Help Print this page 

Document 32003R0696

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 696/2003 av den 14 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden
  • In force
OJ L 99, 17.4.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/696/oj
Multilingual display
Text

32003R0696

Rådets förordning (EG) nr 696/2003 av den 14 april 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

Europeiska unionens officiella tidning nr L 099 , 17/04/2003 s. 0024 - 0025


Rådets förordning (EG) nr 696/2003

av den 14 april 2003

om ändring av förordning (EG) nr 1268/1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter att ha hört Regionkommittén, och

av följande skäl:

(1) I mitten av augusti 2002 förorsakade översvämningar omfattande skador i, bland andra, flera kandidatländer. Gemenskapen måste kunna bemöta sådana exceptionella naturkatastrofer på lämpligt sätt närhelst de inträffar i kandidatländerna, vilket bör ske genom olika instrument inklusive det föranslutningsinstrument som införs genom rådets förordning (EG) nr 1268/1999(4), som bland annat har som mål att lösa prioriterade och särskilda problem i samband med en hållbar anpassning av jordbrukssektorn och landsbygdsområden i dessa länder.

(2) I den förordningen ingår inga särskilda bestämmelser för åtgärder till stöd för återuppbyggnad av landsbygdsområden efter exceptionella naturkatastrofer.

(3) Det krävs lämpliga insatser från gemenskapens sida efter den här typen av katastrofer. Dessa händelser innebär bland annat en tung ekonomisk börda för de berörda parterna, både inom den offentliga och privata sektorn, och sammanfaller med förberedelserna inför anslutningen. I ett sådant instrument för medfinansieringspolitiken som införs genom förordning (EG) nr 1268/1999 bör det som lämplig åtgärd införas en höjning både av gemenskapsstödet och av de normala stödtaken för relevanta projekt i de berörda länderna.

(4) Förordning (EG) nr 1268/1999 bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1268/1999 ändras på följande sätt:

Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

Gemenskapens bidrag

1. Gemenskapens bidrag kan uppgå till 75 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna utom

a) när det gäller lämpliga projekt inom ramen för alla åtgärder där kommissionen fastställer att exceptionella naturkatastrofer har inträffat, då gemenskapens bidrag kan uppgå till 85 % av de totala stödberättigande offentliga utgifterna,

b) när det gäller de åtgärder som avses i artikel 2 sista strecksatsen och i artikel 7.4, då gemenskapens bidrag till finansieringen kan uppgå till 100 % av den totala stödberättigande kostnaden.

2. För investeringar som ger avkastning,

a) utom de som avses i punkt 1 a, kan det offentliga stödet uppgå till 50 % av den totala stödberättigande kostnaden, varav gemenskapens bidrag får uppgå till 75 %,

b) som avses i punkt 1 a, kan det offentliga stödet uppgå till 75 % av den totala stödberättigande kostnaden, till vilken gemenskapen får bidra med upp till 85 % av det offentliga stödet.

Gemenskapens bidrag skall alltid överensstämma med de tak för stödsatser och kumulering som fastställts för statligt stöd.

3. Beloppen för det ekonomiska stödet och utbetalningarna skall anges i euro."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 april 2003.

På rådets vägnar

A. Giannitsis

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 195.

(2) Yttrandet avgivet den 11 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EUT C 61, 14.3.2003, s. 194.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2500/2001 (EGT L 342, 27.12.2001, s. 1).

Top