Help Print this page 

Document 32003R0775

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 775/2003 av den 5 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 112, 6.5.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/775/oj
Multilingual display
Text

32003R0775

Kommissionens förordning (EG) nr 775/2003 av den 5 maj 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 112 , 06/05/2003 s. 0009 - 0009


Kommissionens förordning (EG) nr 775/2003

av den 5 maj 2003

om ändring av förordning (EG) nr 2759/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 696/2003(2), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2759/1999(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2251/2002(4), fastställs bearbetnings- och saluföringsåtgärder och i punkt 2 anges vissa utgifter som kan vara bidragsberättigande. För att undvika feltolkningar bör det tydligt anges att förteckningen över utgifter inte är uttömmande.

(2) I de finansieringsavtal som avses i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 188/2003(6), som gemenskapen har förhandlat fram med varje kandidatland anges redan de faktorer som avgör om utgifterna är stödberättigande. Det är därför lämpligt att beakta de relevanta bestämmelserna i dessa avtal.

(3) Förordning (EG) nr 2759/1999 bör därför ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för jordbruksstruktur och landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2759/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.2 skall den första meningen ersättas med följande:

"Bland de stödberättigande utgifterna kan i synnerhet följande utgifter ingå:"

2. Följande artikel 8a skall införas:

"Artikel 8a

Finansieringsavtal

De stödberättigade utgifterna i varje program skall vara i enlighet med det finansieringsavtal som avses i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2222/2000(7) som förhandlats fram mellan gemenskapen och kandidatlandet i fråga."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 maj 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87.

(2) EUT L 99, 17.4.2003, s. 24.

(3) EGT L 331, 23.12.1999, s. 51.

(4) EGT L 343, 18.12.2002, s. 8.

(5) EGT L 253, 7.10.2000, s. 5.

(6) EUT L 27, 1.2.2003, s. 4.

(7) EGT L 253, 7.10.2000, s. 5.

Top