Help Print this page 

Document 32003R1641

Title and reference
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 av den 22 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning
  • No longer in force
OJ L 245, 29.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 611 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 58 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 58 - 60

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1641/oj
Multilingual display
Text

32003R1641

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 av den 22 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Europeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0001 - 0003


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003

av den 22 juli 2003

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(5), bör bringas i överensstämmelse med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (nedan kallad "den allmänna budgetförordningen"), särskilt artikel 185 i denna(6).

(2) De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(7).

(3) Vid antagandet av förordning (EG) nr 1049/2001 enades de tre institutionerna om en gemensam förklaring om att likartade byråer och organ skall införa regler som är förenliga med den förordningen.

(4) I förordning (EEG) nr 1210/90 bör därför nödvändiga bestämmelser införas för att göra förordning (EG) nr 1049/2001 tillämplig på Europeiska miljöbyrån, liksom en bestämmelse om överklagande i fall där tillgång till handlingar avslås.

(5) Förordning (EEG) nr 1210/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1210/90 ändras på följande sätt:

1) Artikel 6 skall ersättas med följande:

"Artikel 6

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(8) skall tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

2. Inom sex månader efter det att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003 av den 22 juli 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(9) trätt i kraft skall styrelsen anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001.

3. Mot beslut som fattas av byrån med tillämpning av artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan klagomål framföras till ombudsmannen eller talan väckas vid domstolen på de villkor som föreskrivs i artiklarna 195 och 230 i fördraget."

2) I artikel 8

a) skall punkt 6 ersättas med följande:

"6. Styrelsen skall anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna."

b) skall följande punkt läggas till:

"7. Byrån skall varje år till budgetmyndigheten överlämna all relevant information om resultaten av utvärderingsförfarandena."

3) Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

1. Varje år skall styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av den verkställande direktören, upprätta en beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars skall styrelsen överlämna denna beräkning, som också skall innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2. Beräkningen skall överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade 'budgetmyndigheten') tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget.

3. På grundval av den upprättade beräkningen skall kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som skall belasta den allmänna budgeten och som den skall förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 272 i fördraget.

4. Budgetmyndigheten skall bevilja de anslag som utgör bidrag till byrån.

Budgetmyndigheten skall fastställa byråns tjänsteförteckning.

5. Styrelsen skall fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska unionens allmänna budget slutligen fastställs. Den skall i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

6. Styrelsen skall i god tid underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra eventuella projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt fastighetsprojekt, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den skall informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande skall den tillställa styrelsen detta yttrande inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet."

4) Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2. Senast den 1 mars som följer på utgången av budgetåret skall byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare skall konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i den allmänna budgetförordningen.

3. Senast den 31 mars som följer på utgången av budgetåret skall kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med byråns preliminära räkenskaper och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen skall också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4. Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i den allmänna budgetförordningen inkommit, skall den verkställande direktören upprätta byråns slutliga räkenskaper på eget ansvar och överlämna dem till styrelsen för ett yttrande.

5. Styrelsen skall avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

6. Senast den 1 juli som följer på utgången av budgetåret skall den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7. De slutliga räkenskaperna skall offentliggöras.

8. Senast den 30 september skall den verkställande direktören förse revisionsrätten med ett svar på dess synpunkter. Han skall även översända detta svar till styrelsen.

9. Den verkställande direktören skall på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i den allmänna budgetförordningen, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10. Europaparlamentet skall före den 30 april år n+ 2, på rekommendation av rådet som skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n."

5. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Styrelsen skall anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. Styrelsen får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(10) endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på dess offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juli 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 59.

(2) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(3) EUT C 85, 8.4.2003, s. 64.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 22 oktober 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets ståndpunkt av den 3 juni 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets beslut av den 1 juli 2003.

(5) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 933/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1).

(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1 (med rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(7) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9) EUT L 245, 29.9.2003, s. 1.

(10) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72 (med rättelse i EGT L 2, 7.1.2003, s. 39.

Top