Help Print this page 

Document 32003R0599

Title and reference
Kommissionens förordning (EG) nr 599/2003 av den 1 april 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)
  • No longer in force
OJ L 85, 2.4.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 427 - 428
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 252 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 252 - 253

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/599/oj
Multilingual display
Text

32003R0599

Kommissionens förordning (EG) nr 599/2003 av den 1 april 2003 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 085 , 02/04/2003 s. 0015 - 0016


Kommissionens förordning (EG) nr 599/2003

av den 1 april 2003

om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 223/2003(2), särskilt artikel 13 andra strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1) Skyddet av djurs hälsa och välbefinnande bör huvudsakligen baseras på förebyggande åtgärder, till exempel val av lämpliga raser och stammar och lämpligt och välbalanserat foder.

(2) Genom förordning (EEG) nr 2092/91 införs exakta foderkrav. Framför allt bör tillförseln av livsnödvändiga näringsämnen, till exempel vitaminer, säkras naturligt, dvs. genom fodret.

(3) Harmoniserade regler för ekologisk djuruppfödning är en ny företeelse och det kan fortfarande vara svårt för uppfödare att skaffa djur som kan anpassa sig till de lokala förutsättningarna och/eller lämpliga förvaltningssystem och att ge djuren alla de livsnödvändiga näringsämnen som de behöver för harmonisk tillväxt, särskilt vissa fettlösliga vitaminer när det gäller idisslare.

(4) Det bör därför, som en engångsföreteelse och endast under en övergångsperiod, beviljas ett undantag som gör det tillåtet att på särskilda villkor använda A-, D- och E-vitaminer.

(5) Tillståndet bör kombineras med skyldigheter för medlemsstaterna att informera kommissionen om detta.

(6) Den kommitté som föreskrivs i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91 har inte avgivit ett yttrande inom den tidsfrist som dess ordförande bestämt. Kommissionen har i enlighet med artikel 14 fjärde stycket i förordning (EEG) nr 2092/91 överlämnat förslaget till rådet. Eftersom rådet inte har antagit någon ståndpunkt inom den tidsfrist på tre månader som föreskrivs i artikel 14 femte stycket i nämnda förordning, skall kommissionen anta de föreslagna åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2092/91 ändras enligt följande:

a) Bilaga I.B skall ändras enligt punkt 1 i bilagan till den här förordningen.

b) Bilaga II.C och II.D skall ändras enligt punkt 2 i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2) EUT L 31, 6.2.2003, s. 3.

BILAGA

1. Punkt 4.10 i del B i bilaga I till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ersättas med följande:

"4.10 För fjäderfä skall fodersammansättningen under gödningen till minst 65 % bestå av en blandning av spannmål, proteingrödor och oljeväxtfrön.".

2. Bilaga II till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

a) I del C skall följande läggas till som punkt 2.3:

"2.3 Ägg och äggprodukter för utfodring av fjäderfä, helst från den egna anläggningen.".

b) Del D skall ändras på följande sätt:

i) I punkt 1.2 skall följande stycke läggas till:

"Genom undantag från första stycket och under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2005, får den behöriga myndigheten i respektive medlemsstat tillåta användning av syntetiska A-, D- och E-vitaminer för idisslare förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

- De syntetiska vitaminerna är identiska med naturliga vitaminer.

- Tillståndet från medlemsstaten är grundat på väl definierade kriterier och meddelas kommissionen.

Producenterna kan bara komma i åtnjutande av detta tillstånd om de på ett för medlemsstatens kontrollmyndighet eller kontrollorgan tillfredsställande sätt visat att djurens hälsa och välbefinnande inte kan garanteras utan användning av dessa syntetiska vitaminer.".

ii) I punkt 2 skall följande läggas till:

- "Bryggerijäst".

Top