Help Print this page 

Document 32003R1701

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 av den 24 september 2003 om anpassning av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma luftfartsbestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj
Multilingual display
Text

32003R1701

Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 av den 24 september 2003 om anpassning av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma luftfartsbestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 243 , 27/09/2003 s. 0005 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003

av den 24 september 2003

om anpassning av artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 om fastställande av gemensamma luftfartsbestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma luftfartsbestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet(1), särskilt artikel 6.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1592/2002 kräver att produkter, delar och anordningar skall uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till Konventionen angående internationell civil luftfart (nedan kallad "Chicagokonventionen") i den lydelse den hade i november 1999, med undantag för dess tillägg.

(2) Chicagokonventionen och dess bilagor har ändrats sedan förordning (EG) nr 1592/2002 antogs, vilket gör att artikel 6.1 i förordningen måste anpassas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 54.3 i samma förordning.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som anges i artikel 54 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 6 i förordning (EG) nr 1592/2002 ersätts första punkten av följande:

"1. Produkter, delar och anordningar skall uppfylla miljöskyddskraven i bilaga 16 till Chicagokonventionen i den lydelse den hade i mars 2002 för volym I och i november 1999 för volym II, med undantag för dess tillägg."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.

Top