Help Print this page 

Document 32003R0811

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 117, 13.5.2003, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 92 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 92 - 97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/811/oj
Multilingual display
Text

32003R0811

Kommissionens förordning (EG) nr 811/2003 av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 117 , 13/05/2003 s. 0014 - 0018


Kommissionens förordning (EG) nr 811/2003

av den 12 maj 2003

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende förbud mot återanvändning inom arten för fisk, nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter samt vissa övergångsbestämmelser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel(1), ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 808/2003(2), särskilt artiklarna 22.2, 24.6 och 32.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Förordning (EG) nr 1774/2002 innehåller ett förbud mot att utfodra djur med bearbetat animaliskt protein från djur av samma art. Undantag får medges för fisk efter samråd med den berörda vetenskapliga kommittén.

(2) Vetenskapliga styrkommittén avgav den 17 september 1999 ett yttrande om de risker för överföring av TSE bland icke idisslande produktionsdjur som uppstår när animaliska biprodukter återanvänds som foder. Den avgav även ett yttrande den 6-7 mars 2003 om riskerna för TSE i samband med utfodring av odlad fisk med fiskmjöl från vildlevande fisk och återanvändning av fisk. Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande antog den 26 februari 2003 ett yttrande om användning av biprodukter från fisk i vattenbruket. Enligt dessa vetenskapliga yttranden kan de potentiella riskerna i samband med återanvändning av fisk minskas genom att ett antal villkor uppfylls.

(3) Undantag bör därför medges från förbudet mot återanvändning inom arten för fisk enligt förordning (EG) nr 1774/2002. För att undvika risker för människor och djurs hälsa bör undantaget medges på vissa villkor

(4) Det är nödvändigt att införa övergångsbestämmelser för att ge företagen tid att anpassa sig till de nya kraven.

(5) Vetenskapliga styrkommittén avgav den 16-17 januari 2003 ett yttrande om säkerheten med avseende på TSE i samband med nedgrävning och förbränning av animaliskt material som kan vara smittat med TSE.

(6) För att kunna beakta detta yttrande är det nödvändigt att fastställa tillämpningsbestämmelser i enlighet med artikel 24.6 i förordning (EG) nr 1774/2002 för hur nedgrävning och förbränning av animaliska biprodukter bör ske.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Övergångsbestämmelser avseende förbudet mot återanvändning inom arten för fisk

I enlighet med artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1774/2002 får medlemsstaterna fortsätta att senast till och med den 31 december 2003 tillämpa gällande krav och bestämmelser avseende utfodring av fisk och behöver ej genomföra förbudet i artikel 22.1 a i den förordningen när det gäller fisk.

Artikel 2

Undantag från förbudet mot återanvändning inom arten för viss fisk

1. I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1774/2002 beviljas medlemsstaterna undantag när det gäller utfodring av fisk med bearbetat animaliskt protein som härrör från djurkroppar eller delar av djur av samma art.

2. Undantaget i punkt 1 skall inte gälla för utfodring av odlad fisk med bearbetat animaliskt protein som härrör från odlad fisk av samma art.

Artikel 3

Biprodukter från vildlevande fisk

Vildlevande fisk och biprodukter från vildlevande fisk som fångats på öppet hav eller i sjöar får användas

a) för framställning av fiskfoder, och

b) som fiskfoder.

Artikel 4

Krav avseende foder till odlad fisk

Fisk och animaliska biprodukter samt produkter som härrör därifrån avsedda att användas som foder till odlad fisk enligt artikel 2 skall uppfylla kraven i bilaga I.

Artikel 5

Kontrollåtgärder

Den behöriga myndigheten skall vidta de åtgärder som behövs för att kontrollera

a) ändamålsenlig bearbetning och användning av foder som innehåller bearbetat animaliskt protein som härrör från djurkroppar eller delar av djur av samma art,

b) de djur som utfodras med det foder som avses i punkt a ovan, inklusive noggrann övervakning av djurens hälsostatus,

c) uppfyllandet av kraven i bilaga I.

