodermjöl, havreskal och havrekli; korn, kornprotein och kornfodermjöl; risgroddsexpeller; hirs; råg och rågfodermjöl; durra; vete, vetefodermjöl, vetekli, veteglutenfoder, vetegluten och vetegroddar; speltvete; rågvete; majs, majskli, majsfodermjöl, majsgroddsexpeller och majsgluten; maltgroddar; drav.

1.2 Oljehaltiga frön eller frukter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Rapsfrön, rapsexpeller och rapsskal; sojabönor, rostade sojabönor, sojabönsexpeller och sojabönskal; solrosfrön och solrosfröexpeller; bomullsfrön och bomullsfröexpeller; linfrön och linfröexpeller; sesamfröexpeller; palmkärnexpeller; pumpfröexpeller; oliver, olivpressmassa, vegetabiliska oljor (från fysikalisk extraktion).

1.3 Frön från baljväxter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Kikärter (frö, fodermjöl och kli); Ervum ervilia (frö, fodermjöl och kli); Lathyrus sativus (frö som genomgått värmebehandling, fodermjöl och kli); ärter (frö, fodermjöl; kli); bondböna (frö, fodermjöl och kli); åkerböna (frö, fodermjöl och kli); vicker (frö, fodermjöl och kli) och lupin (frö, fodermjöl och kli).

1.4 Stamknölar, rotfrukter och rötter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Sockerbetsmassa, potatis, rotknöl av sötpotatis, poptatispulpa (biprodukt från extraktion av potatisstärkelse), potatisstärkelse, potatisprotein och maniok.

1.5 Andra frön och frukter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Johannesbröd, johannesbrödskidor och mjöl därav, pumpa, citruspressmassa; äpplen, kvittenfrukter, päron, persikor, fikon, druvor och pressmassa från dessa frukter; kastanjer, valnötsexpeller, hasselnötsexpeller; kakaobönskal och kakaobönsexpeller; ekollon.

1.6 Vallfoder och grovfoder. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Lusern, lusernmjöl, klöver, klövermjöl, gräs (från foderväxter), gräsmjöl, hö, ensilage, halm från spannmål och rotfrukter till foder.

1.7 Andra växter, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Melass, algmjöl (erhålls genom torkning och krossning av alger, som tvättas för att minska jodhalten), pulver och extrakt från växter, vegetabiliskt proteinextrakt (endast till ungdjur), kryddor och örter.

1.8 Följande foderråvaror får användas till och med den 30 juni 2004: riskorn, brutet ris, riskli, rågskalmjöl, rågkli, rybsexpeller, rybsskal och tapioka.

2. Foderråvaror av animaliskt ursprung

2.1 Mjölk- och mejeriprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Obehandlad mjölk (enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 92/46/EEG(1), mjölkpulver, skummjölk, skummjölkspulver, kärnmjölk, kärnmjölkspulver, vassla, vasslepulver, vasslepulver med låg sockerhalt, vassleproteinpulver (extraherat genom fysikalisk behandling), kaseinpulver, laktospulver, ostmassa och filmjölk.

2.2 Fisk och andra havsdjur, produkter och biprodukter. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Fisk, fiskolja och torskleverolja, ej raffinerad. Autolysater, hydrolysater och proteolysater från fisk, blötdjur eller kräftdjur som erhållits genom enzymprocess, i löslig eller icke-löslig form, enbart för ungdjur. Fiskmjöl.

2.3 Ägg och äggprodukter för utfodring av fjäderfä, helst från den egna anläggningen.

3. Foderråvaror av mineraliskt ursprung.

Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Natrium:

havssalt, ej raffinerat

bergssalt, obearbetat från gruva

natriumsulfat

natriumkarbonat

natriumbikarbonat

natriumklorid

Kalium:

kaliumklorid

Kalcium:

märgel

skal av vattendjur (inbegripet ben av bläckfisk)

kalciumkarbonat

kalciumlaktat

kalciumglukonat

Fosfor:

avfluorerat dikalciumfosfat

avfluorerat monokalciumfosfat

mononatriumfosfat

kalciummagnesiumfosfat

kalciumnatriumfosfat

Magnesium:

magnesiumoxid (vattenfri magnesia)

magnesiumsulfat

magnesiumklorid

magnesiumkarbonat

magnesiumfosfat

Svavel:

Natriumsulfat

Dikalciumfosfat utfällt ur ben får användas till och med den 30 juni 2004."

