Help Print this page 

Document 32003R2211

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 2211/2003 av den 15 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004 och om förlängning av den förordningen till och med den 31 december 2005
  • In force
OJ L 332, 19.12.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 015 P. 22 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 41 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 221 - 222

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2211/oj
Multilingual display
Text

32003R2211

Rådets förordning (EG) nr 2211/2003 av den 15 december 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002–31 december 2004 och om förlängning av den förordningen till och med den 31 december 2005

Europeiska unionens officiella tidning nr L 332 , 19/12/2003 s. 0001 - 0002


Rådets förordning (EG) nr 2211/2003

av den 15 december 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari 2002-31 december 2004 och om förlängning av den förordningen till och med den 31 december 2005

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Gemenskapen har sedan 1971 beviljat utvecklingsländerna handelsförmåner inom ramen för sin ordning med allmänna tullförmåner.

(2) Den gemensamma handelspolitiken måste stämma överens med och befästa utvecklingspolitikens mål, särskilt utrotandet av fattigdom och främjandet av en hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

(3) De multilaterala handelsförhandlingar som inleddes vid Världshandelsorganisationens fjärde ministerkonferens i Doha i november 2001 har inte slutförts. Det är således för tidigt att fastställa riktlinjer för tillämpningen av ordningen under perioden 2005-2014, vilket är ett tungt vägande skäl för att förlänga den gällande ordningen med ytterligare ett år, i enlighet med de riktlinjer som angavs i kommissionens meddelande till rådet av den 1 juni 1994. Ordningen för narkotika måste utvärderas. Vidare kommer en sådan förlängning att göra det möjligt för kandidatstater, vars anslutning förväntas ske 2004, att fullt ut involveras i utarbetandet av en ny ordning med tullförmåner.

(4) Det framgår av de erfarenheter som gjorts i samband med genomförandet av förordning (EG) nr 2501/2001(3) att vissa bestämmelser i den förordningen måste ändras.

(5) I april 2003 förpliktigade sig rådet och kommissionen att undersöka vilka ändringar av den årliga mekanismen för uteslutande av förmånsländer och förmånssektorer till följd av deras utveckling (s.k. gradering) som var nödvändiga, med beaktande av behovet att stödja utvecklingen av hållbar och konkurrenskraftig produktion, inklusive, bland annat, en eventuell justering av graderingssystemet för andra odlingar än narkotikaodlingar. I väntan på eventuella ändringar i den framtida ordningen med allmänna tullförmåner, bör artikel 12 i förordning (EG) nr 2501/2001 ändras för att undvika alla negativa följder för förmånsländer som har så små handelsvolymer inom ramen för ordningen med allmänna tullförmåner att detta gör dem känsliga för alla ändringar av tullförmånerna.

(6) För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i de utvecklingsländer som omfattas av ordningen med allmänna tullförmåner bör den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter förstärkas, så att den uppmuntrar till en gradvis integrering av normerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) förklaring.

(7) Följaktligen bör förordning (EG) nr 2501/2001 ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2501/2001 ändras härmed på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall "och 2004" ersättas med ", 2004 och 2005".

2. I slutet av artikel 6 a skall ordet "tullkvoter" ersättas med "tullkvoter som antagits inom ramen för artikel 26 i fördraget eller bilaga VII till förordning (EEG) nr 2658/87".

3. Artikel 12.3 skall ersättas med följande:

"3. Kommissionen skall, på grundval av senast tillgängliga uppgifter per den 1 september varje år, fastställa vilka sektorer som uppfyller villkoren i punkterna 1 och 2. Punkterna 1 och 2 skall emellertid inte vara tillämpliga på förmånsländer vars export till gemenskapen under minst ett av de tre år som avses i punkterna 1 och 2 utgör mindre än 1 % av värdet av den totala importen till gemenskapen av de produkter som omfattas av gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner. De tullförmåner som dragits in i enlighet med kolumn D i bilaga I skall återinföras."

4. Artikel 14.2 skall ersättas med följande:

"2. Den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter får beviljas ett land

a) vars nationella lagstiftning införlivar huvudinnehållet av de normer som fastställs i ILO-konventionerna nr 29 och 105 rörande avskaffande av tvångsarbete, nr 87 och 98 rörande föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt, nr 100 och 111 rörande icke-diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, samt nr 138 och 182 rörande avskaffande av barnarbete, och som faktiskt tillämpar denna lagstiftning, eller

b) vars nationella lagstiftning införlivar huvudinnehållet i de normer som avses i a, och vilka i sin tillämpning av dem är involverade på ett tydligt och betydande sätt, inklusive alla tillgängliga medel som anges i de relevanta ILO-konventionerna, med största möjliga hänsyn till ILO:s utvärdering av situationen.

När det gäller det fall som anges i b får ordningen beviljas för en begränsad tidsperiod, och en förutsättning för att ordningen skall kunna förlängas skall vara att förmånslandet bevisar att det gjorts framsteg på detta område. Bedömningen av sådana framsteg skall göras i enlighet med bestämmelserna i det samförståndsavtal som skall godkännas av myndigheterna i förmånslandet."

5. I artikel 25.4 skall "2004" ersättas med "2005".

6. I artikel 41.2 skall "2004" ersättas med "2005".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2003.

På rådets vägnar

A. Marzano

Ordförande

(1) Yttrande av den 4 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrande av den 10 december 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 346, 31.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1686/2003 (EUT L 240, 26.9.2003, s. 8).

Top