Artikel 6

Bortskaffande av animaliska biprodukter vid utbrott av sjukdom

1. Om den behöriga myndigheten avvisar transport av animaliska biprodukter till närmaste förbrännings- eller bearbetningsanläggning i enlighet med artikel 24.1 c i förordning (EG) nr 1774/2002, får den behöriga myndigheten godkänna att dessa biprodukter bortskaffas

a) som avfall genom förbränning eller nedgrävning i den anläggning från vilken de animaliska biprodukterna härrör,

b) på en deponi som godkänts i enlighet med direktiv 1999/31/EG, eller

c) som avfall genom förbränning eller nedgrävning på en plats där riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön minimeras, under förutsättning att platsen är belägen inom ett avstånd som möjliggör för den behöriga myndigheten att förhindra att det uppstår risker för djurs och människors hälsa och för miljön.

2. Förbränning och nedgrävning på de platser som anges i punkt 1 a och c skall ske med iakttagande av lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå.

3. Den behöriga myndigheten skall övervaka förbränningen och nedgrävningen av animaliska biprodukter samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i bilaga II iakttas.

4. I denna förordning skall definitionen av "förbränning eller nedgrävning på platsen" i punkt A i bilaga II gälla.

Artikel 7

Övervakning av avlägsna områden för förbränning och nedgrävning av animaliska biprodukter

Vid bortskaffande av animaliska biprodukter med ursprung i avlägsna områden enligt artikel 24.1 b i förordning (EG) nr 1774/2002 skall de behöriga myndigheten utföra regelbunden övervakning av de områden som kategoriseras som avlägsna områden för att säkerställa att kraven i bilaga II till detta beslut iakttas.

Artikel 8

Förbränning och nedgrävning av bin och biodlingsprodukter

När det gäller sådana bin och biodlingsprodukter som omfattas av artikel 5.1 g i förordning (EG) nr 1774/2002 får den behöriga myndigheten vid behov besluta att dessa får bortskaffas som avfall genom förbränning eller nedgrävning på platsen, under förutsättning att nödvändiga åtgärder vidtagits för att säkerställa att nedgrävning eller förbränning av bin och biodlingsprodukter inte medför risk för djurs och människors hälsa samt för miljön, varvid lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå skall iakttas.

Artikel 9

Registerföring

Vid förbränning eller nedgrävning enligt artiklarna 6-8 skall den person som ansvarar för förbränningen eller nedgrävningen föra register över

a) mängd, kategorier och arter av animaliska biprodukter som grävts ned eller bränts,

b) datum och plats för nedgrävningen och förbränningen.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 maj 2003.

Artiklarna 2-5 skall tillämpas från och med den 1 januari 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 maj 2003.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(2) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

BILAGA I

Krav avseende foder och register som förs av bearbetningsanläggningar och foderfabriker involverade i bearbetning av biprodukter från fisk och därav framställda produkter avsedda att användas som fiskfoder

A. Krav avseende fisk och animaliska biprodukter avsedda att användas som fiskfoder

Fisk och animaliska biprodukter samt produkter som härrör därifrån avsedda att användas som foder till fisk skall uppfylla följande krav:

a) De skall hanteras och bearbetas separat från material som inte får användas för detta ändamål.

b) De skall härröra från vildlevande fisk eller andra havslevande djur som inte är däggdjur och som fångats på öppet hav eller i sjöar för framställning av fiskmjöl, eller från färska biprodukter från fisk från anläggningar som tillverkar fiskprodukter som är avsedda att användas som livsmedel.

c) De skall ha bearbetats i en bearbetningsanläggning som godkänts enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1774/2002 så att de uppfyller kraven på en mikrobiologiskt säker produkt.

d) De skall efter behandling och före distribution förpackas i en förpackning som på ett tydligt och läsbart sätt skall vara märkt med foderfabrikens namn och adress samt med texten "Får användas som fiskfoder".

B. Register som skall föras av bearbetningsanläggningar och foderfabriker involverade i bearbetning av biprodukter från fisk och framställning av produkter som härrör från dessa avsedda att användas som fiskfoder

Bearbetningsanläggningar och foderfabriker skall föra följande register över animaliska biprodukter eller produkter framställda av dessa:

a) Register över ursprung, mängd och datum för varje mottagen sändning med animaliska biprodukter eller fiskmjöl.

b) Dagligt register över mängden fiskmjöl eller foder som produceras och sänds iväg.