3. Del D i bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:

"1. Fodertillsatser

1.1 Spårelement. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

E1 Järn:

järn(II)karbonat

järn(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

järn(III)oxid

E2 Jod:

kalciumjodat, vattenfritt

kalciumjodat, hexahydrat

natriumjodid

E3 Kobolt:

kobolt(II)sulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

basiskt kobolt(II)karbonat, monohydrat

E4 Koppar:

koppar(II)oxid

basiskt koppar(II)karbonat, monohydrat

koppar(II)sulfat, pentahydrat

E5 Mangan:

mangan(II)karbonat

manganoxid och mangan(III)oxid

mangan(II)sulfat, mono- och/eller tetrahydrat

E6 Zink:

zinkkarbonat

zinkoxid

zinksulfat, monohydrat och/eller heptahydrat

E7 Molybden:

ammoniummolybdat, natriummolybdat

E8 Selen:

natriumselenat

natriumselenit

1.2 Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefinierade ämnen med likartad verkan. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Vitaminer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG(2):

- helst vitaminer som härstammar från råvaror som ingår naturligt i fodret, eller

- syntetiskt framställda vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer endast för icke idisslare.

Genom undantag från första stycket och under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2005, får den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat tillåta användning av syntetiska A-, D- och E-vitaminer för idisslare förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

- De syntetiska vitaminerna är identiska med naturliga vitaminer.

- Tillståndet från medlemsstaten är grundat på väl definierade kriterier och har anmälts till kommissionen.

Producenterna kan bara komma i åtnjutande av detta tillstånd om de på ett för medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan tillfredsställande sätt visat att djurens hälsa och välbefinnande inte kan garanteras utan användning av dessa syntetiska vitaminer.

1.3 Enzymer. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Enzymer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.

1.4 Mikroorganismer. Endast följande mikroorganismer ingår i denna kategori:

Mikroorganismer som är tillåtna enligt direktiv 70/524/EEG.

1.5 Konserveringsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

E 200 Sorbinsyra

E 236 Myrsyra

E 260 Ättiksyra

E 270 Mjölksyra

E 280 Propionsyra

E 330 Citronsyra

Användningen av mjölksyra, myrsyra, propionsyra och ättiksyra vid produktionen av ensilage är endast tillåten om väderförhållandena inte tillåter tillräcklig fermentering.

1.6 Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

E 470 Kalciumstearat av naturligt ursprung

E 551b Silikagel

E 551c Kiselgur

E 558 Bentonit

E 559 Kaolinleror

E 560 Naturliga blandningar av stearit och klorit

E 561 Vermiculit

E 562 Sepiolit

E 599 Perlit

1.7 Antioxidationsmedel. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

E 306 Tokoferolrika extrakt av naturligt ursprung

1.8 Ensileringstillsatser. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

Från och med den 19 oktober 2004, enzymer, jäst och bakterier som tillåts enligt förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser

2. Vissa produkter som används i djurfoder

Endast följande produkt ingår i denna kategori:

Bryggerijäst

3. 3. Processtekniska hjälpmedel som används i foder

3.1 Processtekniska hjälpmedel för ensilage. Endast följande ämnen ingår i denna kategori:

- Havssalt, grovt bergsalt, vassla, socker, sockerbetsmassa, mjöl av spannmål och melass.

- Till och med den 18 oktober 2004, enzymer, jäst samt mjölksyre-, ättiksyre-, myrsyre- och propionsyrebakterier."

(1) EGT L 268, 14.9.1992, s. 1.

(2) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiv 70/524/EEG kommer att upphävas med verkan från och med den 19 oktober 2004. Från och med det datumet skall Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268, 18.10.2003, s. 29), tillämpas.

Top