Help Print this page 

Document 32003R1652

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1652/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet
  • No longer in force
OJ L 245, 29.9.2003, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 210 - 212

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1652/oj
Multilingual display
Text

32003R1652

Rådets förordning (EG) nr 1652/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Europeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0033 - 0035


Rådets förordning (EG) nr 1652/2003

av den 18 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 284 och 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Vissa av bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(4) bör bringas i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5) (nedan kallad "den allmänna budgetförordningen"), särskilt artikel 185 i denna.

(2) De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget är fastställda i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(6).

(3) Vid antagandet av förordning (EG) nr 1049/2001 enades de tre institutionerna om en gemensam förklaring om att likartade byråer och organ skall införa regler som är förenliga med förordningen.

(4) Förordning (EG) nr 1035/97 bör således kompletteras med de bestämmelser som krävs för att göra förordning (EG) nr 1049/2001 tillämplig på Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet samt med en bestämmelse om överklagande när en begäran om tillgång till handlingar avslås.

(5) Förordning (EG) nr 1035/97 bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1035/97 ändras härmed på följande sätt:

1) Artikel 2.2 g skall ersättas med följande:

"g) offentliggöra en årlig rapport om situationen när det gäller rasism och främlingsfientlighet i gemenskapen och samtidigt uppmärksamma exempel på god praxis samt offentliggöra en årsrapport om centrumets verksamhet."

2) Följande artikel skall införas:

"Artikel 5a

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(7) skall tillämpas på de handlingar som finns hos centrumet.

2. Styrelsen skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 inom sex månader från och med ikraftträdandedagen för rådets förordning (EG) nr 1652/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1035/97 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet(8).

3. De beslut som fattas av centrumet i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget."

3) Artikel 8 ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 skall

i) led b ersättas med följande:

"b) godkänna de två årsrapporter som avses i artikel 2.2 g och centrumets slutsatser och yttranden och överlämna dem till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och till Regionkommittén, samt se till de två årsrapporter som avses i artikel 2.2 g offentliggörs; årsrapporten om centrumets verksamhet skall senast den 15 juni överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén."

ii) led e utgå.

b) Följande punkt skall införas:

"5. Centrumet skall varje år till budgetmyndigheten översända alla uppgifter som rör utvärderingsresultaten."

4) Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

Upprättande av budgeten

1. För varje budgetår, vilket skall motsvara kalenderåret, skall det upprättas en beräkning av centrumets inkomster och utgifter, vilka skall tas upp i centrumets budget.

2. Det skall råda balans mellan inkomster och utgifter i centrumets budget.

3. Utan att det påverkar övriga medel skall centrumets inkomster omfatta

a) ett bidrag från gemenskapen som förs in i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt),

b) betalningar för utförda tjänster,

c) eventuella ekonomiska bidrag från de organisationer som avses i artikel 7, och

d) eventuella frivilliga ekonomiska bidrag från medlemsstaterna.

4. Centrumets utgifter skall bland annat omfatta personalens löner, administrativa kostnader, kostnader för infrastruktur, driftskostnader och kostnader som hänför sig till avtal som ingås med de institutioner eller organ som ingår i Raxen samt utgifter i samband med avtal med tredje man.

5. Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av direktören, upprätta en beräkning av centrumets inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen översända denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

6. Kommissionen skall, tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget, översända denna beräkning till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade 'budgetmyndigheten').

7. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten, och som den skall förelägga budgetmyndigheten enligt artikel 272 i fördraget.

8. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till centrumet.

Budgetmyndigheten skall fastställa centrumets tjänsteförteckning.

9. Styrelsen skall fastställa centrumets budget. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

10. Styrelsen skall så snart som möjligt underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt projekt som rör fast egendom, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den översända detta yttrande till styrelsen inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet."

5) Följande artikel skall införas:

"Artikel 12a

Genomförande av budgeten

1. Direktören skall genomföra centrumets budget.

2. Senast den 1 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall centrumets räkenskapsförare översända till kommissionens räkenskapsförare de preliminära räkenskaperna, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3. Senast den 31 mars efter utgången av det berörda budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare översända till revisionsrätten centrumets preliminära räkenskaper, en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall direktören ansvara för upprättandet av de slutliga räkenskaperna och översända dem till styrelsen för ett yttrande.

5. Styrelsen skall avge ett yttrande om centrumets slutliga räkenskaper.

6. Senast den 1 juli efter utgången av det berörda budgetåret skall centrumets direktör översända de slutliga räkenskaperna, tillsammans med styrelsens yttrande, till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8. Senast den 30 september skall direktören översända till revisionsrätten ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9. Direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som är nödvändiga för beviljandet av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår n.

11. Styrelsen skall anta centrumets finansiella regler efter samråd med kommissionen. Vid utformningen av dessa regler får styrelsen avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(9), endast om centrumets särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 73.

(2) Yttrandet avgivet den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EGT L 151, 10.6.1997, s. 1.

(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, med rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(6) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(7) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8) EUT L 245, 29.9.2003, s. 33.

(9) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72, med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top