BILAGA II

Tillämpningsbestämmelser i enlighet med artikel 24.6 avseende undantag för bortskaffande av animaliska biprodukter

A. Definition

I denna förordning avses med "förbränning eller nedgrävning på platsen" förbränning eller nedgrävning i den anläggning från vilken de animala biprodukterna härrör eller, om lämpliga åtgärder för biosäkerhet vidtas för att förhindra spridning av sjukdom vid transport av de animaliska biprodukterna, på en deponi som godkänts i enlighet med direktiv 1999/31/EG eller på en plats där riskerna för djurs och människors hälsa samt för miljön minimeras och som är belägen inom ett avstånd som möjliggör för den behöriga myndigheten att utföra kontinuerlig övervakning och hantera spridningsrisker, varvid lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå skall iakttas.

B. Bortskaffande av animaliska biprodukter vid utbrott av sjukdom

1. Den behöriga myndigheten skall övervaka förbränningen av animaliska biprodukter samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förbränningen sker

a) på ett ändamålsenligt utformat bål och att de animaliska biprodukterna reduceras till aska,

b) utan att människors hälsa hotas,

c) utan användning av processer eller metoder som skulle kunna skada miljön, varvid lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå skall iakttas för att i en omfattning som är förenlig med allmän ordning och säkerhet minimera

i) risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

ii) olägenheter genom buller eller lukt, och

iii) negativ påverkan på landskapet eller områden av särskilt intresse.

2. Den behöriga myndigheten skall övervaka nedgrävningen av animaliska biprodukter samt vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att nedgrävningen

a) sker på ett sådant sätt att köttätande djur inte får tillgång till dem och

b) sker på

i) en deponi som godkänts i enlighet med direktiv 1999/31/EG, eller

ii) en annan plats utan att människors hälsa hotas.

3. Om nedgrävningen sker på annan plats än en godkänd deponi skall den behöriga myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de animaliska biprodukterna grävs ned utan användning av processer eller metoder som skulle kunna skada miljön, varvid lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå skall iakttas för att i en omfattning som är förenlig med allmän ordning och säkerhet minimera

a) risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

b) olägenheter genom buller eller lukt, och

c) negativ påverkan på landskapet eller områden av särskilt intresse.

4. Om animaliska biprodukter behöver flyttas från ursprungsanläggningen skall den behöriga myndigheten säkerställa att

a) de animaliska biprodukterna transporteras i säkra, läckagefria behållare eller fordon,

b) lastning och lossning av de animaliska biprodukterna övervakas av den behöriga myndigheten,

c) fordonets hjul desinfekteras med ett desinfektionsmedel som godkänts av den behöriga myndigheten när det lämnar ursprungsanläggningen,

d) behållare och fordon som används för transport av animaliska biprodukter noggrant rengörs och desinfekteras med ett desinfektionsmedel som godkänts av den behöriga myndigheten efter det att de animaliska biprodukterna lossats,

e) lämplig eskort av fordonen samt läckagetestning och dubbla väggar tillhandahålls.

C. Bortskaffande av animaliska biprodukter i avlägsna områden

Vid bortskaffande av animaliska biprodukter i avlägsna områden enligt artikel 24.1 b i förordning (EG) nr 1774/2002 skall

a) den behöriga myndigheten utföra regelbunden övervakning av de områden som kategoriseras som avlägsna områden för att säkerställa att dessa områden och de åtgärder för bortskaffande som föreskrivs i artikel 24.1 b övervakas på ett lämpligt sätt,

b) förbränning och nedgrävning ske med iakttagande av lagstiftning och riktlinjer på miljö- och folkhälsoområdet på gemenskapsnivå och på nationell nivå för att i en omfattning som är förenlig med allmän ordning och säkerhet minimera

i) risker för vatten, luft, jord eller växter och djur,

ii) olägenheter genom buller eller lukt, och

iii) negativ påverkan på landskapet eller områden av särskilt intresse.

Top